Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» του κ. Καπλάνη Κωνστα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 9/21-07-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                           Αριθμός Απόφασης  49/2016
 ΘΕΜΑ 8o Η.Δ.: Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»  του κ. Καπλάνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου  που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 12-14, στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 21 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 29227/15-07-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
5.Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
6. Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης,   έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης  Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» καθώς και  τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β) σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Καπλάνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου  που ζητά την ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημά του για διάρκεια ενός έτους, που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»  και βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 12-14,  στην Κόρινθο.
Σαν αρμόδιος υπάλληλος για την έκδοση της ανωτέρω ανανέωσης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ο ανωτέρω  καταστηματάρχης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. αίτηση, άδεια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ), την προηγούμενη αδεία  μουσικών οργάνων, δημοτική ενημερότητα, καθώς και το παράβολο (75€),   κατόπιν αυτού εισηγούμαι την αιτούμενη  ανανέωση, της αρ. 25977/08-07-2015 προηγούμενης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010,   του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94  και    τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20-11-2013
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανανέωση της αρ. 25977/08-07-2015 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για διάρκεια ενός έτους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  του Καπλάνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου που λειτουργείως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»  και βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 12-14,στην Κόρινθο.
Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πριν την λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής καθώς και το προβλεπόμενο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)  παράβολο υπέρ του Δήμου.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   9/49/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 25-07-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment