Απόφαση αριθμ. 16/191/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς  κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 191η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι  στις 31/05/2016 διαβιβάστηκε στον Δήμο Κορινθίων από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε, η Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 24228/2016, και  Αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 3716/2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των:  Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά 1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 2) της προφορικής ειδοποίησης της ανωτέρω εταιρίας περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την 30-06-2016, στην ιδιοκτησία των αιτούντων, λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54.809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης) με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου  και της οποίας το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής  συζητήθηκε  στις  02-06-2016, οπότε η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση.

 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21434/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)  και κατά των Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 24228/2016, και  Αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 3716/2016,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με την   προφορική ειδοποίηση της ανωτέρω εταιρίας περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την 30-06-2016, στην ιδιοκτησία των αιτούντων, λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54.809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης) με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  στις  02-06-2016,  ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω προσωρινή διαταγή προς υπεράσπιση  των συμφερόντων του Δήμου, να καταθέσει σχετικό σημείωμα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. 

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21434/01-06-2016  απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων,  καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ., και Πανταζή Βασ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  21434/01-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΙΩΛ7-ΛΑ3)) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή να   ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)  και κατά των Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 24228/2016, και  Αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 3716/2016,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με την   προφορική ειδοποίηση της ανωτέρω εταιρίας περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την 30-06-2016, στην ιδιοκτησία των αιτούντων, λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54.809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης) με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  στις  02-06-2016,  ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω προσωρινή διαταγή προς υπεράσπιση  των συμφερόντων του Δήμου, να  καταθέσει σχετικό σημείωμα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. 

 

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄ 208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.     

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/191/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment