Απόφαση αριθμ. 11/99/2016

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 11448/24-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Φαρμάκης Γεώργ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 99η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Επιστροφή ποσού που δεν δαπανήθηκε»

Με την υπ’ αριθμ. 46/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 211/2016 επ’ ονόματι  του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σακαρέλη Σωτήριου, προκειμένου να διαχειριστεί το ποσό των 150,00€ από την πίστωση με Κ.Α. 10/6323.0003 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» συνολικού  προϋπολογισμού  3.000,00 €.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η  ανωτέρω δαπάνη στην Τράπεζα και αφορά ηλεκτρονικά παράβολα Δημοσίου και Αστυνομικής Δ/νσης – Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Με το υπ’ αριθμ. 301/21-3-2016 σειρά Α  γραμμάτιο είσπραξης, επέστρεψε το ποσό των 60,00 € το οποίο δεν δαπανήθηκε.

Το ανωτέρω γραμμάτιο είσπραξης είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Συνημμένα: Το υπ’ αριθμ: 301/21-3-2016 σειρά Α  γραμμάτιο Είσπραξης Οικ. Έτους 2016.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την Α.Ο.Ε. 46/2016, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,  και τις υπ΄ αριθμ. 24/290/2015 και 27/343/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 150,00€, που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Σακαρέλη Σωτήριο, μόνιμο υπάλληλο, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 211/2016 από την πίστωση με ΚΑ 10/6323.0003 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ για πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων Δημοσίου και Αστυνομικής Δ/νσης – Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου στην Τράπεζα και την επιστροφή ποσού ύψους 60,00€, το οποίο δεν δαπανήθηκε και επιστράφηκε με το αριθμ. 301 σειρά Α γραμμάτιο είσπραξης οικονομικού έτους 2016.

  Β.- Απαλλάσσει τον κ. Σακαρέλη Σωτήριο από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων Δημοσίου και Αστυνομικής Δ/νσης – Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/99/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment