Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης ειδών προμήθειας ‘’Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”

                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 278/2016

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας ‘’Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015”»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι :
α) την αριθ. 165/2016 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 7ΛΨΖΩΛ-ΘΗΩ) περί προμήθειας με διαπραγμάτευση συγκεκριμένων ειδών ηλεκτρολογικού υλικού που περιγράφονται σ΄ αυτήν προϋπολογισμού 41.677,87€ συμπ. Φ.Π.Α.  
β) την αριθμ. πρωτ. 22722/08-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΨΣΩΛ7-ΗΝΧ) ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων για την ανάθεση με διαπραγμάτευση (από το Δημοτικό Συμβούλιο) λόγω άγονου διαγωνισμού των ειδών με α/α  4 έως και 54, 69, 73 έως και 76, 78, 86 έως και 88, 93 έως και 96, 105, 106, 108 της αριθμ. 3/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (έτους 2015)» προϋπολογισμού 229.369,91 €. 
γ) Τα από 04-7-2016 και 11-7-2016 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τα οποία προτείνεται η απευθείας ανάθεσή  τους στην Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ., της οποίας η προσφορά πληροί τους όρους και προϋποθέσεις  της υπ’ αριθμ. 33221/2015 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου.
δ) την αριθ. πρωτ. 28750/13-07-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία προτείνει την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών  για την προμήθεια των συγκεκριμένων ως άνω ειδών ηλεκτρολογικού υλικού και
ζήτησε από το Σώμα  την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1.       τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
2.       τα από 04-7-2016 και 11-7-2016 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών,
3.       την με αριθμ. πρωτ. 22722/08-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΨΣΩΛ7-ΗΝΧ) πρόσκληση – ανακοίνωση του Δήμου για την ανάθεση με διαπραγμάτευση (από το Δημοτικό Συμβούλιο) των ειδών α/α  4 έως και 54, 69, 73 έως και 76, 78, 86 έως και 88, 93 έως και 96, 105, 106, 108.της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (έτους 2015)»
4.     τις διατάξεις του Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων »,
5.     τις διατάξεις του  N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της            
         Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
6.       Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργική Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ
7.        Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει τα από 04-7-2016 και 11-7-2016 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια   συγκεκριμένων ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, αξίας 41.677,87€ συμπ. Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 3/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)» προϋπολογισμού 229.369,91 €.     
 
Β. Αναθέτει στην Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. την προμήθεια των παρακάτω συγκεκριμένων ειδών, που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 03/2015 μελέτη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)» που έχει συνταχθεί από την υπάλληλο Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Ελένη Σαββανού κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, αντί ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (25.659,94 €)  συμπερ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:
 
Α/Α
Α/Α προϋπο-λογισμού
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
1
4
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α
τεμ
100
2
5
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α
τεμ
80
3
6
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α
τεμ
70
4
7
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α
τεμ
25
5
8
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α
τεμ
30
7
10
Βάση ασφάλειας πλήρης 16Α τύπου NEOZED
τεμ
25
8
11
Βάση ασφάλειας πλήρης 20Α τύπου NEOZED
τεμ
15
9
12
Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED
τεμ
10
10
13
Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ
τεμ
3000
12
15
Διακόπτης ράγας 2Χ40Α
τεμ
35
13
16
Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
τεμ
15
14
17
Διακόπτης ράγας 3Χ63Α
τεμ
10
15
18
Ενδεικτική λυχνία
τεμ
35
20
23
Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00
τεμ
30
21
24
Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00
τεμ
20
24
27
Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α
τεμ
90
25
28
Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α
τεμ
70
26
29
Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)
τεμ
35
28
31
Πώματα ασφαλειών NEOZED
τεμ
30
29
32
Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α
τεμ
30
30
33
Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α
τεμ
80
42
45
Ταινία μονωτική
τεμ
1600
45
48
Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α
τεμ
80
46
49
Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α
τεμ
70
47
50
Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α
τεμ
80
48
51
Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α
τεμ
60
51
54
Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών
τεμ
30
53
73
Λαμπτήρας LED globe ισχύος 13W (Ε27)
τεμ
100
54
74
Λαμπτήρας LED ισχύος 36W (Ε27)
τεμ
30
56
76
Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)
τεμ
50
57
78
Λαμπτήρας HQI απιοειδής 100W (Ε27)
τεμ
200
58
86
Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας 18W, 590mm.
τεμ
30
59
87
Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας 36W, 1200mm.
τεμ
30
62
94
Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W
τεμ
70
63
95
Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W
τεμ
100
64
96
Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W
τεμ
600
67
108
Φωτοσωλήνας μονοκάναλος 3 χρώματα κόκκινο ή κίτρινο ή λευκό
m
2000
 
Για τα υπόλοιπα είδη που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 22722/08-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΨΣΩΛ7-ΗΝΧ) ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων  με α/α 6,11,16,17,18, 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43,  44,49,50,52,55,60,61,65 και 66 δεν κατατέθηκε προσφορά, συνεπώς η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα συγκεκριμένα είδη είναι άγονη.
 
Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 25.659,94€ συμπερ. ΦΠΑ θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:
–ΚΑ 20/6662.0007 ποσού 14.391,00€ με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων
–ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 14.984,48€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων.
–ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 199.994,43€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
                               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 278 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment