Σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής και Πράξης Αναλογισμού

                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 282/2016
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής και Πράξης Αναλογισμού για τον προβλεπόμενο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμιδάκι του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής και Πράξης Αναλογισμού για τον προβλεπόμενο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Κεραμιδάκι’’ του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 6/39/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής και Πράξης Αναλογισμού για τον προβλεπόμενο πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι», Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/2016 έγκρισης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου . Η γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής θα σταλεί στο αρμόδιο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ.  39/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής και Πράξης Αναλογισμού για τον προβλεπόμενο πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι», Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 39/01-8-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής θα σταλεί στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, για περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.
Η εντολή για τη σύνταξη της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι», Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, δίδεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 3 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου  186 κεφ. ΣΤ. παρ. ΙΙ εδ. 42, όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ. 10ε  του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 282 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment