Απόφαση αριθμ. 17/207/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πνευματικού, και του Αντιπροέδρου της, κ. Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

 

  Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 207η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού εξέτασης ενστάσεως της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 984.199,53€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 16/171/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14603 – η 11-09-2015.  Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/377/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών, σύμφωνα με την οποία έγιναν δεκτές όλες οι προσφορές για τις Ομάδα 5- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ», ενώ για τα είδη των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.  Με την αριθμ. 2/11/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίφθηκε στο σύνολό της τη με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 21-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» περί ακυρώσεως ή τροποποιήσεως της αριθμ. 29/377/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.   Κατόπιν, με την αριθμ. 6/50/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 19-02-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, αποκλείστηκαν οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες 1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094) και 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827), έγινε δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319) για να προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, και παραπέμφθηκε το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», προϋπολογισμού μελέτης 727.741,78€ πλέον Φ.Π.Α., για τις οποίες με την αριθμ. 29/377/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 3 παρ. 3 και 23 παρ. 2, 3 του ΕΚΠΟΤΑ, αρθρ. 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95, άρθρ. 25 του Π.Δ. 60/2007 και της παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α/204/15.09.2011) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

  Ακολούθως, ο Προεδρεύων θέτει υπόψη των μελών το από 11-04-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με το οποίο εξετάζεται η με ημερομηνία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 25-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του από 19-02-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό.  Η ένσταση υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 25-03-2016 και είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με την παρ. 1α, άρθρ. 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η εταιρεία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητά, για τους λόγους που εκθέτει στην ένστασή της, να γίνει δεκτή η ένσταση και να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» στον εν λόγω διαγωνισμό.

  Η επιτροπή διαγωνισμού στο από 11-04-2016 πρακτικό αναφέρει, μεταξύ άλλων τα εξής: 

 «…Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» στην ένσταση της η «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναφέρει:

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι:

1.      Το προσφερόμενο είδος με α/α 6 και συγκεκριμένα το Super Tractor Universal Oil SAE 15W/40 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή API GL4 όπως ζητείται και δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το ΓΧΚ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΓΧΚ με αρ. πρωτ.: 3/005/270 05-4-2012 προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε.

2.      Για το προσφερόμενο είδος με α/α 10 και συγκεκριμένα το Eltran D-9 SΑΕ 10W/30  δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το ΓΧΚ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε.

 

Όσο αφορά στην ένσταση η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

H εταιρεία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» έχει καταθέσει Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος της εταιρείας Εldons A.E.B.E (Έκδοσης 4, Ημ/νία: 26/2/2013) για το προσφερόμενο προϊόν για το είδος α/α 6 «Super Tractor Universal Oil SAE 15W/40», στο οποίο αναγράφεται ότι το εν λόγω προϊόν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή API GL4. Ωστόσο στο έγγραφο με αρ. πρωτ.: 30/005/270/05-4-2012 του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε. με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης», στην καταχώρηση με α/α 57, οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος «Super Tractor Universal Oil» είναι οι CG-4/SF και δεν γίνεται αναφορά στην προδιαγραφή API GL4.

 

H εταιρεία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» έχει καταθέσει Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος της εταιρείας Εldons A.E.B.E (Έκδοσης 4, Ημ/νία: 26/2/2013) για το προσφερόμενο προϊόν για το είδος α/α 10 «Eltran D-9», στο οποίο αναγράφεται ότι το εν λόγω προϊόν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή API GL4. Ωστόσο σε κανένα από τα υποβληθέντα έγγραφα του  του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε.:

 1. με αρ. πρωτ.: 30/005/580/11-9-2014 με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών δίχρονων κινητήρων»
 2. με αρ. πρωτ.: 30/005/270/05-4-2012 με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης»
 3. με αρ. πρωτ.: 3013833/578/17-12-2004 με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου βαλβολινών»

δεν υπάρχει αναφορά στο προσφερόμενο προϊόν «Eltran D-9».

 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης με αρ. 8/2015, Β) Λιπαντικά, Βαλβολίνες, Διάφορα υγρά, αναφέρεται:

«Τα λιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την καταχώρησή τους σε κατάλογο που τηρείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά.»

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όσον αφορά στα προσφερόμενα προϊόντα για τα είδη του προϋπολογισμού με α/α 6 και 10, η τεχνική προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Μελέτης της προμήθειας και η προσφορά της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» πρέπει να αποκλειστεί για το σύνολο των ειδών της Ομάδας 5 και 6 της Μελέτης, καθώς σύμφωνα με την Διακήρυξη και τη Μελέτη η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των ειδών της Ομάδας 5 και 6.

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Α) την αποδοχή της  ένστασης  της εταιρείας «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ημερομηνία 25-3-2016 στο σύνολό της,

Β) την τροποποίηση του από 19-2-2016 πρακτικού της επιτροπής ως προς το σημείο:

«Όπου κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών διαπιστώνει σχετικά με τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές:

 • Της BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER: δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης δεδομένου ότι αναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με α/α 1 δεν κατατέθηκε έγκριση κυκλοφορίας του, ομοίως και για το υπό προμήθεια είδος με α/α 7 για το οποίο αντί αυτού κατατέθηκε αίτηση της κατασκευάστριας εταιρείας για χορήγηση σχετικής πιστοποίησης και καταχώρησης του στον κατάλογο του Γ.Χ.Κ., γεγονός το οποίο αποτελεί λόγο απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας.
 • Της ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5. Eπίσης για τα προσφερόμενα είδη με α/α 1 και 16 όπου κατά δήλωση του συμμετέχοντος το εργοστάσιο παραγωγής είναι στην Ολλανδία, δεν έχει κατατεθεί όπως αυτό προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές σχετική πιστοποίηση από το εργοστάσιο παραγωγής, έλλειψη η οποία αποτελεί λόγο απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς.
 • Της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5 και δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το Γ.Χ.Κ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος. Επίσης το προσφερόμενο είδος με α/α 2 δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές διότι δεν είναι λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας. Για τους λόγους αυτούς η προσφορά κρίνεται ελλιπής διότι δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η επιτροπή,

Α) προχωρά στον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των:

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. και

Β) κάνει δεκτή την προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.»

 

Ως εξής:

 

«Όπου κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών διαπιστώνει σχετικά με τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές:

 • Της BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER: δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης δεδομένου ότι αναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με α/α 1 δεν κατατέθηκε έγκριση κυκλοφορίας του, ομοίως και για το υπό
 • προμήθεια είδος με α/α 7 για το οποίο αντί αυτού κατατέθηκε αίτηση της κατασκευάστριας εταιρείας για χορήγηση σχετικής πιστοποίησης και καταχώρησης του στον κατάλογο του Γ.Χ.Κ., γεγονός το οποίο αποτελεί λόγο απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας.
 • Της ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5. Eπίσης για τα προσφερόμενα είδη με α/α 1 και 16 όπου κατά δήλωση του συμμετέχοντος το εργοστάσιο παραγωγής είναι στην Ολλανδία, δεν έχει κατατεθεί όπως αυτό προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές σχετική πιστοποίηση από το εργοστάσιο παραγωγής, έλλειψη η οποία αποτελεί λόγο απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς.
 • Της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5 και δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το Γ.Χ.Κ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος. Επίσης το προσφερόμενο είδος με α/α 2 δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές διότι δεν είναι λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας. Για τους λόγους αυτούς η προσφορά κρίνεται ελλιπής διότι δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι τα προσφερόμενα είδα με α/α 6 και 10 δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αφού δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το Γ.Χ.Κ με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για αυτά τα είδη.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η επιτροπή,

Α) προχωρά στον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των:

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. και

ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.»

 

Γ) τον αποκλεισμό της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» από τη συνέχιση του διαγωνισμού.

Δ) την κήρυξη του διαγωνισμού για τις ομάδες 5. –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ /ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ/ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΔΗΜΟΥ και 6. – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ /ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ/ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΚΕΠΑΠ ως άγονο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.…..»

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων προτείνει την επικύρωση του από 11-04-2016 πρακτικού εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού, την αποδοχή, στο σύνολό της, της με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 25-03-2016 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ», την έγκριση της τροποποίησης του από 19-02-2016 πρακτικού επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ ως προς το σημείο που ως άνω αναφέρεται, την συνακόλουθη τροποποίηση της αριθμ. 6/50/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σημείο Β του αποφασιστικού της, την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» και τον αποκλεισμό της από τη συνέχιση του διαγωνισμού, την κήρυξη του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια άγονου για την προμήθεια των ειδών των: Ομάδα 5- «Λιπαντικά/ Βαλβολίνες/ Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6- «Λιπαντικά/ Βαλβολίνες/ Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ», για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 11-04-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 25-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.», τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Α.- Εγκρίνει το από 11-04-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεως της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 984.199,53 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Αποδέχεται στο σύνολό της την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 25-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί αποδοχής της ένστασης αυτής και απορρίψεως της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ», για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Εγκρίνει την τροποποίηση του από 19-02-2016 πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Δ.- Τροποποιεί το σημείο Β του αποφασιστικού μέρους της με αριθμό 6/50/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Αποκλείει τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες 1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094), 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827) και 4.ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319), οι οποίες δεν συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

  Ε.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την εν θέματι προμήθεια των ειδών των: Ομάδα 5- «Λιπαντικά/ Βαλβολίνες/ Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6- «Λιπαντικά/ Βαλβολίνες/ Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ», διότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/207/2016.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                 Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                               (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                  Πανταζής Βασίλειος

                                                                               (προσήλθε στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

Επισυνάπτεται το από 11-04-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών Έτους 2015»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 11.4.2016

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 11/4/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που συστήθηκε με την υπ. αρ.: 3/30/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει την ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του πρακτικού από 19-02-2016 της επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών στον ηλεκτρονικό, διεθνή, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών Έτους 2015» με αρ. διακ. 33210/2015.

 

Η ένσταση υποβλήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 25/3/2016 και ώρα 03:44:47 και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Το πρακτικό εγκρίθηκε με την αρ. 6/50/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 24/3/2016. Η υποβληθείσα ένσταση είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 15 , παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.». Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου της ένστασης.

 

Η εταιρία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση της να: α) γίνει δεκτή η ένστασή της και β) να απορριφθεί η προσφορά της «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Συγκεκριμένα:

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» στην ένσταση της η «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναφέρει:

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι:

1.      Το προσφερόμενο είδος με α/α 6 και συγκεκριμένα το Super Tractor Universal Oil SAE 15W/40 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή API GL4 όπως ζητείται και δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το ΓΧΚ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΓΧΚ με αρ. πρωτ.: 3/005/270 05-4-2012 προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε.

2.      Για το προσφερόμενο είδος με α/α 10 και συγκεκριμένα το Eltran D-9 SΑΕ 10W/30  δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το ΓΧΚ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε.

 

Όσο αφορά στην ένσταση η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

H εταιρεία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» έχει καταθέσει Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος της εταιρείας Εldons A.E.B.E (Έκδοσης 4, Ημ/νία: 26/2/2013) για το προσφερόμενο προϊόν για το είδος α/α 6 «Super Tractor Universal Oil SAE 15W/40», στο οποίο αναγράφεται ότι το εν λόγω προϊόν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή API GL4. Ωστόσο στο έγγραφο με αρ. πρωτ.: 30/005/270/05-4-2012 του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε. με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης», στην καταχώρηση με α/α 57, οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος «Super Tractor Universal Oil» είναι οι CG-4/SF και δεν γίνεται αναφορά στην προδιαγραφή API GL4.

 

H εταιρεία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» έχει καταθέσει Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος της εταιρείας Εldons A.E.B.E (Έκδοσης 4, Ημ/νία: 26/2/2013) για το προσφερόμενο προϊόν για το είδος α/α 10 «Eltran D-9», στο οποίο αναγράφεται ότι το εν λόγω προϊόν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή API GL4. Ωστόσο σε κανένα από τα υποβληθέντα έγγραφα του  του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την εταιρεία ΕΛΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε.:

 1. με αρ. πρωτ.: 30/005/580/11-9-2014 με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών δίχρονων κινητήρων»
 2. με αρ. πρωτ.: 30/005/270/05-4-2012 με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης»
 3. με αρ. πρωτ.: 3013833/578/17-12-2004 με τίτλο: «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου βαλβολινών»

δεν υπάρχει αναφορά στο προσφερόμενο προϊόν «Eltran D-9».

 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης με αρ. 8/2015, Β) Λιπαντικά, Βαλβολίνες, Διάφορα υγρά, αναφέρεται:

«Τα λιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την καταχώρησή τους σε κατάλογο που τηρείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά.»

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όσον αφορά στα προσφερόμενα προϊόντα για τα είδη του προϋπολογισμού με α/α 6 και 10, η τεχνική προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Μελέτης της προμήθειας και η προσφορά της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» πρέπει να αποκλειστεί για το σύνολο των ειδών της Ομάδας 5 και 6 της Μελέτης, καθώς σύμφωνα με την Διακήρυξη και τη Μελέτη η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των ειδών της Ομάδας 5 και 6.

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Α) την αποδοχή της  ένστασης  της εταιρείας «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ημερομηνία 25-3-2016 στο σύνολό της,

Β) την τροποποίηση του από 19-2-2016 πρακτικού της επιτροπής ως προς το σημείο:

«Όπου κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών διαπιστώνει σχετικά με τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές:

 • Της BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER: δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης δεδομένου ότι αναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με α/α 1 δεν κατατέθηκε έγκριση κυκλοφορίας του, ομοίως και για το υπό προμήθεια είδος με α/α 7 για το οποίο αντί αυτού κατατέθηκε αίτηση της κατασκευάστριας εταιρείας για χορήγηση σχετικής πιστοποίησης και καταχώρησης του στον κατάλογο του Γ.Χ.Κ., γεγονός το οποίο αποτελεί λόγο απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας.
 • Της ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5. Eπίσης για τα προσφερόμενα είδη με α/α 1 και 16 όπου κατά δήλωση του συμμετέχοντος το εργοστάσιο παραγωγής είναι στην Ολλανδία, δεν έχει κατατεθεί όπως αυτό προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές σχετική πιστοποίηση από το εργοστάσιο παραγωγής, έλλειψη η οποία αποτελεί λόγο απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς.
 • Της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5 και δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το Γ.Χ.Κ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος. Επίσης το προσφερόμενο είδος με α/α 2 δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές διότι δεν είναι λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας. Για τους λόγους αυτούς η προσφορά κρίνεται ελλιπής διότι δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η επιτροπή,

Α) προχωρά στον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των:

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. και

Β) κάνει δεκτή την προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.»

 

Ως εξής:

 

«Όπου κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών διαπιστώνει σχετικά με τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές:

 • Της BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER: δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης δεδομένου ότι αναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με α/α 1 δεν κατατέθηκε έγκριση κυκλοφορίας του, ομοίως και για το υπό
 • προμήθεια είδος με α/α 7 για το οποίο αντί αυτού κατατέθηκε αίτηση της κατασκευάστριας εταιρείας για χορήγηση σχετικής πιστοποίησης και καταχώρησης του στον κατάλογο του Γ.Χ.Κ., γεγονός το οποίο αποτελεί λόγο απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας.
 • Της ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5. Eπίσης για τα προσφερόμενα είδη με α/α 1 και 16 όπου κατά δήλωση του συμμετέχοντος το εργοστάσιο παραγωγής είναι στην Ολλανδία, δεν έχει κατατεθεί όπως αυτό προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές σχετική πιστοποίηση από το εργοστάσιο παραγωγής, έλλειψη η οποία αποτελεί λόγο απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς.
 • Της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι το προσφερόμενο είδος με α/α 15 δεν καλύπτει την οριζόμενη προδιαγραφή GL-5 και δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το Γ.Χ.Κ με την απαιτούμενη προδιαγραφή για αυτό το είδος. Επίσης το προσφερόμενο είδος με α/α 2 δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές διότι δεν είναι λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας. Για τους λόγους αυτούς η προσφορά κρίνεται ελλιπής διότι δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι τα προσφερόμενα είδα με α/α 6 και 10 δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αφού δεν έχει κατατεθεί έγκριση από το Γ.Χ.Κ με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για αυτά τα είδη.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η επιτροπή,

Α) προχωρά στον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των:

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. και

ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.»

 

Γ) τον αποκλεισμό της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε» από τη συνέχιση του διαγωνισμού.

Δ) την κήρυξη του διαγωνισμού για τις ομάδες 5. –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ /ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ/ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΔΗΜΟΥ και 6. – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ /ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ/ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΚΕΠΑΠ ως άγονο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

 

 

Αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το ανέγνωσε και το υπέγραψε ως ακολούθως.

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

 

Πέππας Ευθύμιος

Leave a Comment