Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Άσσου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Κόρινθος, 01-09-2016

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 35205

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία «Ηρώων» της Τοπικής  Κοινότητας Άσσου του Δήμου Κορινθίων.

    Η διάρκεια της μίσθωσης θα είvαι δωδεκαετής (12 έτη).

   Η δημoπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32 Κόρινθος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος) εvώπιov της αρμόδιας επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κορινθίων την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:30 – 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών).

Περιγραφή ακινήτου:

    Το ακίνητο βρίσκεται στο νοτιανατολικό τμήμα του ισόγειου χώρου του δημοτικού καταστήματος Άσσου με πρόσοψη στην πλατεία «Ηρώων» της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου και αποτελείται από μια αίθουσα, κουζίνα, ψησταριά και ένα w.c., συνολικού εμβαδού 70 τ.μ. και εξωτερικά προς το ανατολικό τμήμα του φέρει καλυπτόμενη βεράντα, εμβαδού 38,12 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί δε ως μεζεδοπωλείο, ψησταριά, αναψυκτήριο, καφέ-μπαρ, σνακ-μπαρ, ζαχαροπλαστείο.

  Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα της πλατείας, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

            Όσoι εvδιαφέρovται vα λάβoυv μέρoς, πρέπει, μεταξύ άλλων, vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή πoσoύ 176 και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου), o oπoίoς θα υπoγράφει μαζί με τov εvδιαφερόμεvo τα πρακτικά της δημoπρασίας.

  Επίσης ο πλειοδότης με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ως επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες).

            Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv 146,00

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

     Για περισσότερες πληρoφoρίες oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv v’ απευθύvovται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ. 27413 61021, φαξ 27413 61038, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία).

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment