Απόφαση αριθμ. 23/269/2016

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 269η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας (πολ-e-ς)», θέτει υπ’ όψιν των μελών την από 01/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας (πολ-e-ς)»

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)    Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας (πολ-e-ς)» είχε ενταχθεί στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013 με την αριθμ. 154.832/ΨΣ4789-Α2/29-9-2011 Απόφαση Ένταξης

(2)    Την αριθμ. 15586/2014 διακήρυξη και τη διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την αριθμ. 22/469/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανάθεσης υλοποίησης του έργου στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.»

(3)    Το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει λήξει (σχετικό και το αριθμ. 6833/19-2-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Ψ.Σ.)

 

Με την παρούσα εισήγηση προτείνουμε την ανάκληση της αριθμ. 22/469/2014 Α.Ο.Ε. και ακύρωση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας (πολ-e-ς)» διότι δεν υφίσταται πλέον χρηματοδότηση για την υλοποίηση της .

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, την από  01/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Ανακαλεί την  υπ’ αριθμ. 22/469/2014 απόφασή της και ακυρώνει τον σχετικό διαγωνισμό και την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας (πολ-e-ς)» προϋπολογισμού 251.803,00€, διότι δεν υφίσταται πλέον χρηματοδότηση για την υλοποίησή της, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/269/2016.-

Leave a Comment