Απόφαση αριθμ. 12/102/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 102η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

 ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) την υπ΄αριθ. 4/47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

 

00

6718.0027

ΙΚΑ επιχορηγούμενων οφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ. πρωτ. 3.24641/ Οικ. 3. 1574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)

594/2016

 

6913,25

 

20

6262.0001

ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ,ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ & ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ & ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ : 16 REQ 004091647)

596/2016

793,18

 

00

8224.0017

Χαρτόσημο 3% επί κράτησης 0,10 υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

597/2016

1.000,00

 

00

8224.0018

ΟΓΑ 20% επί χαρτ. υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

598/2016

1.000,00

 

20

6262.0001

Δαπάνη  για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές( ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ  16REQ 004143528)

606/2016

287,82

 

20

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων [Προμήθεια λιπαντικών-Κατεπείγον, ΑΜ 13/2016]

607/2016

8.069,19

 

35

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων [Προμήθεια λιπαντικών-Κατεπείγον, ΑΜ 13/2016].

608/2016

738,00

 

35

7131.0003

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου, ΑΜ 9/2016, Χρημ/ση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014.

609/2016

2.000,00

 

00

6073.0001

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

610/2016

600,00

 

30

7324.0040

Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, ΑΜ 14/2016.

611/2016

55.350,00

 

35

6662.0002

Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων [σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004170209].

612/2016

1.012,00

 

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004177524].

613/2016

30.000,00

 

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004177524].

614/2016

10.000,00

 

30

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004177524].

615/2016

10.000,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΣΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΡΓ.(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004189004)

616/2016

793,35

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[παροχή υπηρεσίας προσβολής πράξης επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης για το έργο “κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου”].

617/2016

615,00

 

00

6116.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ κλπ.(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004189062)

618/2016

553,50

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[ παροχή υπηρεσίας αιτήσεως αναστολής Σταματίου & Μητροβγένη].

619/2016

396,68

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ κλπ,8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ .(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004187721)

620/2016

708,48

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [παροχή υπηρεσίας για την αγωγή Λινάρδου].

621/2016

322,26

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [παροχή υπηρεσίας σχετικά με την αγωγή Κυριάκη Σοφίας κλπ, 24 υπαλλήλων]

622/2016

708,48

 

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [παροχή υπηρεσίας σχετικά με την αγωγή Σελιώτη Ανάργυρου κλπ, 8 υπαλλήλων].

623/2016

708,48

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ .(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004187678)

624/2016

688,80

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ”’ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ο.Τ 256 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” .(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004187614)

625/2016

688,80

 

00

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών [ παροχή υπηρεσίας σχετικά με την αγωγή κατά Γεωργίου Στέφη, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 16REQ004191917].

626/2016

110,70

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/102/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment