Απόφαση αριθμ. 16/180/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 122.510,23€»  λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  με την υπ. Αριθμ. 30/392/2015 απόφασή μας, καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 22-03-2016.   Ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω συμμετοχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού στην  Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο.

      Κατόπιν,  με την αριθμ.11/93/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίσαμε την  επανάληψη του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, επανεγκρίναμε  τις  τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 10/2015 μελέτης και  επανακαθορίσαμε  με το ίδιο περιεχόμενο, τους  όρους  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Ως ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας  ορίστηκε η 10-05-2016,  συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, όπου διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 12-05-2016,  συνταγέντος  προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 18-05-2016  για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

       Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση και λόγω του ότι ο πρώτος μειοδότης δεν ήταν ένας, αλλά υπήρξαν έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονταν απόλυτα, διενεργήθηκε στις 07-06-2016  δημόσια κλήρωση από την προϊσταμένη αρχή – Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 1.3 του άρθρ. 1  και το σημείο α της παρ. 4.2 του άρθρ. 4 της αριθμ. 13650/11-04-2016    αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού για το εν λόγω έργο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, κατόπιν της αριθμ. 22017/03-06-2016 πρόσκλησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές.

      Σύμφωνα με το από 07-06-2016 πρακτικό κληρώσεως,  μειοδότης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου αναδείχθηκε ο Θωμάς Γ. Καναβός (Καποδιστρίου 7, Λουτράκι, ΑΦΜ : 074711248, Δ.Ο.Υ.  Κορίνθου), με αριθμό ΜΕΕΠ 27656, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης  και με ποσοστό έκπτωσης  55%.

        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την κατακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον Θωμά Γ. Καναβό (Καποδιστρίου 7, Λουτράκι, ΑΦΜ : 074711248,  Δ.Ο.Υ.  Κορίνθου), με αριθμό ΜΕΕΠ 27656, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης  και με ποσοστό έκπτωσης 55%.             

         

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 10-05-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την από 07-06-2016 κλήρωση, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 10-05-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 10-05-2016 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  προϋπολογισμού μελέτης 122.510,23€ (συμπερι-λαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

  Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού τον Θωμά Γ. Καναβό (Καποδιστρίου 7,  Λουτράκι, ΑΦΜ:074711248,  Δ.Ο.Υ.  Κορίνθου), με αριθμό ΜΕΕΠ 27656, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης  και με ποσοστό έκπτωσης 55%.

          

  Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 30/7331.0003 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, ΑΜ 10/2015» ποσού 122.510,23€ (Α.Ο.Ε. 4/27/2016, Π.Α.Υ. 411/2016).

  

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/180/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment