Απόφαση αριθμ. 16/192/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς  κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 192η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 20249/25-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου 

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,  με σκοπό την καταχώρηση  στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου των παρακάτω εκτάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων.

 α)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 επιφάνειας 1.275 τμ που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του Ο.Τ.407 και το οποίο εσφαλμένα έχει καταχωρηθεί στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου ότι ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.13861/2-5-2006 πράξη παραχώρησης εδαφικού τμήματος  σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού (Μεταγραφή : τόμος 546/ αριθμός 340), ανήκει στο Δήμο Κορινθίων.

 β)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 επιφάνειας 504,29 τμ που αποτελεί τμήμα του κοινοχρήστου  χώρου ΚΧ 336 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων και για το οποίο έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σύμφωνα με την Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 540/395).

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος που θα οριστεί  θα πρέπει να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την καταχώρηση  στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου των παρακάτω εκτάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων:

 α)το  ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 επιφάνειας 1.275 τμ που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του Ο.Τ.407 και το οποίο εσφαλμένα έχει καταχωρηθεί στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου ότι ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.13861/2-5-2006 πράξη παραχώρησης εδαφικού τμήματος  σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού (Μεταγραφή : τόμος 546/ αριθμός 340), ανήκει στο Δήμο Κορινθίων.

 β)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 επιφάνειας 504,29 τμ που αποτελεί τμήμα του κοινοχρήστου  χώρου ΚΧ 336 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων και για το οποίο έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σύμφωνα με την Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 540/395)     και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ασπροποταμίτη Ιωάννα.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 20249/25-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ., και Πανταζή Βασ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Ασπροποταμίτη Ιωάννα   στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την καταχώρηση  στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου των παρακάτω εκτάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων:

 α)το  ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 επιφάνειας 1.275 τμ που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του Ο.Τ.407 και το οποίο εσφαλμένα έχει καταχωρηθεί στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου ότι ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.13861/2-5-2006 πράξη παραχώρησης εδαφικού τμήματος  σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού (Μεταγραφή : τόμος 546/ αριθμός 340), ανήκει στο Δήμο Κορινθίων.

 β)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 επιφάνειας 504,29 τμ που αποτελεί τμήμα του κοινοχρήστου  χώρου ΚΧ 336 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων και για το οποίο έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σύμφωνα με την Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 540/395), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20249/25-5-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

   Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου  θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/192/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment