Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ

                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 277/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)΄΄».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του  θέματος, «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)΄΄» επειδή ο Δήμος Κορινθίων ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ του Ν. Κορινθίας, πρέπει να προβεί άμεσα σε ενέργειες πρόσληψης  επιστημονικού/βοηθητικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση των δράσεων του υποέργου «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ» και «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΒΑ», προς εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του Προγράμματος.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 18-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία, για την υλοποίηση των δράσεων του υποέργου «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ» και «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΒΑ» της ενταγμένης Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, με την με αριθμ. πρωτ. 997/19-5-2016, απαιτείται κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων καθώς και βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών, μέχρι 31-12-2016.
Ειδικότερα για τις ανάγκες υποστήριξης των συνοδευτικών υπηρεσιών (ΥΣΥ) ο Δήμος Κορινθίων ως δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας θα υλοποιήσει Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα με το προφίλ των ωφελούμενων του, τα οποία θα παρέχονται στους ωφελούμενους απευθείας από τον ίδιο και τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, τόσο στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων, όσο και σε χώρους των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.
Σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και τις προτάσεις των εταίρων της σύμπραξης, ο Δήμος Κορινθίων, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ, κρίνει απαραίτητη την πρόσληψη επιστημονικού/βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, των παρακάτω ειδικοτήτων:
 
1.  Δύο (2) ψυχολόγους (ΠΕ) με αντικείμενο την «Ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες που βιώνουν τις συνέπειες της φτώχειας, υποστήριξη στα παιδιά των ωφελουμένων οικογενειών, εντοπισμός προβλημάτων και άμεση αντιμετώπιση αυτών». Ο ένας (1) εκ των δύο ψυχολόγων με κατεύθυνση στην σχολική ψυχολογία.
        Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 €.
2. Ένας (1) Διαιτολόγος –Διατροφολόγος (ΠΕ ή ΤΕ) με αντικείμενο την «Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους»
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
3. Ένας (1) Λογοθεραπευτής (ΠΕ ή ΤΕ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου (προφορικού και γραπτού) καθώς και μαθησιακών δυσκολιών.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
4. Ένας (1) Εργοθεραπευτής  (ΠΕ ή ΤΕ) με αντικείμενο την υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της αυτοσυντήρησης, τον εντοπισμό των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
5. Δύο (2) Παιδαγωγοί (ΠΕ ή ΤΕ) για την εκμάθηση μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού στα παιδιά των ωφελουμένων οικογενειών.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 €
6. Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί για την συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας δράσεις κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, δράσεις προώθησης στην απασχόληση.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.416,00 €
7. Ένας (1) Υπεύθυνος λειτουργίας Αποθήκης, (ΠΕ ή ΤΕ) με γνώσεις Η/Υ, για τον έλεγχο και τη διαχείριση της αποθήκης των προϊόντων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
8.  Ένας (1) Υπεύθυνος Διανομής Τροφίμων (ΔΕ ή ΥΕ) για τον έλεγχο και τη διανομή τροφίμων από το Δήμο Κορινθίων στους λοιπούς εταίρους.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.712,00 €
9.  Ένας (1) Εργάτης για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής τροφίμων του ΤΕΒΑ.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.464,00 €.
Το κόστος δαπάνης των ανωτέρω συμβάσεων θα βαρύνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2016:
α. την με ΚΑ 60/6481.0002 και τίτλο «ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 82.918,45€.,
β. την με ΚΑ60/6481.0003 καιτίτλο «ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» προϋπολογισμού 82.918,45€.
Παρακαλούμε  όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις προαναφερόμενες ειδικότητες.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.     Την από 18-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
2.       Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3.       Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4.       Την Παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/1999, όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4314/2014 αναφορικά με  συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή άλλων κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης
5.       Την αρ. 5420/22-2-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»
6.       Τις διατάξεις του άρ. 30 του ν.4314/2014 περί εξαίρεσης των συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997, καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς, και κατά συνέπεια τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτούν έγκριση της ΠΥΣ.
7.       Την με αρ. πρωτ: 997 /19-5-2016 ένταξη της πράξης  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής » του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
8.       Την από 17/08/2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την πρόσληψη επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης Έργου παροχής υπηρεσιών μέχρι 31.12.2016, για την υλοποίηση των δράσεων του υποέργου «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ» και «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΒΑ» της ενταγμένης Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, ως εξής:
 
1. Δύο (2) ψυχολόγοι (ΠΕ) με αντικείμενο την «Ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες που βιώνουν τις συνέπειες της φτώχειας, υποστήριξη στα παιδιά των ωφελουμένων οικογενειών, εντοπισμός προβλημάτων και άμεση αντιμετώπιση αυτών». Ο ένας (1) εκ των δύο ψυχολόγων με κατεύθυνση στην σχολική ψυχολογία.   Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 €.
2. Ένας (1) Διαιτολόγος –Διατροφολόγος (ΠΕ ή ΤΕ) με αντικείμενο την «Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους».      Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
3. Ένας (1) Λογοθεραπευτής (ΠΕ ή ΤΕ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου (προφορικού και γραπτού) καθώς και μαθησιακών δυσκολιών.   Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
4. Ένας (1) Εργοθεραπευτής  (ΠΕ ή ΤΕ) με αντικείμενο την υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της αυτοσυντήρησης, τον εντοπισμό των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
5. Δύο (2) Παιδαγωγοί (ΠΕ ή ΤΕ) για την εκμάθηση μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού στα παιδιά των ωφελουμένων οικογενειών. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 €
6. Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί για την συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας δράσεις κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, δράσεις προώθησης στην απασχόληση. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.416,00 €
7. Ένας (1) Υπεύθυνος λειτουργίας Αποθήκης, (ΠΕ ή ΤΕ) με γνώσεις Η/Υ, για τον έλεγχο και τη διαχείριση της αποθήκης των προϊόντων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 €
8.  Ένας (1) Υπεύθυνος Διανομής Τροφίμων (ΔΕ ή ΥΕ) για τον έλεγχο και τη διανομή τροφίμων από το Δήμο Κορινθίων στους λοιπούς εταίρους.  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.712,00 €
9.  Ένας (1) Εργάτης για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής τροφίμων του ΤΕΒΑ.    Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.464,00 €.
Το κόστος δαπάνης των ανωτέρω συμβάσεων θα βαρύνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2016:
α. με ΚΑ 60/6481.0002 και τίτλο «ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 82.918,45€.,
β. με ΚΑ60/6481.0003 καιτίτλο «ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» προϋπολογισμού 82.918,45€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 277 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 
 

Leave a Comment