Απόφαση αριθμ. 16/193/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς  κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 193η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι την 17-05-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου  302/ΑΠ302/2015  Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων  αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Κων/νου Σπύρου Βραχνού  και λοιπών,  κατά του Ελληνικού Δημοσίου,  που αφορά απαλλοτριούμενη  ιδιοκτησία με αρ. Κτηματολογικού Πίνακα 28090002 στο Δ.Δ. Περιγιαλίου, της οποίας  ο Δήμος Κορινθίων φέρεται ως Συνδικαιούχος αποζημιώσεως κατά ποσοστό 50% και  της οποίας έχει ορισθεί εξ αναβολής  δικάσιμος η 22-02-2017. 

    Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21295/31-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της  Οικονομικής Επιτροπής,   που έχει ως εξής:

 

Θέμα: Διατύπωση απόψεων

 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ως ακολούθως.

Η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει στοιχεία που αφορούν την εν λόγω αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των κ.κ. Κων/νου Σπ.Βραχνού και Νικολάου Κουτσούκου του Χρίστου, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση στο Δ.Δ.Περιγιαλίου της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό  28090002  του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος  της απαλλοτρίωσης του Αυτοκινητοδρόμου  Κόρινθος-Πάτρα  η οποία κηρύχθηκε  με την υπ’αριθμ.1021511/930/Δ0010/12-3-2010 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 97/Α/2010).

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, προκειμένου:

α)πρωτίστως να ερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραπάνω ιδιοκτησίας, διότι στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτης  με ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου το Δ.Δ. Περιγιαλίου.

β)να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου, στη δικάσιμο που θα γίνει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

    Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος : α) θα ερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραπάνω ιδιοκτησίας και

β)θα παραστεί για λογαριασμό του Δήμου, στην εξ αναβολής δικάσιμο στις 22-02-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου  ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η εν λόγω αίτηση, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει έφεση, εάν η εκδοθείσα απόφαση θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει την  δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ασπροποταμίτη Ιωάννα.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ.21295/31-5-2016 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ., και Πανταζή Βασ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Ορίζει πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Ασπροποταμίτη Ιωάννα   στην οποία δίνει εντολή :

            α) να ερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραπάνω ιδιοκτησίας και

            β)να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου, στην εξ αναβολής δικάσιμο στις 22-02-2017, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου  ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η εν λόγω αίτηση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση, εάν η εκδοθείσα απόφαση θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

   Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου  θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/193/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment