Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων

                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  228/2016
 
Θέμα 39ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 26/476/2015 απόφαση  καταρτίσαμε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή  έχει τη βούληση να προτείνει και να συμπεριλάβει στο Τοπικό Σχέδιο  Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου: α) ένα ακόμη προτεινόμενο χώρο για κατασκευή ΧΥΤΥ και β) δύο προτεινόμενους χώρους για προσωρινή απόθεση δεματοποιημένων υπολειμμάτων της Μονάδας Κομποστοποίησης αλλά και δεματοποιημένων υπολειμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και στο υπό σύνταξη ΠΕΣΔΑ, απαιτείται τροποποίηση της αριθμ. 476/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 4/23/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα να προστεθούν στο Κεφάλαιο «Διαχείριση υπολείμματος –απορρίμματα πράσινων κάδων»  τα ακόλουθα:
1.       Στο τέλος της παραγράφου  (Βασική επιδίωξη ως προς τη διαχείριση του υπολείμματος του Δήμου Κορινθίων …. (συγκεκριμένα  στη θέση Μάντρα της Τ.Κ. Στεφανίου..] και εναλλακτικά σε χώρο στη Ζώνη  Ζ3 όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 19379/1207 Απόφαση Έγκρισης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Κορινθίων (ΦΕΚ 255/2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) και όπου έχει προβλεφθεί η χρήση της υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων  και
 

 

2.        Στο τέλος του κεφαλαίου … Η προσωρινή απόθεση δεματοποιημένου υπολείμματος τός της Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικων Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων όσο και υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών  (και μέσρι την εξεύρεση τελικής λύσης, όπως αυτή θα ορίζεται στον ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου) στους πρώην ΧΑΔΑ στη θέση Κάτω Κολοβός Δ.Ε. Τενέας και εναλλακτικά στη θέση Αετόπετρα Άσσου Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου.

Παρακαλώ για την τοποθέτησή σας.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος  μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι δεν συμφωνούμε γιατί προτείνετε πράγματα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο ΤΣΔΑ  που καταρτίσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση, όπως δεματοποιητές κομποστοποίησης. Φοβάμαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τους δεματοποιητές.  Επίσης μιλάτε για τη περιοχή Ζ3, ποια είναι αυτή;   Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο από το Δήμο , γι΄ αυτό και καταψηφίζουμε.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι  πρέπει να υπάρχει ένα ς προγραμματισμός για τα σκουπίδια από το Δήμο , να γίνει μια διαβούλευση, να εξετάσουμε το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε,  ποιο θα είναι το κόστος  και αν δύναται ο Δήμος  να ανταποκριθεί σ’  αυτό.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αριθμ. 23/2016 απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου και τις διατάξεις των ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου  Νανόπουλου, 2. Χρήστου Κορδώση, 3. Μαρίας ( Έρρικα) Καραμαλίκη και 4. Κων/νου Δημητρόπουλου)
 
Την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων  του Δήμου Κορινθίων , το οποίο  καταρτίστηκε-εγκρίθηκε με την αριθμ. 476/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:
 
1.     Στο τέλος της παραγράφου  (Βασική επιδίωξη ως προς τη διαχείριση του υπολείμματος του Δήμου Κορινθίων …. (συγκεκριμένα  στη θέση Μάντρα της Τ.Κ. Στεφανίου..] και εναλλακτικά σε χώρο στη Ζώνη  Ζ3 όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 19379/1207 Απόφαση Έγκρισης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Κορινθίων (ΦΕΚ 255/2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) και όπου έχει προβλεφθεί η χρήση της υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων  και
 

 

2.         Στο τέλος του κεφαλαίου…Η προσωρινή απόθεση δεματοποιημένου υπολείμματος τός της Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικων Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων όσο και υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών  (και μέσρι την εξεύρεση τελικής λύσης, όπως αυτή θα ορίζεται στον ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου) στους πρώην ΧΑΔΑ στη θέση Κάτω Κολοβός Δ.Ε. Τενέας και εναλλακτικά στη θέση Αετόπετρα Άσσου Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου.

 
Κατά τα λοιπά ισχύει  η αριθμ. 476/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 228 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment