Απόφαση αριθμ. 16/174/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€»  εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι  η εν λόγω μίσθωση οχημάτων  θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των αναγκών  της Δ. Ενότητας Σαρωνικού.

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 174η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  τα εξής:  με την υπ. αριθμ. 32/417/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 53/2015  μελέτης και  καθορίστηκαν  οι όροι διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι μίσθωσης,  ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 29-02-2016.

   Κατόπιν, με την  Αρ.12/108/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  επικυρώθηκε το από 29-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την Αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών, καθώς και η ορθή επανάληψη αυτού, αποκλείστηκε  η προσφορά της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε. από το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. της οποίας τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

   Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 22-04-2016 πρακτικό της, προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή  την ανάθεση της εν θέματι μίσθωσης  Μηχανημάτων Έργων στην εταιρεία με την επωνυμία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο,  Α.Φ.Μ.  997636418 , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου)  με προσφερόμενο ποσό 37.130,00€ προ ΦΠΑ, έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 44.706,00€ προ ΦΠΑ.

  Ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 22-04-2016 πρακτικό  αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 22-04-2016 πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού και το φάκελο του διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Επικυρώνει το από 22-04-2016 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38€.

   Β.- Κατακυρώνει την εκτέλεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  στην εταιρεία με την επωνυμία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο,  Α.Φ.Μ.  997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου ),  με προσφερόμενο ποσό 37.130,00€ προ ΦΠΑ, έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 44.706,00 € προ ΦΠΑ.

   Γ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016   με ΚΑ 6234.0002  και τίτλο « Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού, Συνεχιζόμενο» ποσού  55.000,00 €  (Α.Ο.Ε. 4/27/2016, Π.Α.Υ. 313/2016).

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/174/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

 

Επισυνάπτεται το από 22-04-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

« ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

 

Κόρινθος, 22-04-2016.

 

    Στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Δημοκρατίας αρ. 1, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Απριλίου  2016 η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ’ αριθμ.  31/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την αποσφράγιση του φακέλου της μοναδικής εναπομείνασας  οικονομικής προσφοράς, η οποία υποβλήθηκε  την 29/02/2016 κατά την διεξαγωγή  του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω αναφερόμενης μίσθωσης  προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.988,38€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 23%  (Αριθμός Μελέτης : 53/2015).

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1.      ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, τακτικό μέλος,

2.      ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, τακτικό μέλος,

3.      ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος,

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμ.   53 /2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τη σχετική διακήρυξη.

Το από 29/02/2016 πρακτικό διεξαγωγής της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού καθώς και την ορθή επανάληψη αυτού, σύμφωνα με το οποίο η μοναδική προσφορά που προχωρά στο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών είναι η προσφορά της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Το υπ’ αριθμ. 15433/20-04-2016 έγγραφο της επιτροπής με το οποίο ανακοινώθηκε στην ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς,

περί ώρα 09:00 π.μ. αποσφράγισε τον φάκελο της μοναδικής εναπομείνασας υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς  και προέβη στον έλεγχο αυτής.

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. προκύπτουν τα εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (17Τ) και ανω

Η.Δ.

38

300,00

11.400,00

2

Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής grader)

Η.Δ.

29

310,00

8.990,00

3

Μηχανικός εκσκαφέας

Η.Δ.

38

270,00

10.260,00

 

Φορτωτής jcb

Η.Δ.

36

180,00

6.480,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

37130,00

ΦΠΑ 23%

 

8.539,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

45.669,90

 

            Η επιτροπή διαπιστώνει ότι η οικονομική προσφορά της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνη με τα απαιτούμενα από την σχετική διακήρυξη και την υπ αριθμ 53/2015 μελέτη και κατόπιν τούτου,

 

 ε ι σ η γ ε ί τ α ι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας την ανάθεση της μίσθωσης Μηχανημάτων Έργων ως ανωτέρω πίνακας  στην  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με προσφερόμενο ποσό 37.130,00€ προ ΦΠΑ, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη 45.669,90€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 54.988,38€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Η  επιτροπή λύει την συνεδρίαση, υπογράφει  και κοινοποιεί το παρόν πρακτικό.             

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

1.      ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.      ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.      ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Leave a Comment