Απόφαση αριθμ. 17/206/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πνευματικού, και του Αντιπροέδρου της, κ. Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

 

  Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας στο Δήμο Κορινθίων για το έτος 2016», υπενθυμίζει στην Επιτροπή την αριθμ. 15/149/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εν θέματι παραχώρηση, η οποία αφορά τα εξής τμήματα αιγιαλού:

 

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

Δ.Ε. Κορινθίων.

Δ.Κ. Κορίνθου.

Περιοχή Κεραμιδάκι.

Παραλία Καλάμια.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας δυτικά της οδού Μ. Αλεξάνδρου, εμβαδόν: 7,95 Χ 6,5 τ.μ. = 51,68 τ.μ.

Πλησίον  καταστήματος ΑΡΟΔΟΝ

51,68 τ.μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

775,20

2

Δ.Ε. Κορινθίων.

Δ.Κ. Κορίνθου.

Περιοχή Κεραμιδάκι.

Παραλία Καλάμια.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας δυτικά της οδού Μ. Αλεξάνδρου, εμβαδόν: 10 Χ 10 τ.μ. = 100 τ.μ

Πλησίον  καταστήματος DEL MAR

100 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 1.500,00

3

Δ.Ε. Κορινθίων. Δ.Κ. Κορίνθου.

Παραλία Καλάμια.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας δυτικά της οδού Μ. Αλεξάνδρου, και αριστερά της νοητής ευθείας της οδού Πηγάσου, εμβαδόν: 23,69 τ. μ.

23,69 τ. μ.

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)

 

€ 355,35

4

Δ.Ε. Κορινθίων.

Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Παραλία Κεγχρεών.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας βόρεια στρατοπέδου και ανατολικά της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εμβαδόν: 24,60 Χ 7,30 τ.μ. = 179, 58 τ.μ.

179, 58 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 1.795, 80

5

Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου.

Τ. Κ. Κάτω Άσσου.

Παραλία Κάτω Άσσου.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας 90 τ. μ.

90 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 900, 00

6

Δ.Ε. Σαρωνικού.

Τ. Κ. Γαλατακίου.

Παραλία Αλμυρής.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας, εμβαδόν: 6,00 Χ 10,33 τ. μ.

Πλησίον  καταστήματος TΣΙΟΤΡΑ

62,00 τ. μ.

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

€ 620,00

 

  Ορίστηκε δε, ημερομηνία δημοπρασίας η 10-06-2016 ημέρα Παρασκευή.

   Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 10-06-2016 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας,    σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις προσφορές: α)Για το α/α 1 τμήμα αιγιαλού συμμετείχε η κ. Ραυτοπούλου Μαρία, β)για το α/α 3 τμήμα αιγιαλού συμμετείχε ο κ. Μπινιάρης Δημήτριος και γ)για το α/α 4 τμήμα αιγιαλού συμμετείχε η κ. Φιλιπποπούλου Παναγιώτα.  Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή δημοπρασίας διαπίστωσε ότι η συμμετοχή της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή, διότι δεν κατάθεσε δημοτική ενημερότητα, αλλά καρτέλα οφειλών, και επίσης δεν κατέθεσε φορολογική ενημερότητα, σύμφωνα με το αρθρ. 4 της αρ. 20482/26-05-2016 σχετικής διακήρυξης.  Οι λοιποί δύο συμμετέχοντες κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί.   Για τα υπόλοιπα δημοπρατούμενα τμήματα αιγιαλού, παραλίας δεν κατατέθηκαν προσφορές, συνεπώς η επιτροπή δημοπρασιών κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για τα α/α 1, 2, 5 και 6 τμήματα αιγιαλού.  Σύμφωνα με ως άνω πρακτικό επιτροπής αναδείχθηκαν οι εξής πλειοδότες: α)πλειοδότης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το α/α 3 τμήμα αιγιαλού αναδείχθηκε ο κ. Μπινιάρης Δημήτριος του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΗ 725116), που  πρόσφερε ως μίσθωμα για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 30-04-2017) το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00€), και β)πλειοδότρια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το α/α 4 τμήμα αιγιαλού αναδείχθηκε η κ. Φιλιπποπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου (ΑΔΤ Φ 244551), που πρόσφερε ως μίσθωμα για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 30-04-2017) το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00€). 

    Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Προεδρεύων προτείνει την έγκριση του από 10-06-2016 πρακτικού και την παραχώρηση των ως άνω αναφερομένων α/α 3 και 4 τμημάτων αιγιαλού, παραλίας στους κ.κ. Μπινιάρη Δημήτριο και Φιλιπποπούλου Παναγιώτα αντίστοιχα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την αριθμ. 20482/26-05-2016 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων, το αναφερόμενο στο ιστορικό της παρούσης πρακτικό, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, καθώς και της Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07.04.2015 και του άρθρου 56 Ν.4384/16 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης

 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-      Εγκρίνει το από 10-06-2016 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου έως τις 30-04-2017) για τα τμήματα του αιγιαλού του Δήμου Κορινθίων που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό πίνακα στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.-     Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για τα τμήματα αιγιαλού που αναφέρονται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης με α/α 1, όπου η συμμετοχή της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας απορρίφθηκε, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, με α/α 2, όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, με α/α 5, όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και με α/α 6, όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

  Γ.-   Ανακηρύσσει πλειοδότες τους εξής:

α)Πλειοδότη της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το τμήμα αιγιαλού που αναφέρεται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης με α/α 3 τον κ. Μπινιάρη Δημήτριο του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΗ 725116), με μίσθωμα για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 30-04-2017) το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00€), το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ. 20482/26-05-2016 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων.

β)Πλειοδότρια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το τμήμα αιγιαλού που αναφέρεται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης με α/α 4 την κ. Φιλιπποπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου (ΑΔΤ Φ 244551), με μίσθωμα για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 30-04-2017) το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00€), το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α άρθρο 8 της αριθμ. 20482/26-05-2016 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων.

     Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, οι μισθωτές βαρύνονται με την πληρωμή του συνόλου του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

  Δ.-     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή  σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού. 

 

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/206/2016.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                 Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                 Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                               (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                 Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                               (προσήλθε στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

Leave a Comment