Απόφαση αριθμ. 10/82/2016

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10594/18-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ενστάσεων στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 30/394/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 39/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 20489 – η 12-02-2016.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17-03-2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του υπ΄ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Το πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 11-03-2016.  Επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ από α)την εταιρεία με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering AE» και β)τον Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη, οι οποίες είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και εμπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρ. 15 παρ. 1.α του ΕΚΠΟΤΑ, συνεπώς η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου τους.

  Α) Η εταιρία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένστασή της να αποκλειστεί από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η συμμετοχή του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη.

  Στο από 17-03-2016 αριθμ. 2 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

«…Ως προς το περιεχόμενο της Ένστασης η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ επισημαίνει τα εξής:

 

Συγκεκριμένα:

Ως προς τον συμμετέχοντα Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη:

1. Στην ένσταση της η «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» αναφέρει

Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα ενώ σε άλλη Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνει ότι υπάρχουν σημεία των τεχνικών προδιαγραφών για τα οποία δεν υπάρχει πλήρη ταύτιση (αφορά στη συσκευασία) τα οποία επισημαίνονται στην Τεχνική του Προσφορά. Οι δύο αυτές Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Τεχνική Προσφορά της ως άνω εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της Διακήρυξης και επομένως η προσφορά πρέπει να απορριφθεί.

 

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Ο συμμετέχων Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη έχει καταθέσει τις εξής Υπεύθυνες Δηλώσεις:

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται: «Α. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχομαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα».

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται: «Τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών για τα οποία δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση όσον αφορά στη συσκευασία που διατίθεται στο εμπόριο, αναγράφονται αναλυτικά, ανά προϊόν, και επισημαίνονται ευδιάκριτα στην Τεχνική μας Προσφορά.

Αφορούν δε τα προϊόντα με αύξοντα αριθμό 6, 10, 20, 26, 27, 29-38, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 89, 93, 103, 105, 106, 120, 121, 131, 132, 133»

 

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.»

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Νο.1 του Στριμενόπουλου Γεράσιμου καλύπτει την απαίτηση της Διακήρυξης ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ενώ με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.2 αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης και που αφορούν στην προκειμένη περίπτωση την συσκευασία, προκειμένου να αξιολογηθούν, όπως ακριβώς περιγράφεται και προβλέπεται από το παραπάνω εδάφιο της Διακήρυξης.

 

Ως προς τον συμμετέχοντα Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη:

2. Στην ένσταση της η «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» αναφέρει

Σε Υπεύθυνη Δήλωση της συμμετέχουσας εταιρείας Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη αναφέρεται ότι «Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για τη συνέπεια της ατομικής επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και δεν έχω υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο».

Από τα παραπάνω δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και συνεπώς η προσφορά του δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης.

 

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, περ.ε, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.»

 

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Στριμενόπουλου Γεράσιμου καλύπτει πλήρως την απαίτηση της Διακήρυξης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

 

Ως προς τον συμμετέχοντα Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη:

3. Στην ένσταση της η «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» αναφέρει

Στη σελίδα 7, παρ.ζ, της διακήρυξης ,αναφέρεται ότι χρειάζεται να προσκομιστεί «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.»

Όμως η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία Στριμενόπουλος Γεράσιμος δεν προσκομίζει κανένα πιστοποιητικό ποιότητας των προσφερόμενων ειδών και συνεπώς δεν αποδεικνύεται η ποιότητά τους.

 

Όσο αφορά στο σημείο 3 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, περ.ζ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.»

 

Ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι «Τα προϊόντα είναι άριστης ποιότητας και τηρούν τις προδιαγραφές προτύπων», όπως προβλέπεται. Το γεγονός ότι δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας δεν αντίκειται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθώς στην περ.ζ, του Άρθρου 7 της Διακήρυξης, πιστοποιητικά ποιότητας των προσφερομένων ειδών μπορούν να κατατεθούν «εφόσον υπάρχουν», χωρίς να αναφέρεται ότι η μη προσκόμιση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «Korinthian Palace Catering A.E.» στο σύνολό της, να μην τροποποιηθεί το υπ. Αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής…»

 

  Β) Ο Στριμενόπουλος Αριστείδης ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση του να αποκλειστεί από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η συμμετοχή της εταιρείας «Korinthian Palace Catering Α.Ε.».

  Στο από 17-03-2016 αριθμ. 2 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

  «…Ως προς το περιεχόμενο της ένστασης η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ επισημαίνει τα εξής:

 

Συγκεκριμένα:

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

1. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

[…] η εταιρία έχει καταθέσει καταστατικό σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει καμία σχετική δραστηριότητα με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ που ζητείται. Επιπλέον ουδόλως αναφέρεται κάποια σχετική τροποποίηση καταστατικού, όπως άλλωστε προκύπτει και από το προσκομισθέν από 12/01/2016 και με αριθμό πρωτοκ. 141345.200729 πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κορινθίας. […].

Ακόμα όμως και αν ήθελε θεωρηθεί πως το αντικείμενο της εταιρείας άλλως ο σκοπός της λειτουργίας της συμπληρώθηκε, ως αυτός εμφαίνεται στο υπ.αριθμ. 646/02.02.2016 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τον αναφερόμενο σε αυτό ΚΑΔ περί «λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου», και πάλι δεν πληροί τις προδιαγραφές άλλως τις αναφερόμενες στην σχετική διακήρυξη προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, καθότι το αντικείμενο του διαγωνισμού ήτοι η «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής» δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό δραστηριότητας αυτόν, ως προκύπτει από τον προσκομιζόμενο, με την παρούσα, κατάλογο-λίστα με την «ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ -ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» (τον οποίο συνυποβάλλουμε με την παρούσα), από τον οποίο προκύπτει πως το αντικείμενο της Προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής αφορά σε άλλους κωδικούς διάφορους από αυτόν της ανωτέρω εταιρείας, με αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό να μην δύναται αυτή στις παροχές, άλλως δραστηριότητα, που απαιτεί η συγκεκριμένη διακήρυξη και άρα και για τον λόγο αυτό να πρέπει να αποκλειστεί (η εταιρεία) από τον διαγωνισμό. Άλλωστε η εν λόγω προσθήκη στον καταστατικό σκοπό της εταιρείας αντίκειται στον Νόμο περί Α.Ε. (2190/1920), άρθρα 2 και 4, σε συνδυασμό με την μη προσκόμιση της βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την σχετική προσθήκη στην δραστηριότητα της εταιρείας.

 

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» έχει καταθέσει Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ.: 646/02-2-2016, στο οποίο αναφέρεται ως αντικείμενο της εταιρείας: «Βιοτεχνία παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας ετοίμων γευμάτων (Κέτερινγκ) – από 27/12/2012 και λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τροφίμων, ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών – από 29/4/2014 και υπηρεσίες διάθεσης ιδίου προσωπικού για ξενοδοχεία, εστιατόρια και τις ανάγκες catering και από 08/09/2014 και υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια, καφετέρια, κυλικείο και από 01/02/2014 κα λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου και από 7/9/2015 χονδρικό εμπόριο ψαριών και κρεάτων νωπών ή καταψυγμένων.»

 

Έχοντας η επιτροπή υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα στο Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς προμηθειών γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν με πιστοποιητικά των Επιμελητηρίων ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, ειδικό σε σχέση με την προκηρυχθείσα προμήθεια δηλ. παραγωγής ή εμπορίας του υπό προμήθεια πράγματος ή ομοειδούς, ώστε να παρέχουν εχέγγυα για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται (βλέπε Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 662/80),  το γεγονός ότι στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7.1, περ.ζ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.», το άρθρο 13 του Ν.3438/2006, σύμφωνα με το οποίο στα είδη παντοπωλείου συγκαταλέγονται είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα, είδη καθαρισμού – συντήρησης νοικοκυριού, προϊόντα χαρτιού (χαρτί υγεία, χαρτί κουζίνας), θεωρεί ότι το κατατεθέν πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου είναι το προσήκον, καθώς το αναφερθέν στο πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου αντικείμενο είναι συναφές με τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής.

 

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

2. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

«Η εταιρία με την επωνυμία “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” προσκόμισε την υπ.αριθμ. 3650/19.11.2015 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, της οποίας το περιεχόμενο αλλά και ο χρόνος λήψης, αντίκειται τόσο στο περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού όσο και, ιδίως, στο κείμενο του Νόμου για την εγκυρότητα του περιεχόμενου της ένορκης βεβαίωσης και την χρήση αυτής ως αποδεικτικού μέσου, καθότι έχει ληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της διακήρυξης, αλλά και της συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό ενώ και ουδόλως αναφέρεται σε αυτήν ο λόγος, ειδικώς για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, λήψης και χρήσης της.

Ειδικότερα η εταιρία, για την κάλυψη της μη προσκόμισης όλων των δικαιολογητικών περί πτώχευσης, έχει προσκομίσει όπως ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ ένορκη βεβαίωση. Η ένορκη βεβαίωση έχει ημερομηνία 19/11/2015, είναι δηλαδή προγενέστερη του διαγωνισμού, ως αναφέρθει ανωτέρω ενώ δεν αναφέρει τα συγκεκριμένα έγγραφα για τα οποία εκδίδεται (τα οποία έχουν εκδοθεί στις 8/12/2015 και 27/01/2016) ούτε τον εν λόγω διαγωνισμό για τον οποίο δίδεται.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7.1, περ.γ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού».

 

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» κατέθεσε στο διαγωνισμό τα παρακάτω πιστοποιητικά:

Α. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 231/27-01-2016, με το οποίο πιστοποιείται ότι η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε σε εκκαθάριση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και αναγκαστικής εκκαθάρισης, δηλαδή δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. Επιπλέον στο ίδιο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι πιστοποιητικό πτωχευτικού συμβιβασμού-παύσεως εργασιών και περί κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό δεν εκδίδονται γιατί προϋποθέτουν πτώχευση.

Β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 3276/8-12-2015, με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να θέτει σε αναγκαστική διαχείριση την εταιρεία, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί αυτή σε αναγκαστική διαχείριση, δηλαδή δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης.

 

Από τα παραπάνω Α και Β πιστοποιητικά η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» καλύπτει πλήρως την απαίτηση της περ.γ., του άρθρου 7.1 της Διακήρυξης. Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της την ένορκη βεβαίωση.

 

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

3. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

«Η εταιρία έχει καταθέσει Πρακτικό ΔΣ εκλογής νέου ΔΣ (16ης Ιουνίου 2015) αλλά όχι τη σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ ή έστω την τεκμηρίωση της αποστολής προς εγγραφή σε αυτό. Άλλωστε το μοναδικό προσκομισθέν υπ.αριθμ. 12922/09.11.2007, Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, ΦΕΚ, που αφορά την σύσταση της εταιρείας, αναφέρει σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, διάφορη της αναφερόμενης στο ανωτέρω πρακτικό, αλλά και στα λοιπά έγγραφα της, ενδεικτικώς τα υπ.αριθμ. 112 και 136 πρακτικά της εταιρείας, από τα οποία προκύπτει αναμφίβολα η προσθήκη νέου μέλους αλλά και η απομάκρυνση μελών του αρχικού Δ.Σ., με αποτέλεσμα το προσκομισθέν ΦΕΚ να μην καλύπτει την, επί ποινή αποκλεισμού, παράλειψη της συμμετέχουσας εταιρείας.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 3 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

 

Στη Διακήρυξη αναφέρεται:

«α. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.

Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει: Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου».

 

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» έχει καταθέσει τα εξής:

  1. Το υπ. αρ.: 6729/25.10.2007 πρακτικό ίδρυσης και καταστατικό της εταιρείας, καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτής με αρ. 12922/9-11-2007. 
  2. Την ανακοίνωση από την Υπηρεσία του Γ.Ε.Μ του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ.: 4050/01-7-2015 με την οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας.
  3. Το πρακτικό της 16/6/2015 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη της τα παραπάνω, το άρθρο 2 του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο καταργείται από  1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή και πραγματοποιείται είτε από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., είτε με επιμέλεια του υπόχρεου, καθώς και το γεγονός ότι η τροποποίηση του ΔΣ της εταιρείας έλαβε χώρα μετά την 1-1-2015, θεωρεί ότι προκύπτουν με σαφήνεια από τα παραπάνω έγγραφα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, όπως ακριβώς απαιτείται από τη Διακήρυξη.

 

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

4. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, περ.ζ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 4 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

 

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι «Τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών προτύπων», όπως προβλέπεται. Το γεγονός ότι δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας για όλα τα είδη της προμήθειας δεν αντίκειται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθώς στην περ.ζ, του Άρθρου 7 της Διακήρυξης, πιστοποιητικά ποιότητας των προσφερομένων ειδών μπορούν να κατατεθούν «εφόσον υπάρχουν», χωρίς να αναφέρεται ότι η μη προσκόμιση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη στο σύνολό της και να μην τροποποιηθεί το υπ. Αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής…»

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη, στο σύνολό τους, και των δύο ως άνω ενστάσεων των α)εταιρείας Korinthian Palace Catering AE και β)Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη κατά του από 18-02-2016 αριθμ. 1 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 17-03-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις α)από 12-03-2016 ένσταση της εταιρείας Korinthian Palace Catering AE και β)από 15-03-2016 ένσταση του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη, το από 18-02-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το από 17-03-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 17-03-2016 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ενστάσεων για τον διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 137.028,49€.

 

  Β.- Απορρίπτει στο σύνολό τους τις α)από 12-03-2016 ένσταση της εταιρείας Korinthian Palace Catering AE και β)από 15-03-2016 ένσταση του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη, κατά του από 18-02-2016 αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον ως άνω αναφερόμενο διαγωνισμό, το οποίο παραμένει ως έχει, και ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 17-03-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/82/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

 

Επισυνάπτεται το από 17-03-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

Πρακτικό Αρ.2

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής Έτους 2015»

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 17.3.2016

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 17/3/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, στην Οδό Δημοκρατίας 1, συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που συστήθηκε με την υπ. αρ.: 03/31/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν:

1.                   από την εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»

2.                   από τον Στριμενόπουλο Γεράσιμου του Αριστείδη

κατά του υπ. Αρ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής Έτους 2015» με αρ. διακ. 2217/20-1-2016.

 

Στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής Έτους 2015, υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους παραπάνω αναφερόμενους συμμετέχοντες κατά του υπ. Αρ. 1 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών. Οι ενστάσεις υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

1.                   από την εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.», στις 12/3/2016 και ώρα 12:51 μ.μ.

2.                   από τον Στριμενόπουλο Γεράσιμου του Αριστείδη, στις 15/3/2016 και ώρα 11:33 π.μ.

και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες.

Το πρακτικό αρ.1 της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 11/3/2016. Η υποβληθείσες ενστάσεις είναι εμπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 15 , παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.». Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου των δύο ενστάσεων.

 

 

Α. Ένσταση της «Korinthian Palace Catering Α.Ε.».

Η εταιρία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση της να αποκλειστεί από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η συμμετοχή του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη.

Το σκεπτικό της ένστασης αναφέρεται αναλυτικά στο από 12/3/2016 ψηφιακά υπογεγραμμένο από την «Korinthian Palace Catering Α.Ε»

Ως προς το περιεχόμενο της ένστασης η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ επισημαίνει τα εξής:

 

Συγκεκριμένα:

Ως προς τον συμμετέχοντα Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη:

1. Στην ένσταση της η «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» αναφέρει

 

Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα ενώ σε άλλη Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνει ότι υπάρχουν σημεία των τεχνικών προδιαγραφών για τα οποία δεν υπάρχει πλήρη ταύτιση (αφορά στη συσκευασία) τα οποία επισημαίνονται στην Τεχνική του Προσφορά. Οι δύο αυτές Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Τεχνική Προσφορά της ως άνω εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της Διακήρυξης και επομένως η προσφορά πρέπει να απορριφθεί.

 

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Ο συμμετέχων Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη έχει καταθέσει τις εξής Υπεύθυνες Δηλώσεις:

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται: «Α. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχομαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα».

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται: «Τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών για τα οποία δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση όσον αφορά στη συσκευασία που διατίθεται στο εμπόριο, αναγράφονται αναλυτικά, ανά προϊόν, και επισημαίνονται ευδιάκριτα στην Τεχνική μας Προσφορά.

Αφορούν δε τα προϊόντα με αύξοντα αριθμό 6, 10, 20, 26, 27, 29-38, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 89, 93, 103, 105, 106, 120, 121, 131, 132, 133»

 

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.»

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Νο.1 του Στριμενόπουλου Γεράσιμου καλύπτει την απαίτηση της Διακήρυξης ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ενώ με την Υπεύθυνη Δήλωση Νο.2 αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης και που αφορούν στην προκειμένη περίπτωση την συσκευασία, προκειμένου να αξιολογηθούν, όπως ακριβώς περιγράφεται και προβλέπεται από το παραπάνω εδάφιο της Διακήρυξης.

 

Ως προς τον συμμετέχοντα Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη:

2. Στην ένσταση της η «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» αναφέρει

Σε Υπεύθυνη Δήλωση της συμμετέχουσας εταιρείας Στριμενόπουλος Γεράσιμος του Αριστείδη αναφέρεται ότι «Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για τη συνέπεια της ατομικής επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και δεν έχω υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο».

Από τα παραπάνω δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και συνεπώς η προσφορά του δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης.

 

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, περ.ε, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.»

 

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Στριμενόπουλου Γεράσιμου καλύπτει πλήρως την απαίτηση της Διακήρυξης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

 

Ως προς τον συμμετέχοντα Στριμενόπουλο Γεράσιμο του Αριστείδη:

3. Στην ένσταση της η «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» αναφέρει

Στη σελίδα 7, παρ.ζ, της διακήρυξης ,αναφέρεται ότι χρειάζεται να προσκομιστεί «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.»

Όμως η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία Στριμενόπουλος Γεράσιμος δεν προσκομίζει κανένα πιστοποιητικό ποιότητας των προσφερόμενων ειδών και συνεπώς δεν αποδεικνύεται η ποιότητά τους.

 

Όσο αφορά στο σημείο 3 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, περ.ζ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.»

 

Ο Στριμενόπουλος Γεράσιμος έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι «Τα προϊόντα είναι άριστης ποιότητας και τηρούν τις προδιαγραφές προτύπων», όπως προβλέπεται. Το γεγονός ότι δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας δεν αντίκειται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθώς στην περ.ζ, του Άρθρου 7 της Διακήρυξης, πιστοποιητικά ποιότητας των προσφερομένων ειδών μπορούν να κατατεθούν «εφόσον υπάρχουν», χωρίς να αναφέρεται ότι η μη προσκόμιση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «Korinthian Palace Catering A.E.» στο σύνολό της, να μην τροποποιηθεί το υπ. Αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής.

 

 

B. Ένσταση του Στριμενόπουλου Αριστείδη του Γεράσιμου.

Ο Στριμενόπουλος Αριστείδης ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση του να αποκλειστεί από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η συμμετοχή της εταιρείας «Korinthian Palace Catering Α.Ε.».

Το σκεπτικό της ένστασης αναφέρεται αναλυτικά στο από 14/3/2016 ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Στριμενόπουλο Αριστείδη του Γεράσιμου.

Ως προς το περιεχόμενο της ένστασης η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ επισημαίνει τα εξής:

 

Συγκεκριμένα:

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

1. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

[…] η εταιρία έχει καταθέσει καταστατικό σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει καμία σχετική δραστηριότητα με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ που ζητείται. Επιπλέον ουδόλως αναφέρεται κάποια σχετική τροποποίηση καταστατικού, όπως άλλωστε προκύπτει και από το προσκομισθέν από 12/01/2016 και με αριθμό πρωτοκ. 141345.200729 πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κορινθίας. […].

Ακόμα όμως και αν ήθελε θεωρηθεί πως το αντικείμενο της εταιρείας άλλως ο σκοπός της λειτουργίας της συμπληρώθηκε, ως αυτός εμφαίνεται στο υπ.αριθμ. 646/02.02.2016 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τον αναφερόμενο σε αυτό ΚΑΔ περί «λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου», και πάλι δεν πληροί τις προδιαγραφές άλλως τις αναφερόμενες στην σχετική διακήρυξη προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, καθότι το αντικείμενο του διαγωνισμού ήτοι η «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής» δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό δραστηριότητας αυτόν, ως προκύπτει από τον προσκομιζόμενο, με την παρούσα, κατάλογο-λίστα με την «ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ -ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» (τον οποίο συνυποβάλλουμε με την παρούσα), από τον οποίο προκύπτει πως το αντικείμενο της Προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής αφορά σε άλλους κωδικούς διάφορους από αυτόν της ανωτέρω εταιρείας, με αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό να μην δύναται αυτή στις παροχές, άλλως δραστηριότητα, που απαιτεί η συγκεκριμένη διακήρυξη και άρα και για τον λόγο αυτό να πρέπει να αποκλειστεί (η εταιρεία) από τον διαγωνισμό. Άλλωστε η εν λόγω προσθήκη στον καταστατικό σκοπό της εταιρείας αντίκειται στον Νόμο περί Α.Ε. (2190/1920), άρθρα 2 και 4, σε συνδυασμό με την μη προσκόμιση της βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την σχετική προσθήκη στην δραστηριότητα της εταιρείας.

 

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» έχει καταθέσει Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ.: 646/02-2-2016, στο οποίο αναφέρεται ως αντικείμενο της εταιρείας: «Βιοτεχνία παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας ετοίμων γευμάτων (Κέτερινγκ) – από 27/12/2012 και λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τροφίμων, ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών – από 29/4/2014 και υπηρεσίες διάθεσης ιδίου προσωπικού για ξενοδοχεία, εστιατόρια και τις ανάγκες catering και από 08/09/2014 και υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια, καφετέρια, κυλικείο και από 01/02/2014 κα λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου και από 7/9/2015 χονδρικό εμπόριο ψαριών και κρεάτων νωπών ή καταψυγμένων.»

 

Έχοντας η επιτροπή υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα στο Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς προμηθειών γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν με πιστοποιητικά των Επιμελητηρίων ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, ειδικό σε σχέση με την προκηρυχθείσα προμήθεια δηλ. παραγωγής ή εμπορίας του υπό προμήθεια πράγματος ή ομοειδούς, ώστε να παρέχουν εχέγγυα για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται (βλέπε Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 662/80),  το γεγονός ότι στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7.1, περ.ζ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.», το άρθρο 13 του Ν.3438/2006, σύμφωνα με το οποίο στα είδη παντοπωλείου συγκαταλέγονται είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα, είδη καθαρισμού – συντήρησης νοικοκυριού, προϊόντα χαρτιού (χαρτί υγεία, χαρτί κουζίνας), θεωρεί ότι το κατατεθέν πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου είναι το προσήκον, καθώς το αναφερθέν στο πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου αντικείμενο είναι συναφές με τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής.

 

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

2. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

«Η εταιρία με την επωνυμία “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” προσκόμισε την υπ.αριθμ. 3650/19.11.2015 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, της οποίας το περιεχόμενο αλλά και ο χρόνος λήψης, αντίκειται τόσο στο περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού όσο και, ιδίως, στο κείμενο του Νόμου για την εγκυρότητα του περιεχόμενου της ένορκης βεβαίωσης και την χρήση αυτής ως αποδεικτικού μέσου, καθότι έχει ληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της διακήρυξης, αλλά και της συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό ενώ και ουδόλως αναφέρεται σε αυτήν ο λόγος, ειδικώς για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, λήψης και χρήσης της.

Ειδικότερα η εταιρία, για την κάλυψη της μη προσκόμισης όλων των δικαιολογητικών περί πτώχευσης, έχει προσκομίσει όπως ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ ένορκη βεβαίωση. Η ένορκη βεβαίωση έχει ημερομηνία 19/11/2015, είναι δηλαδή προγενέστερη του διαγωνισμού, ως αναφέρθει ανωτέρω ενώ δεν αναφέρει τα συγκεκριμένα έγγραφα για τα οποία εκδίδεται (τα οποία έχουν εκδοθεί στις 8/12/2015 και 27/01/2016) ούτε τον εν λόγω διαγωνισμό για τον οποίο δίδεται.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7.1, περ.γ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού».

 

 

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» κατέθεσε στο διαγωνισμό τα παρακάτω πιστοποιητικά:

Α. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 231/27-01-2016, με το οποίο πιστοποιείται ότι η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε σε εκκαθάριση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και αναγκαστικής εκκαθάρισης, δηλαδή δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. Επιπλέον στο ίδιο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι πιστοποιητικό πτωχευτικού συμβιβασμού-παύσεως εργασιών και περί κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό δεν εκδίδονται γιατί προϋποθέτουν πτώχευση.

Β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 3276/8-12-2015, με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να θέτει σε αναγκαστική διαχείριση την εταιρεία, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί αυτή σε αναγκαστική διαχείριση, δηλαδή δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης.

 

Από τα παραπάνω Α και Β πιστοποιητικά η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» καλύπτει πλήρως την απαίτηση της περ.γ., του άρθρου 7.1 της Διακήρυξης. Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της την ένορκη βεβαίωση.

 

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

3. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

«Η εταιρία έχει καταθέσει Πρακτικό ΔΣ εκλογής νέου ΔΣ (16ης Ιουνίου 2015) αλλά όχι τη σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ ή έστω την τεκμηρίωση της αποστολής προς εγγραφή σε αυτό. Άλλωστε το μοναδικό προσκομισθέν υπ.αριθμ. 12922/09.11.2007, Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, ΦΕΚ, που αφορά την σύσταση της εταιρείας, αναφέρει σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, διάφορη της αναφερόμενης στο ανωτέρω πρακτικό, αλλά και στα λοιπά έγγραφα της, ενδεικτικώς τα υπ.αριθμ. 112 και 136 πρακτικά της εταιρείας, από τα οποία προκύπτει αναμφίβολα η προσθήκη νέου μέλους αλλά και η απομάκρυνση μελών του αρχικού Δ.Σ., με αποτέλεσμα το προσκομισθέν ΦΕΚ να μην καλύπτει την, επί ποινή αποκλεισμού, παράλειψη της συμμετέχουσας εταιρείας.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 3 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

 

Στη Διακήρυξη αναφέρεται:

«α. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.

Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει: Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου».

 

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» έχει καταθέσει τα εξής:

  1. Το υπ. αρ.: 6729/25.10.2007 πρακτικό ίδρυσης και καταστατικό της εταιρείας, καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτής με αρ. 12922/9-11-2007. 
  2. Την ανακοίνωση από την Υπηρεσία του Γ.Ε.Μ του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ.: 4050/01-7-2015 με την οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας.
  3. Το πρακτικό της 16/6/2015 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη της τα παραπάνω, το άρθρο 2 του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο καταργείται από  1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή και πραγματοποιείται είτε από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., είτε με επιμέλεια του υπόχρεου, καθώς και το γεγονός ότι η τροποποίηση του ΔΣ της εταιρείας έλαβε χώρα μετά την 1-1-2015, θεωρεί ότι προκύπτουν με σαφήνεια από τα παραπάνω έγγραφα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, όπως ακριβώς απαιτείται από τη Διακήρυξη.

 

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.»:

4. Στην ένσταση του ο Στριμενόπουλος Αριστείδης του Γεράσιμου αναφέρει:

Στην Διακήρυξη, στο Άρθρο 7, περ.ζ, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 4 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

 

Η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι «Τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών προτύπων», όπως προβλέπεται. Το γεγονός ότι δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας για όλα τα είδη της προμήθειας δεν αντίκειται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθώς στην περ.ζ, του Άρθρου 7 της Διακήρυξης, πιστοποιητικά ποιότητας των προσφερομένων ειδών μπορούν να κατατεθούν «εφόσον υπάρχουν», χωρίς να αναφέρεται ότι η μη προσκόμιση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης του Στριμενόπουλου Γεράσιμου του Αριστείδη στο σύνολό της και να μην τροποποιηθεί το υπ. Αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής.

 

Αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το ανέγνωσε και το υπέγραψε ως ακολούθως.

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

 

Σούκουλης Αντώνιος

Leave a Comment