Απόφαση αριθμ. 16/178/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 178η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

Αποδοχή Χρηματοδότησης και Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού:

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού απόσπασμα:

1.      “Την αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 49681/3647 Πρόσκληση, με ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΣ1/2015-2016 και α/α ΟΠΣ:1150 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π I – Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

2.      Την αρ. 56125 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας, ως επικεφαλή εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ  Κορινθίας  (ΦΕΚ 1064/5-6-2015), για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με την αρ. 184/2015 Απόφαση ΔΣ Κορινθίων 

3.      Την αρ 997/19-5-2016 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΩΚ83ΟΞ7Φ-ΒΥΝ)) ….. και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων …. ως επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης , προϋπολογισμού 1.455,679,48

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την απόδοχή της χρηματοδότησης ποσού 1.455.679,48€  και ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό

 

Μέρος Α’

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ :

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

Δημιουργούμε:

Τον ΚΑ 1217.0001 με τίτλο: «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» το ποσό των 1.455.679,48€

 

Το  οποίο και μεταφέρεται στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  1.455.679,48 € για την δημιουργία των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων :

 

Ως προς το μέρος των εξόδων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ :

1.      Τον ΚΑ 60/6481.0001 με τίτλο «ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016»προϋπολογισμού  1.289.842,58 €.

2.      Τον Κ.Α.60/6481.0002 με τίτλο: «ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού  82.918,45 .

3.      Τον Κ.Α.60/6481.0003 με τίτλο: «ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» προϋπολογισμού  82.918,45 .

 

Μέρος β’

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

 

Για τις ανάγκες τακτοποίησης μεταβιβαστικών πληρωμών από το Δημοτικό Ταμείο  του Δήμου :

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε :

 

Τον  Κ.Α. 4124.0001 με τίτλο “Υγειονομική Περίθαλψη” προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ  με το ποσό : 40.000,00  ευρώ  επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 52.000,00 €.

Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 40.000,00 € και ενισχύουμε την μεταβιβαστική πίστωση ως εξής :

Ως προς το μέρος των εξόδων

Ενισχύουμε :

·         Τον  Κ.Α. 8224.0001 με τίτλο “Υγειονομική Περίθαλψη” προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ  με το ποσό : 40.000,00 ευρώ  και  η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 52.000,00 €.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  

 

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/178/2016.-

 

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment