Απόφαση αριθμ. 17/201/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πνευματικού, και του Αντιπροέδρου της, κ. Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

 

       Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ».

 

Μέρος α’

Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Δημοτικό Προϋπολογισμό  στο μέρος των εξόδων

Λαμβάνοντας υπόψη :

·         το Ν. 4389/16 (ΦΕΚ 94Α΄/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 52, σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία. Η ανωτέρω αύξηση ισχύει από 1.6.2016.

·         την αριθμ. 14/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού εργασιών προ ΦΠΑ 45.000,00 ευρώ

·         την αριθμ. 9/170/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου στη ΔΑΕΚ»

·         την αριθμ. 14/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου» και τον τελικό λογαριασμό ποσού 7.618,80 ευρώ που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

·         και ύστερα από τις από 06/06/2016  και  από 15-06-2016 εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

Μειώνουμε  :

Το έργο στο στο τμήμα:Α2. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) με Κ.Ε. 1062 και   Κ.Α. 30/7323.0126 με τίτλο “Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου” προϋπολογισμού 24.221,69 ευρώ (ΠΔ) με το ποσό  των 8.068,80  ευρώ  επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 16.152,89€.

Το ποσό των 8.068,80 το μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 8.068,80 € και ενισχύουμε ,εντάσσουμε /δημιουργούμε  :

Ενισχύουμε :

Το έργο Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κ.Ε. 1077 και Κ.Α. 30/7324.0040 με τίτλο“Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” προϋπολογισμού 55.350,00 ευρώ (Π.Δ.ΑΔΣ 78/2016) με το ποσό των 450,00 ευρώ  και  η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 55.800,00 €.

Εντάσσουμε /δημιουργούμε:

Στο τμήμα:Α2. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) το έργο με Κ.Ε. 995 και Κ.Α. 30/7326.0001 με τίτλο“Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου” προϋπολογισμού  7.618,80 ευρώ (Π.Δ.) (για την αποζημίωση του αναδόχου σε συνέχεια της διάλυσης της αριθμ. 295/2014 σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου.)

Μέρος β’

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό στο μέρος των εξόδων

 

Μειώνουμε  :

Την πίστωση με Κ.Α. 30/6261.0001 και τίτλο “ Συντήρηση – επισκευή των Η/Μ  εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου ” προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των  5.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00 €.

 

Το ποσό των 5.000,00 € το μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 7.000,00 € και  δημιουργούμε  :

Δημιουργούμε :

Την πίστωση με Κ.Α. 30/6261.0032 και τίτλο “ Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην. ΔΕ. Κορίνθου  ” προϋπολογισμού 5.000,00€.

 

Ενισχύουμε:  Την πίστωση με Κ.Α. 00/6736.0001 “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 32.000,00 € .

Σας γνωρίζουμε ότι στο προϋπολογισμό έτους 2016 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί έως σήμερα έχουμε εγγράψει το ποσό των 322.100,00 € στον Κ.Α. 673 με τίτλο “Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις” εκ των οποίων το ποσό των  38.000,00 € είναι ειδικευμένες δαπάνες. Επομένως δεν έχουμε υπερβεί το ποσοστό 1,5% επί των προϋπολογισθέντων τακτικών 24.188.811,14 €όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Μέρος γ’

 

Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Δημοτικό Προϋπολογισμό  στο μέρος των εξόδων

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 12/2014 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την από 1/12/2014 Γνωμοδότηση Νομικού για την υπογραφή ή όχι της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ΄ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» και την από 15-06-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

Καταργούμε :

Το έργο στο τμήμα:Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κωδικό Έργου 1076, Κ.Α. 15/7326.0002, τίτλο «Κατασκευή Ανοιχτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι» ποσού 206.050,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016).

 

Μειώνουμε:

Την πίστωση  του έργου στο τμήμα:Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)με Κωδικό Έργου 1063, Κ.Α. 15/7326.0001, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» προϋπολογισμού 317.930,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: 200.000,00€ ΣΑΤΑ2016,112.530,00€ ΣΑΤΑ2015 ,5.400,00 € ΠΔ) κατά 26.950,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 290.980,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: 173.050,00 € ΣΑΤΑ2016,112.530,00€ ΣΑΤΑ2015 ,5.400,00 € ΠΔ).

 

Λαμβάνουμε από το ποσό των 233.000,00 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 233.000,00 και

 

Έντάσσουμε/ δημιουργούμε / χρηματοδοτούμε : στον Πίνακα Συνεχιζόμενων έργων του Τ.Π. με κωδικό έργου 638 στο Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ),στον προϋπολογισμό με  Κ.Α. 30/7326.0033 και τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ΄ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» το ποσό των  233.000,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2016) για την εξασφάλιση πίστωσης για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  

 

      

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/201/2016.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                 Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                               (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                  Πανταζής Βασίλειος

                                                                               (προσήλθε στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

Leave a Comment