Απόφαση αριθμ. 18/214/2016

 Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-07-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 05η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27065/01-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρήστος, Προεδρεύων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Φαρμάκης Γεωργ. 4) Βλάσσης Δημ.,5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ.Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Γ ‘ δίμηνο (Μάιος -Ιούνιος) του έτους 2016”θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών

επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Γ΄ δίμηνο (Μάιος-Ιούνιος)

του έτους 2016 ».

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 26397-28/6/2016 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας το ποσό που θα κατανεμηθεί στο Δήμο Κορινθίων ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Γ΄ δίμηνο έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.128.476,87 €.

Προκειμένου να διανεμηθεί το σύνολο του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ 377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 476.079,31 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

73229,67

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

42442,32

6741.0010

Κωφάλαλοι

35480,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

42370,58

6741.0004

Β.Ν.Κ.

246725,64

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

35830,88

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 04-10-2016.

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ 918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

490671,36

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 04-10-2016.

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 161.726,20 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

141105,56

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10833,81

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

7953,15

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 04-10-2016.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Γ‘ δίμηνο (Μάιος-Ιούνιος) του έτους 2016 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ 377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 476.079,31 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

73229,67

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

42442,32

6741.0010

Κωφάλαλοι

35480,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

42370,58

6741.0004

Β.Ν.Κ.

246725,64

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

35830,88

 

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ 918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

490671,36

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 161.726,20 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

141105,56

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10833,81

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

7953,15

 

Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 04-10-2016.


 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/214/2016.-

 

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

 

ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος      

Leave a Comment