Απόφαση αριθμ. 22/261/2016

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 17-08-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33491/12-08-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος), 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλεξ., προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

      Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 261η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση ένστασης της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. κατά των όρων της υπ΄ αριθμ. 31773/02-08-2016 διακήρυξης ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι την 10-08-2016 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αίτηση-ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» κατά των όρων διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, την οποία και θέτει υπόψη της επιτροπής.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής: 

 

            Θέμα: «Ένσταση κατά της διακήρυξης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

 

Την 10/8/2016 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκε αίτηση – ένσταση της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. κατά των όρων της υπ’ αριθμ. 31773/02-08-2016 διακήρυξης της αναφερόμενης στο θέμα προμήθειας (σχετική μελέτη 47/2016), σχετικά με την κατάταξη του υπό προμήθεια προϊόντος –ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- στην ομάδα Β- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.

 

Σχετικά με τον αναφερόμενο στην ένσταση λόγο, δηλαδή τον αποκλεισμό δυνατότητας υποβολής προσφορών από την συγκεκριμένη εταιρεία ή άλλες με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας (εμπορία ελαιολάδων) σύμφωνα με το άρθρο 5 της σχετικής διακήρυξης αναφέρεται ότι:

 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

 

Στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω ο  Δήμος Κορινθίων ως αναθέτουσα αρχή δεν παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και του ελεύθερου και απρόσκοπτου ανταγωνισμού και δεν υπερβαίνει τα άκρα όρια άσκησης της διακριτικής του εξουσίας.

Κατά την σύνταξη της μελέτης η κατηγοριοποίηση και ένταξη των ειδών σε ομάδες έγινε με κριτήριο την ανάδειξη προμηθευτών  για όσα το δυνατόν περισσότερα είδη είναι εφικτό λόγω της ιδιαιτερότητας της προμήθειας ή οποία απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Σε κάθε περίπτωση οι επαγγελματικές ανάγκες του ενιστάμενου δεν καθιστούν μη νόμιμη την διακήρυξη δεδομένου ότι σε απόλυτη συμφωνία με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/2007,  το άρθρο 5 της διακήρυξης, προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων μη διακρίνοντας και μη αποκλείοντας τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των προσφερόντων ανάλογα με τη νομική τους μορφή εφόσον δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας τροφίμων να συμμετέχουν απρόσκοπτα στο διαγωνισμό υπό την μορφή π.χ. ένωσης προμηθευτών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων  με την υπ’ αριθμ. 21/255/2016 Απόφασή της καθόρισε του όρους της διακήρυξης της προμήθειας έχοντας εκ των προτέρων εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη, της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ –ΜΟΝΑΔΑ Β, με το υπ’ αριθμ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1676/15-7-2016 έγγραφό της, κρίνεται από την υπηρεσία ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ένστασης δεν είναι βάσιμοι.

 

  Ο Πρόεδρος λέει στα μέλη της Επιτροπής ότι συμφωνεί με την εισήγηση – γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και προτείνει την απόρριψη της από 10-08-2016 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» κατά των όρων διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω αναφερόμενη ένσταση, την εισήγηση – γνωμάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Απορρίπτει την από 10-08-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού 1.289.432,58€, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

                 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/261/2016.-

Leave a Comment