Απόφαση αριθμ. 9/69/2016

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 9789/11-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 69η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/218/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762 – η 02-11-2015.  Επίσης, με την αριθμ. 25/297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. 48966/14-10-2015 ένσταση του Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου κατά των όρων της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας.  Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» στον εν θέματι διαγωνισμό, ενώ για τα είδη της Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας» κήρυξε άγονο το διαγωνισμό, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.  Εν συνεχεία, με την αριθμ. 2/12/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ένστασης της εταιρείας «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση της ως άνω εταιρείας.  Με την αριθμ. 2/13/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» περί ακυρώσεως της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλη συναφούς πράξης της αναθέτουσας αρχής και των αρμοδίων της οργάνων, η οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.  Τέλος, με την 6/51/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 19-02-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της εναπομείνασας στον εν θέματι διαγωνισμό προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία Korinthian Palace Catering Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040) και ορίστηκε ότι η προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι τεχνικά αποδεκτή και προχωράει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

  Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-02-2016 πρακτικό με αρ. 3 της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Catering Α.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε. σύμφωνα με την κατατεθείσα από αυτήν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7/κ της αρ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης, έχει καταθέσει προσφορά για τα κάτωθι είδη της σχετικής μελέτης: Α.Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4, Β.Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου».  

  Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αποφάσισε τα εξής: Α. Δέχεται την προσφορά της Korinthian Palace Catering A.E., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 303.454,27€ πλέον ΦΠΑ 23% και 13%, αναλόγως των ειδών και Β. προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της  προμήθειας στον παραπάνω συμμετέχοντα,  γιατί η προσφορά του θεωρείται συμφέρουσα.  Aναφορικά με την προμήθεια των ειδών της υποομάδας 4. –ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ομάδας 1. – Τρόφιμα, καθώς επίσης για την προμήθεια των ειδών της ομάδας 2. -ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,  και σύμφωνα με το από 06-11-2015 αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού οι υποβληθείσες προσφορές: της ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. για την υποομάδα 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την ομάδα 2 – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κρίθηκαν μη αποδεκτές.  Συνεπώς η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 έχοντας εξασφαλίσει  πριν τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με βάση την παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚΑ/204/15.09.2011).

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 23-02-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Α.Ε. και την κατακύρωση σε αυτήν της εκτέλεσης της προμήθειας για τα είδη που έχει υποβάλλει προσφορά με συνολικό ποσό προσφοράς τις 303.454,27€ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών της υποομάδας 4. –ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ομάδας 2. -ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, για τις οποίες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές.

  Τέλος, όσον αφορά τα είδη των: Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας», για την οποία με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας» και Ομάδας 2- «Γάλα Εργαζομένων», για τις οποίες ο διαγωνισμός είναι άγονος, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές, προτείνει να παραπεμφθεί το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών αυτών προϋπολογισμού μελέτης 148.954,60€ πλέον Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 23-02-2016 αρ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., ο οποίος ψηφίζει λευκό)

 

  Α. Εγκρίνει το από 23-02-2016 αρ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 530.172,79 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β. Κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040) (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία κατακυρώνεται ο εν θέματι διαγωνισμός και της αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας για τα είδη της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης των ομάδων: Α. Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4, Β. Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου», για τα οποία έχει καταθέσει προσφορά, με συνολικό ποσό προσφοράς τις τριακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (303.454,27€) πλέον Φ.Π.Α. 23% και 13% αναλόγως των ειδών.

  Γ.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών: Ομάδας 1, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας» και Ομάδας 2- «Γάλα Εργαζομένων» της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, διότι οι υποβληθείσες προσφορές των εταιρειών ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. για την υποομάδα 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ και της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την ομάδα 2 – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κρίθηκαν μη αποδεκτές.

  Δ.- Παραπέμπει το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) μελέτης: α)Ομάδας 1, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας», β) Ομάδας 2- «Γάλα Εργαζομένων» και γ)Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού μελέτης 148.954,60€ πλέον Φ.Π.Α., για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 3 παρ. 3 και 23 παρ. 2, 3 του ΕΚΠΟΤΑ, αρθρ. 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95, άρθρ. 25 του Π.Δ. 60/2007 και της παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α/204/15.09.2011) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Το συνολικό ποσό των 148.954,60€ πλέον Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός της σχετικής αρ. 19/2015 επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α. μελέτης για τις Ομάδες 1-Υποομάδα 4, 2 και 3 πλέον ΦΠΑ) επιμερίζεται στο Δήμο Κορινθίων και τα νομικά του πρόσωπα ως εξής: Δήμος Κορινθίων – 131.567,50€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής – 9.380,00€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ) και Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος – 8.007,10€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ).

 

  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια, όσον αφορά το Δήμο Κορινθίων, θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016:

 

-ΚΑ 15/6481.0003 ποσού 52.054,85€ με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 537/2016),

-ΚΑ 15/6063.0001 ποσού 8.999,93€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 538/2016),

-ΚΑ 20/6063.0001 ποσού 94.828,20€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (ΚΥΑ 53361/02-10-2006) ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 539/2016),

-ΚΑ 30/6063.0001 ποσού 34.500,00€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 540/2016),

-ΚΑ 35/6063.0001 ποσού 11.710,47€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 541/2016),

-ΚΑ 45/6063.0001 ποσού 4.636,49€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 542/2016),

-ΚΑ 15/6481.0002 ποσού 119.095,22€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ΑΜ 19/2015, Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 543/2016),

 (Α.Ο.Ε. 9/67/2016).

 

  Οι πιστώσεις οικονομικού έτους 2016, τις οποίες θα βαρύνει η ανωτέρω προμήθεια, για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων, είναι οι εξής:

 

Για το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ):

-ΚΑ 15-6063.001 ποσού 7.568,18€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος».

-ΚΑ 15-6061.001 ποσού 1.610,81€ με τίτλο «Παροχές ένδυσης».

 

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων:

-ΚΑ 15-6481.001 ποσού 210.000,00 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας σισσιτούντων».

 

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/69/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment