Απόφαση αριθμ. 22/258/2016

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 17-08-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33491/12-08-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος), 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλεξ., προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

      Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

Έχοντας υπόψη  την υπ΄αριθμ. 23586/18-07-2016 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» (ΑΔΑ: 6ΑΣΔ465ΦΘΕ-ΣΥ8) και την με αρίθμ. 80965/1-8-2016 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Προτείνουμε :

 

·         Την αποδοχή του ποσού των 119.000,00 ευρώ για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση

 

·         Την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και συγκεκριμένα :

α.Το  έργο με κωδικό 1044 που είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 180.360,23 ευρώ (με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ συντήρησης σχολικών κτιρίων) ενισχύεται κατά  49.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – πρώην ΣΑΤΑ 2016 και τελική πίστωση 229.360,23 ευρώ

β.Το  έργο με κωδικό 1043 που είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 180.360,24 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ συντήρησης σχολικών κτιρίων) ενισχύεται κατά 70.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – πρώην ΣΑΤΑ 2016 και τελική πίστωση 250.360,24 ευρώ

 

·         την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

             Ως προς το μέρος των εσόδων:

Εντάσσουμε  στον κ.α 1312.0002 με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων” ποσό 119.000,00€,μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 119.000,00 € προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν  οι κάτωθι πιστώσεις:

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

ενισχύουμε :

 1.τον Κ.Α. 30/7331.0004  με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», με κωδικό έργου 1044 και προϋπολογισμό 180.360,23 ευρώ (με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ συντήρησης σχολικών κτιρίων) με το ποσό των 49.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – πρώην ΣΑΤΑ 2016 και τελική πίστωση 229.360,23 ευρώ

 

 2.τον  Κ.Α. 30/7331.0003 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», με κωδικό έργου 1043,  και προϋπολογισμό 180.360,24 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ συντήρησης σχολικών κτιρίων) με το ποσό των 70.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – πρώην ΣΑΤΑ 2016 και τελική 250.360,24 ευρώ

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Προκειμένου να ενισχύσουμε πιστώσεις του προϋπολογισμού κρίνεται αναγκαία η τροποποίησή του ως εξής:

Ως προς το δημοτικό Προϋπολογισμό

ως προς το μέρος των εξόδων:

1.      Μειώνουμε τον  Κ.Α 10/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 30.778,28 € κατά 16.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 14.778,28 €

2.      Μειώνουμε τον Κ.Α  35/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 202.383,12 € κατά 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 192.383,12 €

3.      Μειώνουμε τον Κ.Α 40/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 274.525,12€ κατά 20.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 254.525,12€

4.      Μειώνουμε τον Κ.Α  30/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 17.482,29€ κατά 550,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 16.932,29€

5.      Μειώνουμε τον Κ.Α 40/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 10.500,75€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 9.500,75€

6.      Μειώνουμε τον Κ.Α  40/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 42.592,32€ κατά 4.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 38.592,32€

7.      Μειώνουμε τον Κ.Α 10/6022.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών»  προϋπολογισμού 7.388,57€ κατά 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.388,57€

8.      Μειώνουμε τον Κ.Α 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 100.892,57€ κατά 2.900€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 97.992,57€

9.      Μειώνουμε τον Κ.Α 15/6472.0001 με τίτλο “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων”  προϋπολογισμού 25.000,00 € κατά 5.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 20.000,00€

 

Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 62.450,00 το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό

Από  το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 62.450,00 στους παρακάτω ΚΑ εξόδων προς ενίσχυσή τους:

 1. Αυξάνουμε τον Κ.Α 00/6126.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές αιρετών» προϋπολογισμού 22.170,25€ με 1.000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 23.170,25 €
 2. Αυξάνουμε την πίστωση 00/6053.0002 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη μισθοδοσίας υπαλλήλων ειδικών θέσεων» προϋπολογισμού 13.071,17€ με 300,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 13.371,17 €
 3. Αυξάνουμε τον Κ.Α 40/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Τμήματος Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 3.910,34 € με 200,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.110,34€
 4. Αυξάνουμε την πίστωση 10/6021.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 240.961,80 € με 5.000 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 245.961,80€
 5. Αυξάνουμε τ τον Κ.Α 10/6051.0003 με τίτλο«Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 16.741,30 € με 500,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 17.241,30€
 6. Αυξάνουμε τον Κ.Α 10/6051.0004 με τίτλο«ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 30.774,69 € με 4.000,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 34.774,69€
 7. Αυξάνουμε την πίστωση 10/6051.0005 με τίτλο«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 1.794,99 € με 1.000,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.794,99€
 8. Αυξάνουμε τον Κ.Α 10/6051.0007 με τίτλο«Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)» προϋπολογισμού 2.968,46 € με 1.000,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 3.968,46€
 9. Αυξάνουμε τον Κ.Α 10/6052.0001 με τίτλο«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 61.216,23 € με 4.000,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 65.216,23€
 10. Αυξάνουμε τον Κ.Α 15/6011.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 452.748,84€ με 20.000 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 472.748,84€
 11. Αυξάνουμε τον Κ.Α 15/6021.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής»  προϋπολογισμού 350.806,20€ με 2.300,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 353.106,20€
 12. Αυξάνουμε τον Κ.Α 15/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» προϋπολογισμού 31.974,71€ με 5.000 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 36.974,71€
 13. Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0003 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» προϋπολογισμού 7.680,55€ με 3.000 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.680,55€
 14. Αυξάνουμε τον Κ.Α 15/6051.0004 με τίτλο«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» προϋπολογισμού 5.169,46€ με 150,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.319,46€
 15. Αυξάνουμε τον Κ.Α 15/6052.0001 με τίτλο«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» προϋπολογισμού 91.916,27€ με 2.300,00 €  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 94.216,27€
 16. Αυξάνουμε τον Κ.Α 30/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 26.908,08€ με 1.000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 27.908,08€
 17. Αυξάνουμε τον Κ.Α 30/6051.0005 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 8.650,35€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8.750,35€
 18. Αυξάνουμε τον Κ.Α 35/6051.0003 με τίτλο «ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου»  προϋπολογισμού 5.533,48€ με 250,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.783,48€
 19. Aυξάνουμε τον Κ.Α 35/6051.0006 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Πρασίνου (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)» προϋπολογισμού 879,44€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 979,44€
 20. Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0007 με τίτλο«ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 517,32€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 617,32€
 21. Αυξάνουμε τον Κ.Α 40/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 15.840,00€ με 400,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 16.240,00€
 22. Αυξάνουμε τον Κ.Α 40/6051.0002 με τίτλο«ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 3.511,57€ με 500,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.011,57€
 23. Αυξάνουμε την πίστωση 45/6011.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 64.560,00€ με 2.000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 66.560,00€
 24. Αυξάνουμε τον Κ.Α 45/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 14.344,44€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 14.444,44€
 25. Αυξάνουμε τον Κ.Α 45/6051.0003 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 2.334,09€ με 200,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.534,09€
 26. Αυξάνουμε την πίστωση 45/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 4.672,85€ με 50,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.722,85€
 27. Αυξάνουμε τον Κ.Α 20/6051.0006 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 41.100,02€ με 2.800,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 43.900,02€

28.  Αυξάνουμε τον Κ.Α 20/6051.0007 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 476,02€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 576,02€

29.  Αυξάνουμε τον Κ.Α 00/6443.0001 με τίτλο “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών” προύπολογισμού 10.000,00€ με 5.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 15.000,00€.

 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/258/2016.-

Leave a Comment