Απόφαση αριθμ. 18/213/2016

 Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-07-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 05η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27065/01-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρήστος, Προεδρεύων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Φαρμάκης Γεωργ. 4) Βλάσσης Δημ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ.Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ.Κορδώσης.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος “Επί λήψης απόφασης περί αποδοχής ή μη, προδικαστικής προσφυγής της Α.Ε. “Τοξότης Α.Τ.Ν.Β.Τ.Ε.” κατά της αριθμ. 21034/30-05-2016 διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για το έργο με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων” εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι άκρως σημαντικό, οι διαδικασίες για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας είναι χρονοβόρες και πιο συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είναι η 12-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 και είναι σημαντικό να ενημερωθούν αυτοί επίσημα για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προσφυγής, ώστε να καταθέσουν ορθώς τις προσφορές τους.

 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.


 

ΑΠΟΦΑΣΗ 213η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα «Επί λήψης απόφασης περί αποδοχής ή μη, προδικαστικής προσφυγής της Α.Ε. “Τοξότης Α.Τ.Ν.Β.Τ.Ε.” κατά της αριθμ. 21034/30-05-2016 διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για το έργο με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων”» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 14/140/2016 Απόφασή της εγκρίθηκε η δαπάνη, ψηφίστηκε πίστωση πολυετούς δαπάνης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 26/2016 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ορίστηκε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24715 – η 12-07-2016.

Κατόπιν, ο Προεδρεύων θέτει υπόψιν των μελών την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 01-07-2016, προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Ν. Σμύρνη Αττικής, επί της οδού Ν. Πλαστήρα αρ.119, με Α.Φ.Μ. 094098428 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ΚΑΤΑ της αριθμ. 21034/30-05-2016 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για το έργο με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων” (με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 24715), προς εξέταση του περιεχομένου της.

Στην ανωτέρω προδικαστική προσφυγή η εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επικαλείται τα εξής:

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Ι. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στην ως άνω Διακήρυξη παρατηρείται υπερδιαστασιολόγηση των μηχανημάτων που απαιτούνται σε σχέση με την δυναμικότητα της εγκατάστασης. Επίσης, οι δυναμικότητες των μηχανημάτων διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους και δεν δείχνουν να αποτελούν το προϊόν επιλογής ενός ενιαίου σχεδιασμού…


 

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρεται στην δυναμικότητα των μηχανημάτων: σχίστης σάκων, XV Κόσκινο (Τρομελ), κινητό κόσκινο ραφιναρίας και καταλήγει :

Είναι λοιπόν, προφανές ότι τα μεγέθη των προδιαγραφόμενων μηχανημάτων είναι πολλαπλάσια των αναγκών για την κάλυψη της δυναμικότητας της εγκατάστασης. Συν τοις άλλοις, οι δυναμικότητες των μηχανημάτων διαφέρουν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να υπάρχει ανακολουθία στις σχεδιαστικές παραμέτρους. Έτσι, ο σχίστης σάκων έχει δυναμικότητα 8 τόνων ανά ώρα, το τρόμελ 45-50 τόνων ανά ώρα, το κινητό κόσκινο ραφιναρίας περίπου 75 τόνους ανά ώρα για στάδιο επεξεργασίας που θα έπρεπε να έχει λιγότερο της μισής δυναμικότητας σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια. Τα μηχανήματα αυτά έχουν προδιαγραφεί για εγκατάσταση δυναμικότητας 12 τόνων ανά ώρα.

Επίσης επικαλείται τα εξής:

ΙΙ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στις παραγράφους 1,2,3 και 4 της Προσφυγής, αναφέρονται οι τεχνικές απαιτήσεις εξοπλισμού του κλαδοθρυμματιστή, του αναστροφέα του κόσκινου ραφιναρίας, του καλύμματος κομποστοποίησης και καταλήγει :

Γενικά, οι προαναφερθείσες προδιαγραφές αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της Διακήρυξης αποτυπώνουν συγκεκριμένα ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Το πλήθος των τεχνικών λεπτομερειών, συνδυαζόμενο με την ανακολουθία των δυναμικοτήτων των επιμέρους μηχανημάτων μεταξύ τους και σε σχέση με την δυναμικότητα της εγκατάστασης, όπως αυτή αναφέρεται στην Διακήρυξη, οδηγεί τον διαγωνισμό σε ΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με συγκεκριμένη τεχνολογία, απορρίπτοντας τις υπόλοιπες, χωρίς να εξασφαλίζεται η βέλτιστη τεχνικά λύση για την εγκατάσταση.

Πιο σωστά, θα έπρεπε να τεθούν προδιαγραφές εισόδου των αποβλήτων και εξόδου του προϊόντος κομπόστ και ρήτρες για την επίτευξη των προδιαγραφών εξόδου, ζητώντας από τους συμμετέχοντες δεσμευτικές πληροφορίες σε σχέση με τις προσφερόμενες τεχνολογίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης Διακήρυξης.

Ακολούθως, ο Προεδρεύων θέτει υπόψη των μελών την από 04-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με την οποία διαβιβάστηκε προς την Οικονομική Επιτροπή η ανωτέρω Προσφυγή. Στην εν λόγω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αφού αναλύεται η σχετική νομοθεσία, διατυπώνονται οι απόψεις επί της ανωτέρω προσφυγής, ως εξής:

Διατύπωση απόψεων

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα το γεγονός ότι Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, με την παρούσα εισήγηση τεκμηριωμένα, διατυπώνουμε την άποψη της απόρριψης της συνημμένης προδικαστικής προσφυγής για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους :

 

  1. Οι προδιαγραφές των μηχανημάτων που ζητούνται στην αριθμ. 21034/30-5-2016 Διακήρυξη σε σχέση με τη δυναμικότητα της μονάδας που έχει προβλεφθεί στην αριθμ. 6697/2014 άδεια εγκατάστασης (ΑΔΑ : ΩΩ0Ζ7Λ1-ΕΝΥ) , όπως αναφέρεται και στη «Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας της εγκατάσταση» της αναλυτικής διακήρυξης, είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης και δεν έχουν εσφαλμένα σχεδιαστεί . Ο Δήμος Κορινθίων μεριμνά εξάλλου για τη σύνταξη φακέλου και υποβολή προς τροποποίηση της άδειας λειτουργίας για αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας.

 

  1. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δημοπρατούμενου εξοπλισμού, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Π.Δ. 60/2007 και είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν σαφώς συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό. Απαίτηση είναι η εξασφάλιση της ελάχιστης ζητούμενης δυναμικότητας και απόδοσης των μηχανημάτων και σε κάθε περίπτωση οι επιμέρους διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Τεχνικές Προσφορές αντίστοιχων μηχανημάτων με εγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές, που διαφέρουν κατ΄ ελάχιστο στις διαστάσεις, που θα αποδεικνύουν τη συνεργασία και την ζητούμενη απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού και θα παρουσιάζουν μικρή διαφοροποίηση στις διαστάσεις, γίνονται δεκτές και αξιολογούνται.

 

  1. Ως προς την θέση του προσφεύγοντα για εναλλακτικό τρόπο μελέτης του έργου (προδιαγραφές εισόδου των αποβλήτων και εξόδου κομπόστ και ελεύθερη προσφορά προτεινόμενων τεχνολογιών), η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας και θετική αξιολόγηση της οριστικής μελέτης του έργου από την αρμόδια Δ.Α. στα πλαίσια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης που περιλαμβάνουν τον εν λόγω εξοπλισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και άδεια εγκατάστασης της Μονάδας. Για το λόγο αυτό ρητά στη διακήρυξη ορίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .

 

 

Ακολούθως, ο κ.Πανταζής πήρε τον λόγο και ανέφερε ότι η σοβαρότητα των αναφερομένων στην ένσταση, δηλαδή ότι τα μεγέθη των μηχανημάτων είναι πολλαπλάσια των αναγκών (κάτι που με την εισήγηση της αποδέχεται και η υπηρεσία), αλλά και το ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρουν συγκεκριμένες διαστάσεις πιθανόν να ευνοούν συγκεκριμένο κατασκευαστή και έχοντας υπόψη το έγγραφο που αφορά τις συστάσεις του υπουργείου Οικονομικών (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25555/ ΕΥΘΥ 1304/8-6-2011) σχετικά με το ενδεχόμενο προδιαγραφές να έχουν καταρτιστεί ώστε να ανταποκρίνονται στα προσόντα συγκεκριμένων συμφερόντων ή να είναι ασυνήθεις ή ακόμη να υπάρχουν καταγγελίες από τους άλλους προσφέροντες, το γεγονός ότι η αιτιολογία της υπηρεσίας πως δηλαδή η εγκατάσταση πρέπει να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη αύξηση της δυναμικότητας δεν ευσταθεί, αφού ούτε υπαρκτή είναι αυτή η αύξηση αλλά και ούτε προβλέπεται να υπάρξει σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της Πολιτείας όπου προβλέπεται μείωση από το 2020 και κυρίως ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές στις ενέργειες του Δήμου Κορινθίων όπως οι αναφερόμενες στην εξεταζόμενη προσφυγή, ψηφίζουμε υπέρ της αποδοχής της προσφυγής της προσφεύγουσας εταιρείας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, 01-07-2016, προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την από 04-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν.3886/2010, το Π.Δ.60/2007 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

( μειοψηφούντων των κ.κ.Πανταζή Β. και Κορδώση Χ.)

 

  1. Απορρίπτει στο σύνολό της την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 01-07-2016, προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΚΑΤΑ της αριθμ. 21034/30-05-2016 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για το έργο με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων” (με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 24715), για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  2. Ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 21034/30-05-2016 διακήρυξη, η οποία παραμένει ως έχει.


 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/213/2016.-

 

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

 

ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

 

Επισυνάπτεται η από 04-07-2016 εισήγηση εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων:

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος 04/07/2016

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Δ.Υ.

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1

Κόρινθος 20131

ΤΗΛ. 27410 40624

FAX : 27410 40650

Πληροφορίες : Αλ. Αρτοποιάδου

Email : a.artopoiadou@korinthos.gr

ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Απόψεων επί της Προσφυγής της Α.Ε. «Τοξότης Α.Τ.Ν.Β.Τ.Ε.» κατά της αριθμ. 21034/30-5-2016 διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»

 

 

Με την αριθμ. 21034/30-5-2016 διακήρυξη , ο Δήμος Κορινθίων έχει προκηρύξει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων». Τα τεύχη του διαγωνισμού δημοσιοποιήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 3/06/2016, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 23/06/2016 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12/07/2016 .

Την 01/07/2016 υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προσφυγή (σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 3886/2010) της εταιρείας «Τοξότης Α.Τ.Ν.Β.Τ.Ε.», την οποία και σας υποβάλλουμε συνημμένα.

Με την παρούσα εισήγηση , σας διατυπώνουμε τις απόψεις επί της εν λόγω προσφυγής, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που συνέταξε τα τεύχη της δημοπρασίας της «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» .

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

  1. Ο Νόμος 3886/2010 {Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).} και ειδικότερα:

Το άρθρο 4 [Προδικαστική προσφυγή], σύμφωνα με το οποίο […1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α΄) ή, κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. 2. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. [Αρχή Τροποποίησης]«4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ’ αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.

5. Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.

6. Σε διαφορές διεπόμενες από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.

– (Με την παρ. 2Β του άρθρου 199 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : “2. Καταργούνται οι διατάξεις : … β) του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194 (ν.4281/14), σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 201 (ν.4281/14)”) – (Με την παρ. 7 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, ορίζεται ότι : “7. Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 αρχίζουν να εφαρμόζονται τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση των προβλεπόμενων στα άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγμάτων”). – (Με την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι : «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ (άρθρα 14 έως και 201 ν. 4281/14 ) αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.» – βλ. Και παρ. 1 άρθρου 201 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις)

(Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4013/11, ΦΕΚ-204 Α/15-9-11, ορίζεται ότι : “Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες για την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173)”..

Και το άρθρο 5 [ Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων], σύμφωνα με το οποίο [..1. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.

[Αρχή Τροποποίησης] «[Αρχή Τροποποίησης]«Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α..[Αρχή Τροποποίησης]«Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του δικαστηρίου.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 4198/13, ΦΕΚ-215 Α/11-10-13»- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 74 ΤΟΥ Ν. 4146/13, ΦΕΚ-90 Α/18-4-13

Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε..

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα». – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 28 ΤΟΥ Ν. 4111/13, ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 5-12-12 – Η ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 11 ΤΗΣ ΠΝΠ 4/5-12-12, ΦΕΚ-237 Α/5-12-12

[Αρχή Τροποποίησης]«Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορριφθεί σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.» – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 74 ΤΟΥ Ν. 4146/13, ΦΕΚ-90 Α/18-4-13

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4052/12, ΦΕΚ-41 Α/1-3-12

3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της αιτήσεως, καθώς και την προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως, η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Αντίγραφο της αιτήσεως με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενημερώνει σχετικά και την αναθέτουσα αρχή, εάν υπηρεσία και αρχή δεν συμπίπτουν, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.

4. Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αιτήσεως και μετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανακληθεί είτε από το δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ τριών (3) ημερών, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

5. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η λήψη του μέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώματα του αιτούντος.

6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης.

[Αρχή Τροποποίησης]«Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους διαδίκους για τη νομιμοποίησή τους ή για την υποβολή υπομνήματος, από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Η προθεσμία προς τους διαδίκους δεν μπορεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την εκδίκαση.» – ΠΡΟΣΘ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιμος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την κατάθεση του δικογράφου.

8. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμμορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

– (Με την παρ. 2Β του άρθρου 199 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : “2. Καταργούνται οι διατάξεις : … β) του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194 (ν.4281/14), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 (ν.4281/14)”) – (Με την παρ. 7 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, ορίζεται ότι : “7. Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 αρχίζουν να εφαρμόζονται τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση των προβλεπόμενων στα άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγμάτων”). – (Με την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι : «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ (άρθρα 14 έως και 201 ν. 4281/14 ) αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.» – βλ. Και παρ. 1 άρθρου 201 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις)

 

 

  1. Και το Π.Δ. 60/2007 {Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.} και ειδικότερα:

 

Το άρθρο 40 [Εναλλακτικές προσφορές] , σύμφωνα με το οποίο

[..1. Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών.

4. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. ……

Η ΠΑΡ. 1,2,3,4, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 141 ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. – Το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1(Α54) ΤΟΥ ΑΡΘ. 199 ΤΟΥ Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14 – (Με την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι : «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ (άρθρα 14 έως και 201 ν. 4281/14 ) αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.» – βλ. Και παρ. 1 άρθρου 201 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις)]

Και το άρθρο 53 [Τεχνικές προδιαγραφές] , σύμφωνα με το οποίο

[…1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1) του Παραρτήματος VI, αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και στα συμβατικά τεύχη ή τα λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό.

3. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων που δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται:

α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI και, κατά σειρά προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»,

β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,

γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α),

δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και με τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να προβλέπουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.

Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι

τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει όμως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.

7. «Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους «ή ισοδύναμο»- ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 154 ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. – Το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1(Α54) ΤΟΥ ΑΡΘ. 199 ΤΟΥ Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14– (Με την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι :«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ (άρθρα 14 έως και 201 ν. 4281/14 ) αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»– βλ. Και παρ. 1 άρθρου 201 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις)

 

 

 

 

 

 

Διατύπωση απόψεων

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα το γεγονός ότι Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, με την παρούσα εισήγηση τεκμηριωμένα , διατυπώνουμε την άποψη της απόρριψης της συνημμένης προδικαστικής προσφυγής για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους :

 

  1. Οι προδιαγραφές των μηχανημάτων που ζητούνται στην αριθμ. 21034/30-5-2016 Διακήρυξη σε σχέση με τη δυναμικότητα της μονάδας που έχει προβλεφθεί στην αριθμ. 6697/2014 άδεια εγκατάστασης (ΑΔΑ : ΩΩ0Ζ7Λ1-ΕΝΥ) , όπως αναφέρεται και στη «Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας της εγκατάσταση» της αναλυτικής διακήρυξης, είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης και δεν έχουν εσφαλμένα σχεδιαστεί . Ο Δήμος Κορινθίων μεριμνά εξάλλου για τη σύνταξη φακέλου και υποβολή προς τροποποίηση της άδειας λειτουργίας για αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας.

 

  1. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δημοπρατούμενου εξοπλισμού, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Π.Δ. 60/2007 και είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν σαφώς συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό. Απαίτηση είναι η εξασφάλιση της ελάχιστης ζητούμενης δυναμικότητας και απόδοσης των μηχανημάτων και σε κάθε περίπτωση οι επιμέρους διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Τεχνικές Προσφορές αντίστοιχων μηχανημάτων με εγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές, που διαφέρουν κατ΄ ελάχιστο στις διαστάσεις, που θα αποδεικνύουν τη συνεργασία και την ζητούμενη απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού και θα παρουσιάζουν μικρή διαφοροποίηση στις διαστάσεις , γίνονται δεκτές και αξιολογούνται.

 

  1. Ως προς την θέση του προσφεύγοντα για εναλλακτικό τρόπο μελέτης του έργου (προδιαγραφές εισόδου των αποβλήτων και εξόδου κομπόστ και ελεύθερη προσφορά προτεινόμενων τεχνολογιών), η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , έχοντας και θετική αξιολόγηση της οριστικής μελέτης του έργου από την αρμόδια Δ.Α. στα πλαίσια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης που περιλαμβάνουν τον εν λόγω εξοπλισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και άδεια εγκατάστασης της Μονάδας. Για το λόγο αυτό ρητά στη διακήρυξη ορίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .

 

 

Συντάχθηκε

 

 

Αλ. Αρτοποιάδου

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

 

 

Σπ. Περόγαμβρος

 

     

Leave a Comment