Απόφαση αριθμ. 16/181/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 14/141/2016 απόφασή της εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 16/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€,  ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας η 24η Μαΐου 2016,   συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, όπου διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 27-05-2016, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την  03-06-2016 για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

 

    Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 06-06-2016 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην εταιρεία με την επωνυμία   «Πιστεύος Α.Ε.», (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο,  ΑΦΜ 997636418,  Δ.Ο.Υ. Κορίνθου)  με αριθμό πτυχίου 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης και έργα Η/Μ 1ης Τάξης με μέση έκπτωση 20%. 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει τα από 24-05-2016 και 06-06-2016 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 24-05-2016 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€» (συμπερι-λαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία «Πιστεύος Α.Ε.», (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο,  ΑΦΜ 997636418,  Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη,  με αριθμό πτυχίου 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης και έργα Η/Μ 1ης Τάξης με μέση έκπτωση 20%. 

   Γ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 30/7336.0034 και τίτλο «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας (Αρ. Μελ. 16/2016)» ποσού 50.000,00€ (Α.Ο.Ε. 14/141/2016, Π.Α.Υ. 652/2016).   

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/181/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment