Απόφαση αριθμ. 17/200/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πνευματικού, και του Αντιπροέδρου της, κ. Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

 

  Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) την υπ΄αριθ. 4/47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

20

7132.0030

Προμήθεια απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου πρέσας μεταχειρισμένο. Έκδοση συμπληρωματικής ΠΑΥ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

729/2016

310,00

35

6262.0003

Προμήθεια υλικών συντήρησης  σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων

730/2016

14.863,38

 

30

6262.0012

Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ Δ.Ε. Σολυγείας

731/2016

14.648,13

 

30

7135.0089

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης  Κ.Ο.Κ., ΑΜ 35/2016.

732/2016

14.942,00

 

30

7135.0028

Προμήθεια πινακίδων οδών, ΑΜ 35/2016.

733/2016

14.985,40

 

30

7135.0014

Προμήθεια Καθρεπτών Δρόμων, ΑΜ 35/2016.

734/2016

19.840,00

 

00

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου περί υπερωριακής απασχόλησης Β΄ Εξαμήνου 2016.

735/2016

80,00

 

00

6718.0027

Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)

737/2016

5.887,66

 

35

6262.0005

Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση – επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, ΑΜ 34/2016 [Πρωτογενές αίτημα 16REQ004589438].

736/2016

15.000,00

 

30

6662.0012

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κορίνθου, AM 27/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004589724].

738/2016

15.000,00

 

30

6662.0019

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σολυγείας, ΑΜ 31/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004590283].

739/2016

10.000,00

 

30

6662.0020

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 32/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004590694].

740/2016

10.000,00

 

20

6414

Μεταφορές εν γένει [Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004589164].

741/2016

248,00

 

15

6481.0003

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, ΑΜ 19/2015. Έκδοση συμπληρωματικής ΠΑΥ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

742/2016

422,70

 

10

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π

743/2016

1.514,78

 

0

6111.0001

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.(ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004615046)

744/2016

992

 

0

6111.0001

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠ. 209/2015 ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΜΠΑ.(ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004613625

745/2016

2561,84

 

30

7111.0003

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 279/2014 ΑΠ.ΜΟΝΟΜ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡ.0625019 ΣΤΟ Ο.Τ 861 ΚΑΙ Κ.Χ 862 ,ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ”ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ -ΔΕΛΤΑ ”

746/2016

420

 

0

6111.0001

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

747/2016

686,96

                           

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/200/2016.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                 Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                               (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                  Πανταζής Βασίλειος

                                                                               (προσήλθε στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

Leave a Comment