Απόφαση αριθμ. 6/50/2016

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-02-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6865/19-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρήστος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κορδώσης Χρήστος.

  Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 50η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 984.199,53€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 16/171/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14603 – η 11-09-2015.    Ακολούθως με την αριθμ. 29/377/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 17-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  Κατόπιν, με την αριθμ. 2/11/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε  η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 21-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» περί ακυρώσεως ή τροποποιήσεως της αριθμ. 29/377/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της και ορίσθηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 19-02-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094), 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827) και 4.ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319) ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των ως άνω αναφερομένων τεχνικών προσφορών, όπου διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προσφορές των 1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094) και 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827) δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και της σχετικής διακήρυξης, συνεπώς αποκλείει τις τεχνικές αυτές προσφορές για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό, και κάνει δεκτή την προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319).  Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό η αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομικές Προσφορές» θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

  Ο Προεδρεύων προτείνει την επικύρωση του από 19-02-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, τον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των εταιρειών  1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094) και 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827), για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319), η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  

  Τέλος, όσον αφορά τα είδη των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», για τις οποίες με την αριθμ. 29/377/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, προτείνει να παραπεμφθεί το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών αυτών προϋπολογισμού μελέτης 727.741,78€ πλέον Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας.

 

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προεδρεύοντος, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 19-02-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την αριθμ. 377/2015 απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 19-02-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 984.199,53 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Αποκλείει τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες 1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094) και 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827) και κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319), η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 19-02-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  Γ.- Παραπέμπει το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», προϋπολογισμού μελέτης 727.741,78€ πλέον Φ.Π.Α., για τις οποίες με την αριθμ. 29/377/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 3 παρ. 3 και 23 παρ. 2, 3 του ΕΚΠΟΤΑ, αρθρ. 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95, άρθρ. 25 του Π.Δ. 60/2007 και της παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α/204/15.09.2011) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

  Το συνολικό ποσό των 727.741,78€ (προϋπολογισμός της σχετικής αρ. 8/2015 μελέτης για τις Ομάδες 1, 2, 3 και 4 πλέον ΦΠΑ 23%) επιμερίζεται στο Δήμο Κορινθίων και τα νομικά του πρόσωπα ως εξής: Δήμος Κορινθίων – 532.197,28€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής – 31.476,00€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) – 43.244,00€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – 75.967,50€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 44.857,00€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ).

 

  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια, όσον αφορά το Δήμο Κορινθίων, θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016:

 

– ΚΑ 10/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 2.700,00€.

-ΚΑ 20/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 476.605,16€).

-ΚΑ 30/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 21.039,35€.

-ΚΑ 35/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 19.961,69€.

-ΚΑ 45/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 1.799,97€.

-ΚΑ 20/6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 173.047,98€.

-ΚΑ 30/6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 25.000,00€.

-ΚΑ 35/6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 9.000,00€.

-ΚΑ 10/6643.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ  8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 9.877,95€.

 

  Οι πιστώσεις, τις οποίες θα βαρύνει η ανωτέρω προμήθεια, για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων, είναι οι εξής:

 

  Όσον αφορά το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση προϋπολογισμού του έτους 2016 με ΚΑ 60-6643.001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» ποσού 45.000,00€.

  Όσον αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2016 με τους εξής ΚΑ:

-15-6643.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό».

-15-6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες».

-15-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».

-15-6641.002 με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων».

-15-6644.002 με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες».

  Όσον αφορά τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των  93.440,02€ (με ΦΠΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 55.174,11€ (με ΦΠΑ) για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/50/2016.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΣΗΣ                                Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                      (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος                                                                                   

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment