Απόφαση αριθμ. 20/229/2016

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  01-08-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ.,  3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 229η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Περί δικαστικών συμβιβασμών σε δικαστικές υποθέσεις αποζημίωσης οφειλών», λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι την 07-07-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό 989/2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου, την οποία και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής, επί των με αριθμούς κατάθεσης 176/2013 και 198/2013 ανακοπών του Δήμου Κορινθίων κατά των με αριθμούς 466/2013 και 559/2013 διαταγών πληρωμής της Ζαμπέτας Αρμένη κατά του Δήμου Κορινθίων, σχετικά με οφειλές από σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του Δήμου και της κ. Αρμένη, τις οποίες ανακοπές απορρίπτει και επικυρώνει τις ανωτέρω διαταγές πληρωμής κατά του Δήμου, καθώς και η 466/2013 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου με πρώτο εκτελεστό απόγραφο της κ. Αρμένη κατά Δήμου.  Επίσης, στις 22-07-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή το από 19-07-2016 κατασχετήριο της Ζαμπέτας Αρμένη κατά του Δήμου και εις χείρας «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» ποσού 23.456,41€ πλέον νομίμων τόκων από την επίδοσή του έως και την εξόφληση.  Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 28-07-2016 αίτηση της Ζαμπέτας Φ. Αρμένη, η οποία δηλώνει ότι προκειμένου για την επίσπευση της πληρωμής της, παραιτείται από την είσπραξη του κονδυλίου για τη σύνταξη της επιταγής ήτοι ποσό 285,20€.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τον ως άνω αιτούμενο δικαστικό συμβιβασμό και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης δικόγραφα, την από 28-07-2016 αίτηση της κ. Αρμένη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος της κ. Καραμαλίκη Μ.., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος της Ζαμπέτας Φ. Αρμένη περί δικαστικού συμβιβασμού, δυνάμει της με αριθμό 989/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 466/2013 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κορίνθου, του από 19-07-2016 κατασχετηρίου της κατά Δήμου και της από 28-07-2016 αίτησής της.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/229/2016.-       

Leave a Comment