Απόφαση αριθμ. 16/187/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 187η: Ο Πρόεδρoς, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Επιστροφή ποσού που δεν δαπανήθηκε»

Με την υπ’ αριθμ. 40/16-02-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 140/2016 επ’ ονόματι  του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σακαρέλη  Σωτήριου, προκειμένου να διαχειριστεί το ποσό των 3.000,00€ από την πίστωση με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού  προϋπολογισμού  20.000,00 €,  και με την αριθμ. 134/2016 δόθηκε παράταση απόδοσης λογαριασμού.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η  ανωτέρω δαπάνη στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track-ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION».

Με το υπ’ αριθμ. 764/1-6-2016 σειρά Α γραμμάτιο είσπραξης, επέστρεψε το ποσό των 1.921,30 € το οποίο δεν δαπανήθηκε.

Το ανωτέρω γραμμάτιο είσπραξης είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Συνημμένα: Το υπ’ αριθμ.764/1-6-2016 σειρά Α  Γραμμάτιο Είσπραξης Οικ. Έτους 2016.

 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959  και τις υπ΄ αριθμ. 4/40/2016 και 13/134/2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 3.000,00€ που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Σακαρέλη Σωτήριο, μόνιμο υπάλληλο, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 140/2016 από την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού  προϋπολογισμού  20.000,00 €, για πληρωμή δαπάνης στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track-ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION», καθώς και την επιστροφή ποσού ύψους 1.921,30 €, το οποίο δεν δαπανήθηκε και επιστράφηκε με το αριθμ.764/1-6-2016 σειρά Α γραμμάτιο είσπραξης οικονομικού έτους 2016.

  Β.- Απαλλάσσει τον κ. Σακαρέλη Σωτήριο από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπάνης στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track-ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION».

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω  πρακτικoύ  υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                               Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/187/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment