Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις γιατην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/12.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  244/2016

 
Θέμα μοναδικό.: «Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27938/07-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,
10.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης
15.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
25.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Φαρμάκης Γεώργιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης,προσήλθε στο μέσον της συζήτησης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου  
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων» έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, για να ενημερώσει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι στη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ της 11.7.2016 συζητήθηκε η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ –ΧΑΔΑ, που  εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή και για την εκπόνηση του νέου Περιφερειακού Σχεδίου χρησιμοποιήθηκε ως βάση το ισχύον ΠΕΣΔΑ και η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στην Περιφέρεια, ενώ για τις βασικές αναθεωρήσεις λήφθηκαν υπόψη τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Η στρατηγική διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου δομείται από επιμέρους στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν κατά την υλοποίησή της. Οι στόχοι αυτοί προκύπτουν τόσο από την Ευρωπαϊκή και Εθνική στρατηγική όσο και από το νομικό πλαίσιο που υπηρετεί τη στρατηγική αυτή.
Ο μελετητής στη συνέχεια μας παρέθεσε τους επιμέρους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της μελέτης και για την επίτευξη των  εξετάστηκαν 3 διαφορετικά σενάρια :
·        

      Σενάριο ΙΑ (Κεντρική διαχείριση με βάση τον υπάρχοντα διαγωνισμό ΣΔΙΤ )

 

·   Σενάριο ΙΒ (Κεντρική διαχείριση με βάση τον υπάρχοντα διαγωνισμό ΣΔΙΤ και τοπικές κομποστοποιήσεις)

·     Σενάριο ΙΙ (Αποκεντρωμένη διαχείριση – ανά Δήμο ή ομάδα Δήμων)
Οι τρεις προτεινόμενες λύσεις εξετάστηκαν ως προς το κόστος επένδυσης, τη δημόσια δαπάνη και το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.
Μετά από την αναλυτική ανάπτυξη των  τριών σεναρίων,  ανταλλάχτηκαν απόψεις μεταξύ των μελών της συνεδρίασης  και η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για την 18.7.2016.
 
Τώρα απ΄ όλα όσα ειπώθηκαν στην ανωτέρω συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ, διαπιστώθηκε ότι το σενάριο (ΙΙ) Αποκεντρωμένη διαχείριση – ανά Δήμο ή ομάδα Δήμων χωρίς μονάδες ΣΔΙΤ,  είναι το συμφερότερο για το Δήμο μας, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσουμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο ως προς το κόστος επένδυσης, τη δημόσια δαπάνη και το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων θα είναι οικονομικότερο. Επίσης θα μπορεί να υπάρξει συνεργασία ενδεχομένως και με άλλους Δήμους του Νομού Κορινθίας και κυρίως  με τους Δήμους  Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων και Νεμέας.
Ακόμα να πω ότι με εξέπληξε η αποχώρηση της μείζονος μειοψηφίας  από τη συνεδρίαση της  6ης Ιουλίου 2016 , επειδή
προτάθηκε η συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων». Είναι κάτι που στο παρελθόν έχει συμβεί πολλές φορές. Απλά δίνεται μια εξουσιοδότηση στο Δήμο από το ΦοΔΣΑ για υλοποίηση τμημάτων της διαχείρισης.  Πολλοί Δήμοι έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις, όπως  στο Νομό μας ο Δήμος Ξυλοκάστρου.  Διαφορετικά θα  έπρεπε η υλοποίηση των τμημάτων διαχείρισης να γίνεται με υπαλλήλους  του ΦοΔΣΑ.
Σήμερα λοιπόν  συνεδριάζουμε για να κουβεντιάσουμε από την αρχή το θέμα  και να καταλήξουμε για το τι θέλουμε να γίνει στο Δήμο μας με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Παρακαλώ να σας ακούσω. 
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι  χαίρομαι που η αποχώρησή μας συνετέλεσε στο να έρθει σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Δεν σας κρύβω ότι όταν ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το  Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι συνεργάτες μου  και κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρότειναν να μη το ψηφίσουμε.  Ψηφίσαμε το ΤΣΔΑ γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση.  Ήρθε κατόπιν τροποποίηση για τον δεματοποιητή και διαχωρίσαμε τη θέση μας.  Ο Δήμος μιλάει για συνεργασία με τους Δήμους Νεμέας,  Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων και ενδεχομένως με άλλους Δήμους  του Νομού για την διαχείριση των απορριμμάτων. Όσον αφορά τα μηχανήματα που έχετε αναφέρει θεωρούμε ότι το κόστος είναι υψηλό για το Δήμο και θα αναγκαστείτε εκ των πραγμάτων να το αναθέσετε σε τρίτο για τη λύση του.  Η απόσβεση δεν μπορεί  να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται ο Δήμος τέτοια μεγάλη μονάδα. Δεν είμαστε υπέρ της διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ αλλά ούτε και με εσάς κ. Πνευματικέ.  Γιατί αυτό που περιγράφετε  είναι μια μικρογραφία του ΣΔΙΤ.  Γιατί δεν διαθέτετε το βιοαποδομήσιμο;  αλλά θέλετε να το δεματοποιήσετε;  Για ότι αφορά το ΧΥΤΥ, πρέπει να συνεργαστείτε με την Περιφέρεια. Θεωρούμε ότι τα πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε λύση.  Να κάνουμε βασικά πράγματα που θα μας είναι χρήσιμα και να μη βιαστούμε για τον διαγωνισμό των μηχανημάτων.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θεωρώ ότι το Τοπικό Σχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Στηρίζουμε τη διαλογή στη πηγή, μείωση υπολείμματος,  με τη συμμετοχή των πολιτών , τη διαχείριση των οργανικών βιοαποδομήσιμων και τα πράσινα σημεία.  Να φροντίσουμε να υπάρχει ΧΥΤΥ και να μη οδηγηθούμε στην διαχείριση σύμμεικτων, η οποία πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. Να ενισχύσουμε την ανακύκλωση με συνεχή ενημέρωση των πολιτών. Να υπάρχει οργανόγραμμα που τακτικά θα ενημερώνεται. Σαν παράταξη έχουμε κάνει σειρά παρεμβάσεων με διημερίδες ,συναντήσεις στην Αποκεντρωμένη κ.λ.π. Στηρίζουμε και θέλουμε δεματοποιητές λίγων υλικών. Έχουμε επιφυλάξεις για την καύση. Το κομπόστ πρέπει να είναι διαθέσιμο για  καλλιέργειες, γιατί αν παρακτεί μέσα από σύμμεικτα θα είναι κακό και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να  εξετάσουμε αν πρέπει να γίνει ΚΔΑΥ προς όφελος των πολιτών. Στη προγραμματική σύμβαση που προ ημερών συζητήσαμε αναφέρεται ότι αν οι Δήμοι δεν αποδίδουν οργανικά δεν πρέπει να το δεχτούμε. Εμείς επιμένουμε στην απόφασή μας που έχουμε ψηφίσει τον Νοέμβριο έτους 2015 περί κατάρτισης Τοπικού Σχεδίου  Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων.
Ο κ. Τιμολέων Πίέτρης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι όλοι επιθυμούμε την επίλυση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συμφωνώ με όσα ανέπτυξε ο κ. Ψηλογιαννόπουλος με την προϋπόθεση ότι το τοπικό σχέδιο του Δήμου θα έχει γνώμονα το καλό των πολιτών.
Ο Δήμαρχος συμπληρώνοντας την τοποθέτησή του διευκρίνισε ότι λέγοντας ΚΔΑΥ εννοείτε αυτό που περιγράφεται στο ΤΣΔΑ.  Το κομπόστ από σύμμεικτα κάνει ως επικάλυψη για τα λατομεία. Υποστηρίζουμε ότι η Τοπική διαχείριση  θα είναι καλλίτερη γιατί θα έχει λιγότερο κόστος.  Πρέπει ν΄ αποφασίσουμε να κάνουμε μόνοι μας τη διαχείριση χωρίς βοήθεια (κρατική). Μας συμφέρει και θα έχουμε γρήγορη απόσβεση αν γίνει με δικά μας χρήματα. Να μην είμαστε εξαρτημένοι από κανένα.  Σε ότι αφορά την ανακύκλωση πηγαίνουμε καλά, αρκεί να σας  αναφέρω ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στους  9 Δήμους με πάνω από 30 kg/άτομο.
Μετά από όλα όσα ανάφερα προτείνω να αποφασίσουμε:
1.    από την νέα μελέτη ΠΕΣΔΑ την επιλογή του  σενάριο (ΙΙ) Αποκεντρωμένη διαχείριση – ανά Δήμο ή ομάδα Δήμων χωρίς μονάδες ΣΔΙΤ.
2.    εμμένουμε  στην  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 476/2015 περί κατάρτισης του Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Επιλέγει το  σενάριο (ΙΙ) Αποκεντρωμένη διαχείριση – ανά Δήμο ή ομάδα Δήμων χωρίς μονάδες ΣΔΙΤ της νέας μελέτης ΠΕΣΔΑ και
2. Εμμένει στην αριθμ. 476/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  περί κατάρτισης του Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 244 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 

Leave a Comment