Απόφαση αριθμ. 7/54/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7859/26-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

  Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προτείνει στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας ως κατεπείγοντος του θέματος «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», διότι το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ενημέρωσε με το από 29-02-2016 έγγραφό του για το ποσό της κατανομής στο Δήμο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, κι ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να οριστούν οι υπόλογοι για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, για να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές των πολιτών που δικαιούνται τα εν λόγω επιδόματα και τα έχουν άμεση ανάγκη.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 54η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

    ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των  προνοιακών

                   επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Α΄ δίμηνο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) 

                   του έτους 2016 ».

 

Σύμφωνα με το υπάριθμ. 8052/29-2-2016 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας το ποσό που θα  κατανεμηθεί στο Δήμο Κορινθίων  ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Α΄ δίμηνο έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.099.703,10 €

Προκειμένου να διανεμηθεί το σύνολο του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ:  Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 461.860,48που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

66495,42

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

44889,44

6741.0010

Κωφάλαλοι

36928,39

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

40314,5

6741.0004

Β.Ν.Κ.

237643,67

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

35589,06

      

  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως   ……………………….

 

2.Σούκουλη Μαρία  του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ:  Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

479695,42

 Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως ………………………..

 

3.Αναργύρου Αναστασία  του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ:  ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού  158.147,20 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι  ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

137009,67

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

11173,81

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

8130,04

 

  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως …………………..

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Α΄ δίμηνο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) του έτους 2016 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού   461.860,48€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά:

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

66495,42

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

44889,44

6741.0010

Κωφάλαλοι

36928,39

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

40314,5

6741.0004

Β.Ν.Κ.

237643,67

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

35589,06

      

2.Σούκουλη Μαρία  του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό  479.695,42€:

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

479695,42

 

3.Αναργύρου Αναστασία  του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού    158.147,20€ που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι  ποσά:

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

137009,67

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

11173,81

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

8130,04

 

 Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι εν συνεχεία θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 30/05/2016.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/54/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                   Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                    (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

Leave a Comment