Απόφαση αριθμ. 7/44/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 05-09-2016

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της υπ’ αριθμ. 35346/01-09-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη,  6) Κων. Δημητρόπουλος,  7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

 1)Κων. Ζήμος, 2)Παν. Λαμπρινός.

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 44η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου της Δ.Κ. Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου στο Δήμο Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 42799/1257/25-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εκφράσει την γνώμη της για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ανωτέρω έργου και θέτει  υπ’ όψιν των μελών την από 02-09-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο εξέτασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας–ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου της Δ.Κ. Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου στο Δήμο Κορινθίων της Π. Ε. Κορινθίας».

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 42799/1257/25-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, καθώς και της υποβολής συνημμένα στην Υπηρεσία μας του φακέλου της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος και με δεδομένο ότι η Υπηρεσία μας δεν εκφράζει καμία καταρχήν αντίρρηση επί της συγκεκριμένης μελέτης, εισηγούμαστε θετικά, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλη  ισχύουσα σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου της Δ.Κ. Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου στο Δήμο Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας».

 

         Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

         Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/44/2016.

Leave a Comment