Απόφαση αριθμ. 7/55/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7859/26-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 55η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

  ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) την υπ΄αριθ. 4/47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

 

00

6737.0004

Προγραμματική σύμβαση με το Ιστορικό -Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

444/2016

30.000,00

 

 

00

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

445/2016

76,26

 

30

7322.0058

Εξωραϊσμός πλατείας & αναψυκτηρίου Σολομού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

446/2016

55.468,00

 

30

6261.0005

Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου, Συνεχιζόμενο.

447/2016

44.280,00

 

00

6715.0001

Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ

448/2016

13.678,65

 

00

6718.0027

ΙΚΑ επιχορηγούμενων οφειλούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ. πρωτ. 3.24641/ Οικ. 3. 1574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)

449/2016

29.557,14

 

00

6737.0007

Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου

450/2016

90.000,00

 

00

6726.0005

Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης

451/2016

1.000,00

 

15

7131.0001

Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας  Δημοτικού Θεάτρου Σολυγείας

499/2016

12.066,30

 

30

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

501/2016

20.420,00

 

30

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

503/2016

1.041,40

 

30

6051.0004

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

504/2016

576,60

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

505/2016

500,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΔΟΥΔΟΥΜΗ

506/2016

1.700,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 573/2015 ΚΕΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ.

507/2016

900,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 101/2012 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

508/2016

800,00

Επίσης προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων  που αφορούν Οφειλές [Π.Ο.Ε.] του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους  2016 :    

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΥ

ΠΟΣΟ

00-8111.0001

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας

454/2016

115.200,00

00-8112.0001

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )

456/2016

8.000,00

00-8112.0005

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σολυγείας

460/2016

660,50

00-8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

462/2016

29.212,95

00-8113.0001

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας

464/2016

57.693,78

00-8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας

466/2016

7.793,60

00-8114.0006

Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

467/2016

19,50

00-8115.0001

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων 

468/2016

978,42

00-8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

470/2016

11.314,54

00-8117.0001

Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων)

472/2016

10.930,20

00-8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

477/2016

1.195.827,36

10-8111.0001

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

479/2016

71,71

10-8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

481/2016

499,75

10-8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

483/2016

439,65

10-8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

484/2016

60,46

10-8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

486/2016

5.313,35

10-8121.0006

 

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

 

452/2016

 

5540,17

10-8123.0006

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

453/2016

12.917,36

15-8115.0001

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων 

455/2016

3.411,00

15-8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

457/2016

11.371,05

20-8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

458/2016

16.296,91

20-8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

459/2016

118,61

20-8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

461/2016

4.225,81

20-8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

463/2016

6.315,18

20-8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

465/2016

20.166,84

20-8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

469/2016

37.805,01

25-8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

471/2016

215,25

25-8123.0005

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας

473/2016

12.454,38

30-8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

474/2016

1.972,17

30-8112.0001

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων 

475/2016

6.000,00

30-8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων 

476/2016

29.520,00

30-8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

478/2016

11.070,00

30-8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

480/2016

1.718,76

30-8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

482/2016

16.530,39

30-8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

485/2016

16.482,25

30-8122.0004

Έργα Δήμου Σαρωνικού 

487/2016

213.874,95

30-8122.0006

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

488/2016

93.051,77

30-8123.0001

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων  

489/2016

45.978,91

30-8123.0006

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

490/2016

5.166,00

35-8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

491/2016

2.693,70

35-8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

492/2016

10.824,00

35-8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

493/2016

6.094,65

35-8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

494/2016

735,26

40-8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

495/2016

310,65

45-8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

496/2016

153,75

60-8122.0006

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

497/2016

7.221,08

62-8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

498/2016

71.832,00

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/1116/28-012016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/55/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                   Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                    (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

Leave a Comment