Απόφαση αριθμ. 22/259/2016

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 17-08-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33491/12-08-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος), 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλεξ., προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

      Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 259η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Eισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου β΄ τριμήνου έτους 2016, τα οποία έχουν ως εξής:

Θέμα: Εισηγητική έκθεση  β’ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση  τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Με την αριθ. 533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

        την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

        την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

        η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

        την 533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        την με αριθμό 901/21993/07-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία θεωρήθηκε ως νόμιμη η με αριθμό 531/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015».  Με την απόφαση αυτή τακτοποιήθηκε ως προς το μέρος των εσόδων και ως προς το μέρος των εξόδων ο προϋπολογισμός έτους 2015, βάσει των απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσής του.

        Την με αριθμό 787/19451/01-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου θεωρήθηκε ως νόμιμη η 47/22-02-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016», με την οποία τακτοποιήθηκαν με βάση τις επισημάνσεις της με αριθμό 31/1116/28-01-2016 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκεκριμένες εγγραφές στο μέρος των εσόδων και στο μέρος των εξόδων.

        τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κορινθίων

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κορινθίων

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

 


 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 30/06/2016

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

%

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

24.188.811,14

11.217.021,39

46,37

11.020.929,37

45,56

98,25

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

172.661,09

295.559,71

171,18

118.208,52

68,46

39,99

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

202.634,52

149.407,90

73,73

149.407,90

73,73

100,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.747.989,27

2.492.993,00

43,37

2.492.993,00

43,37

100,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.134.837,49

397.619,26

35,04

379.256,83

33,42

95,38

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.298.457,88

650.887,15

50,13

650.887,15

50,13

100,00

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15.526.686,70

7.210.872,26

46,44

7.210.872,26

46,44

100,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

105.544,19

19.682,11

18,65

19.303,71

18,29

98,08

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

7.685.373,07

601.121,55

7,82

576.874,39

7,51

95,97

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

51,60

 

51,60

 

100,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.498.037,53

172.114,92

11,49

172.114,92

11,49

100,00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

6.106.484,91

135.669,50

2,22

135.669,50

2,22

100,00

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

70.780,63

271.906,00

384,15

247.658,84

349,90

91,08

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

10.070,00

21.379,53

212,31

21.379,53

212,31

100,00

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

482.240,33

317.130,54

65,76

224.194,28

46,49

70,69

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

452.240,33

313.595,54

69,34

220.659,28

48,79

70,36

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

30.000,00

3.535,00

11,78

3.535,00

11,78

100,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.

17.464.489,11

17.362.781,91

99,42

237.549,07

1,36

1,37

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

17.464.489,11

17.362.781,91

99,42

237.549,07

1,36

1,37

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.948.453,83

1.704.061,35

43,16

1.405.141,78

35,59

82,46

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.917.453,83

1.219.540,65

31,13

1.206.504,14

30,80

98,93

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

31.000,00

484.520,70

1.562,97

198.637,64

640,77

41,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

13.281.065,45

13.281.065,45

100,00

13.281.065,45

100,00

100,00

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

13.281.065,45

13.281.065,45

100,00

13.281.065,45

100,00

100,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

67.050.432,93

44.483.182,19

26.745.754,34

                                 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ B‘ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 30/06/2016

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ

%

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ

%

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

%

 

 

 

 

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα χρήσης

31.132.708,36

23.656.475,34

75,99

10.042.121,51

32,26

9.729.112,58

9.058.367,37

29,10

90,20

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.736.111,53

7.272.948,87

94,01

3.459.857,78

44,72

3.459.257,78

3.043.777,29

39,35

87,97

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.430.091,68

726.575,78

50,81

280.748,50

19,63

278.777,82

231.948,88

16,22

82,62

62

Παροχές τρίτων

3.766.628,83

3.029.754,73

80,44

1.244.266,25

33,03

1.227.058,92

1.053.666,35

27,97

84,68

63

Φόροι – Τέλη

356.957,45

130.150,00

36,46

18.936,47

5,30

20.917,77

20.902,77

5,86

110,38

64

Λοιπά γενικά έξοδα

3.984.677,63

358.801,93

9,00

151.896,59

3,81

88.712,29

83.388,79

2,09

54,90

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης

312.334,09

307.334,09

98,40

150.139,88

48,07

150.052,52

150.012,52

48,03

99,92

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

3.227.170,36

1.752.129,46

54,29

200.357,46

6,21

164.797,53

140.410,61

4,35

70,08

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές

10.229.736,79

10.048.780,48

98,23

4.535.918,58

44,34

4.339.537,95

4.334.260,16

42,37

95,55

68

Λοιπά έξοδα

89.000,00

30.000,00

33,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Επενδύσεις

12.918.133,08

5.823.164,97

45,08

415.893,71

3,22

359.435,96

258.299,76

2,00

62,11

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

4.720.930,07

1.185.505,81

25,11

86.385,64

1,83

85.650,10

16.885,10

0,36

19,55

73

Έργα

7.763.364,59

4.214.986,74

54,29

322.128,07

4,15

266.405,86

238.954,66

3,08

74,18

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

427.838,42

422.672,42

98,79

7.380,00

1,72

7.380,00

2.460,00

0,57

33,33

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

22.945.913,27

5.570.522,86

24,28

3.008.996,84

13,11

2.557.340,54

1.820.098,28

7,93

60,49

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

2.117.569,03

2.117.569,03

100,00

1.793.117,02

84,68

1.341.528,22

604.285,96

28,54

33,70

82

Λοιπές αποδόσεις

3.953.453,83

3.452.953,83

87,34

1.215.879,82

30,75

1.215.812,32

1.215.812,32

30,75

99,99

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

16.874.890,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

53.678,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

53.678,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ

67.050.432,93

35.050.163,17

 

13.467.012,06

 

12.645.889,08

11.136.765,41

 

 


 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ B΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

 

 

Τέλος Προηγούμενου Έτους

Προηγούμενο Τρίμηνο

B΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Μεταβολή %

Στοιχεία Ενεργητικού

1

2

3

3/2

Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

17.857.340,64

17.812.510,99

17.748.638,17

1,00

1

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.

17.742.957,22

17.801.300,67

17.737.427,85

1,00

2

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

11.210,32

11.210,32

11.210,32

1,00

3

Λοιπές απαιτήσεις

103.173,10

0,00

0,00

0,00

Β

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

13.551.043,35

15.132.122,81

15.615.123,52

1,03

1

Ταμείο

11.010,74

2.030,52

2.594,11

1,28

2

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

13.540.032,61

15.130.092,29

15.612.529,41

1,03

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21.514,18

29.263,47

144.007,64

4,92

1

Έξοδα επόμενων χρήσεων

21.514,18

29.263,47

144.007,64

4,92

2

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00

0,00

0,00

 

3

Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

 

 

Στοιχεία Παθητικού

Τέλος Προηγούμενου Έτους

Προηγούμενο Τρίμηνο

B΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Μεταβολή %

1

2

3

3/2

Α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

1.194.104,79

1.146.906,21

1.099.707,63

0,96

1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες

1.194.104,79

1.003.143,94

1.003.143,94

1,00

2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες

0,00

143.762,27

96.563,69

0,67

Β

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.657.927,88

2.462.176,85

1.567.560,04

0,64

1

Προμηθευτές

1.610.506,23

2.318.581,60

1.666.188,97

0,72

3

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη

36.081,81

19.297,49

1.214,72

0,06

4

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11.339,84

124.297,76

-97.414,21

0,78

5

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

342.183,11

395.169,91

-322.914,13

-0,82

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

34.639,64

26.525,85

30.950,81

1,17

1

Έσοδα επόμενων χρήσεων

34.639,64

26.525,85

30.950,81

1,17

2

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

 


β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):

 

“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.”

 

  Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .

Από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία σας παραθέτουμε προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2016 επομένως δεν είναι αναγκαία η μειωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων .

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα αντίστοιχα στοιχεία, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθώς και τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με αρνητική ψήφο των κ.κ. Κορδώση Χρ. και Πανταζή Β., οι οποίοι δηλώνουν πως καταψηφίζουν το θέμα, διότι δεν είχαν στη διάθεσή τους την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας την ίδια χρονική στιγμή που έλαβαν και την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να μελετήσουν τα εν θέματι στοιχεία)

Υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου, που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται τα στοιχεία αυτής στο ιστορικό της παρούσης. 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/259/2016.-

 

Leave a Comment