Απόφαση αριθμ. 23/274/2016

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 274η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Περί δικαστικών συμβιβασμών σε δικαστικές υποθέσεις αποζημίωσης οφειλών», λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι την 07-07-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό 989/2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου, την οποία και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής, επί των με αριθμούς κατάθεσης 176/2013 και 198/2013 ανακοπών του Δήμου Κορινθίων κατά των με αριθμούς 466/2013 και 559/2013 διαταγών πληρωμής της Ζαμπέτας Αρμένη κατά του Δήμου Κορινθίων, σχετικά με οφειλές από σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του Δήμου και της κ. Αρμένη, τις οποίες ανακοπές απορρίπτει και επικυρώνει τις ανωτέρω διαταγές πληρωμής κατά του Δήμου, καθώς και η 559/2013 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου με πρώτο εκτελεστό απόγραφο της κ. Αρμένη κατά Δήμου.  Επίσης, στις 22-07-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή το από 19-07-2016 κατασχετήριο της Ζαμπέτας Αρμένη κατά του Δήμου και εις χείρας «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» ποσού 23.523,61€ πλέον νομίμων τόκων από την επίδοσή του έως και την εξόφληση.  Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 28-07-2016 αίτηση της Ζαμπέτας Φ. Αρμένη, η οποία δηλώνει ότι προκειμένου για την επίσπευση της πληρωμής της, παραιτείται από την είσπραξη του κονδυλίου για τη σύνταξη της επιταγής ήτοι ποσό 322,40€.  Ακολούθως υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 20/230/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον ως άνω αναφερόμενο δικαστικό συμβιβασμό και θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 31-08-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Σούκουλη Αικατερίνης, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «…Από τη μελέτη όλων των εγγράφων προκύπτει ότι τυχόν συμβιβασμός του Δήμου Κορινθίων με την κ. Ζαμπέτα Αρμένη θα έχει θετικές επιπτώσεις για το Δήμο, καθώς η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση που η κ. Αρμένη επιδιώξει την είσπραξη της ως άνω απαίτησής της με αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του Δήμου, η δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα (έξοδα εκτέλεσης) αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους.  Επιπλέον η κ. Αρμένη με την αίτησή της παραιτείται του κονδυλίου της σύνταξης της από 07-07-2016 επιταγής προς πληρωμή, ήτοι του ποσού των 322,40€ με αποτέλεσμα ο Δήμος να επιβαρυνθεί λιγότερο οικονομικά.  Συνεπώς η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  Κατ΄ ακολουθίαν των παραπάνω και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης που επιβάλλουν την υπεύθυνη στάση της διοίκησης και την αποφυγή υποβολής του δημότη σε χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή (βεβαίας) δικαστικής υποχρέωσης του Δήμου στην καταβολή αυξημένης δαπάνης προς αποζημίωση, φρονώ πως συντρέχει νόμιμη περίπτωση συμβιβασμού για την εν λόγω υπόθεση και λήψη αρμοδίως σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για τον δικαστικό συμβιβασμό…».

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον δικαστικό συμβιβασμό με την κ. Αρμένη Φ. Ζαμπέτα, την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων, διότι δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, και την καταβολή στην κ. Αρμένη Φ. Ζαμπέτα του συνολικού ποσού των 23.201,21€, που αναλύεται σε: επιδικασθέν κεφάλαιο της οφειλής το ποσό των 16.050,00€, επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 260,00€, επιδικασθέντες τόκους του κεφαλαίου νομιμοτόκως από τις 28-05-2009 μέχρι τη σύνταξη του κατασχετηρίου το ποσό των 6.847,81€, δαπάνη επίδοσης του κατασχετηρίου το ποσό των 43,40€, όπως και η ίδια δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της δηλώνει στην ως άνω αναφερόμενη αίτησή της.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 31-08-2015 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Σούκουλη, την από 28-07-2016 αίτηση της Ζαμπέτας Φ. Αρμένη, όλα τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης δικόγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Τον δικαστικό συμβιβασμό με την Αρμένη Φ. Ζαμπέτα, δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 559/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και της με αριθμό 989/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, καθώς και της από 28-07-2016 αίτησης της Αρμένη Φ. Ζαμπέτας, και την καταβολή σε αυτήν του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και είκοσι ένος λεπτών (23.201,21€), που αναλύεται σε: επιδικασθέν κεφάλαιο της οφειλής το ποσό των 16.050,00€, επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 260,00€, επιδικασθέντες τόκους του κεφαλαίου νομιμοτόκως από τις 28-05-2009 μέχρι τη σύνταξη του κατασχετηρίου το ποσό των 6.847,81€, δαπάνη επίδοσης του κατασχετηρίου το ποσό των 43,40€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, κατόπιν της οποίας καταβολής του ανωτέρω συνολικού ποσού των 23.201,21€ εξοφλείται ολοσχερώς η απαίτηση της Αρμένη Φ. Ζαμπέτας και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δήμο Κορινθίων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/274/2016.-

Leave a Comment