Απόφαση αριθμ. 16/197/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς  κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 197η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της επιτροπής ακινήτων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα:  Ορισμός συμβολαιογράφων για σύνταξη εξοφλητικών πράξεων  ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης, μεταγραφής των πράξεων αυτών στα αντίστοιχα  υποθηκοφυλακεία ή στο κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

 

    Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων του Δήμου Κορινθίων, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, τον ορισμό Συμβολαιογράφων για την σύνταξη εξοφλητικών πράξεων  ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης, μεταγραφής των πράξεων αυτών στα αντίστοιχα  υποθηκοφυλακεία ή στο κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, ως εξής:

 

1. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ιδανικών μεριδίων ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

– το 7196/4-8-14 συμβόλαιο συμβ/φου Κορίνθου Ζωής Κόλλια ο Δήμος Κορινθίων επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού αγόρασε έκταση στο κέντρο του χωριού (παλιό λιοτρίβι κατεδαφισμένο) για τη δημιουργία πλατείας και αναψυκτηρίου. Με το συμβόλαιο αυτό αγόρασε από τους 1)Μάρκο Στ. Λέκκα, 2)Γεώργιο Ι. Νίκα, 3)Νικολέττα χα Αν. Χρυσίνη, 4) Σταύρο Π. Χρυσίνη τα 4/8 της έκτασης εξ αδιαιρέτου με τίμημα 11.999,01 €, σύμφωνα με την 468/13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Τόμος 104/Αριθμ. 78/5-8-14 Β΄ Υποθ. Κορίνθου)

-Το συμβόλαιο έγινε με τη διαλυτική αίρεση σε 2 μήνες να εξοφληθεί το τίμημα.

 

2. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ιδανικών μεριδίων ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

 

-Η αγορά έκτασης 495 τ.μ. έγινε το 2012 επί δημαρχίας Αλέξ. Πνευματικού από τους 1)Μαργαρίτα σύζ. Αναστ. Μπόβολου, 2)Αικατερίνη σύζ. Κων. Λογοθέτη το γένος Γκεζερλή, 3)Σταύρο Γκεζερλή με το υπ’ αριθμ. 6765/28-11-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ζωής Κόλλια με τίμημα 14.998,90 € (564/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων) σύμφωνα με το α/11ο.2012 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Μαριλένας Σούκουλη (μεταγραφή στο Υποθ/κείο Σολυγείας Τόμος 122/Αρ. 413/27-11-2012).(Εκδόθηκαν τα υπ’  αριθμ. 849,850,851/13-12-2012  ισόποσα χρηματικά εντάλματα του Δήμου (€ 4.999,64 έκαστο) επ’ ονόματι των Μαργαρίτας Μιόβολου, Αικατερίνης Λογοθέτη και Σταύρου Γκεζερλή αντίστοιχα , τα οποία εξοφλήθηκαν 31/12/2012.

Εκκρεμεί  η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του τιμήματος.

 

3. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-10062/23-6-2006 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Κορίνθου Λυγιάς Βαρναβίδου με το οποίο ο Δήμος Κορινθίων επί δημαρχίας Θωμά Θωμαϊδη (158/17-5-2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκριθείσα με την 8917/24-6-2006 απόφαση αντίστοιχα του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Κορινθίας)  αγόρασε από τους κληρονόμους Ιωάννη Ανδριανού (Ανδρέα Ανδριανό, Μαίρη συζ. Χένρι Μπίλντ, Αναστασία Τζέρεμι Μπάλτσερ) οικόπεδο 2.248,92 τ.μ., σύμφωνα με το α/Ιαν. 2004 τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Μαρίας Παπαφίλη με τίμημα 150.000 € (Μεταγραφή Τόμος 541/Αρ. 3/30-6-2006 Α΄Υποθ. Κορίνθου).

 

4. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Αγορά επί δημαρχίας Θωμά Θωμάϊδη το 2006 (219/14-6-2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκριθείσα με την 14338/21-6-2006 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου) από τους Ιωάννη και Νικόλαο Δημ. Κόλλια όμορης έκτασης 5.522 τ.μ. (2 αγροτεμάχια), με τίμημα 40.531,48 € με την αιτιολογία για χρήση ως χώρος στάθμευσης, σύμφωνα με το α/6ο.1999 τοπογραφικό του μηχανικού Αναστασίου Κελλάρη, εκ των οποίων το πρώτο 3.555 τ.μ. και το δεύτερο 1.967 τ.μ., σύμφωνα με το 10188/5-12-2006 συμβόλαιο αγοράς της συμβ/φου Λυγίας Βαρναβίδου-Εγγλέζου (μεταγραφή τόμος 543/αριθμ. 379/8-12-2006 Α΄ Υποθ. Κορίνθου)

 

5. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

 

-Το 2012 επί δημαρχίας Αλέξ. Πνευματικού έγινε συμπληρωματική αγορά έκτασης 1.483,78 τ.μ. από την Μαρία σύζ. Βασιλ.  Παππά  με τίμημα 36.901,60 € για την επέκταση (48/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων), σύμφωνα με το 4221/12-10-2012    συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μαρίας Γκέλη (Τόμος 122 αριθμ.387/16-10-2012 Υποθ/κείου Σολυγείας) και το τοπογραφικό α/1ο. 2012 της μηχανικού Μαρίας Παπαφίλη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Εκδόθηκε το 184/17-4-2013 χρηματικό ένταλμα του Δήμου, το οποίο εξοφλήθηκε  στις 30/4/2013).

Εκκρεμεί η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του τιμήματος.

 

6. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

 

-Με το 2829/4-12-2008 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Κορίνθου Μαρίας Γκέλη με το οποίο ο Δήμος Σαρωνικού επί δημαρχίας Σωκράτη Τόγια (41/2008 και 207/2007 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκριθείσες με τις 2729/4-4-2008 και 250/29-1-2008 αποφάσεις αντίστοιχα της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου) αγόρασε οικόπεδο εμβαδού 184,60  τ.μ. από τους 1)Λουκά Ζαχείλα, 2)Μιχαήλ Αν.Δόντη, 3)Ιωάννη Αναστ. Δόντη με τίμημα 20.121,40 € , σύμφωνα με το α/8-8-2006 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού της ΤΥΔΚ Νικολάου Κακάβα, για την επέκταση της υπάρχουσας πλατείας (μεταγραφή Τόμος 118/Αριθμ. 440/2008 Υποθ. Σολυγείας).

 

7. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

 

-Η αγορά οικοπέδου 46,53 μ2 και αποθήκης εμβαδού 33,11 μ2 προϋφισταμένης του 1923  έγινε με την 469/2013  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από τον Ιωάννη Αναστ. Δάμη, με τίμημα 10.000 €, για την διάνοιξη κοινοτικού δρόμου μέσα στο χωριό, σύμφωνα με το α/7ο.2014 τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Γεωργίας Σπηλιώτη θεωρημένου από την ΔΤΥ Δήμου Κορινθίων.

-Συμβόλαιο 9425/31-12-2014 της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ευγενίας Τέσση αξίας 10.000 € επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού (Τόμος 123/Αρ. 318/18-2-2015 Υποθ. Σολυγείας).

Το τίμημα εξοφλήθηκε 20/7/2015.

 

8. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Η αγορά έγινε με το 1861/6-9-2001 συμβόλαιο της συμβ/φου Ελένης Νίτερου αξίας 3.552.500 δραχμών από τους Θεοφάνη, Χρίστο και Παναγιώτη Ταγαρά επί δημαρχίας Νικολάου Ταγαρά με προϊόν δανείου ΤΠΔ (50/2001 απόφαση δημοτικού συμβουλίου). (Τόμος 90/Αρ. 202/10-10-2001 Υποθ. Κορίνθου)

Το τίμημα 3.552.500 δραχμές εξοφλήθηκε στις 22/12/2001, με το υπ’  αριθμ. 330/17-12-2001 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας,

 

9. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Η αγορά έγινε με το 2085/8-4-2002 συμβόλαιο της συμβ/φου Ελένης Νίτερου αξίας 14.673,51 € από τους Βασίλειο, Γεώργιο, Μιχαήλ, Αικατερίνη Μανωλάκη επί δημαρχίας Νικολάου Ταγαρά εμβαδού 1.000 τ.μ. με προϊόν δανείου ΤΠΔ (50/2001 απόφαση δημοτικού συμβουλίου) για παιδική χαρά ή πάρκο. (Τόμος 91/Αρ. 1/19-4-2002 Υποθ. Κορίνθου).Το τίμημα 14.673,51 € εξοφλήθηκε στις 7/11/2002, με το από 24-10-2002 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας,

 

10. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Με το 1819/21-7-2001 συμβόλαιο συμβ/φου Ελένης Νίτερου αγοράς ακινήτου εμβαδού 346,85 τ.μ. από τον Νικόλαο Σινάνο επί δημάρχου Τενέας Νικολάου Ταγαρά  με τίμημα 4.000.000 δραχμές, σύμφωνα με το α/3-8-1999 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Νικολάου Κακάβα, με διαλυτική αίρεση εξόφλησης του ποσού εντός διμήνου από προϊόν δανείου από το ΤΠΔ.(Τόμος 90/Αριθμ 137/2001 Υποθ. Κορίνθου). Το τίμημα 4.000.000 δραχμές εξοφλήθηκε στις 22/11/2001, με το υπ’  αριθμ. 307/14-11-2001 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας.

 

12. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Με το 1891/2-10-2001 συμβόλαιο αγοράς  ακινήτου εμβαδού 131,88 τ.μ. της συμβ/φου Ελένης Νίτερου αξίας 3.976.500 δραχμών από τον Σπύρο Βλάχο επί δημαρχίας Νικολάου Ταγαρά με προϊόν δανείου ΤΠΔ (50/2001 απόφαση δημοτικού συμβουλίου).  (Τόμος 90/Αρ. 203/10-10-2001 Υποθ. Κορίνθου), σύμφωνα με το α/12.2.2001 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ευθυμίου Πέππα θεωρημένου από την ΤΥΔΚ .Στο οικόπεδο υπήρχε κτίσμα με οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 29,53 τ.μ. το οποίο κατεδαφίστηκε.Το τίμημα 3.976.500 δραχμές εξοφλήθηκε στις 28/12/2001, με το υπ’  αριθμ. 328/17-12-2001 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας.

 

13. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Με το 1892/2-10-2001 συμβόλαιο αγοράς ακινήτου εμβαδού 98,03 τ.μ. της συμβ/φου Ελένης Νίτερου αξίας 980.000 δραχμών από την Αικατερίνη σύζ. Δημ. Βλάχου επί δημαρχίας Νικολάου Ταγαρά με προϊόν δανείου ΤΠΔ (50/2001 απόφαση δημοτικού συμβουλίου), (Τόμος 90/Αρ. 204/10-10-2001 Υποθ. Κορίνθου) σύμφωνα με το α/ 10.2.2001 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ευθυμίου Πέππα με θεώρηση από την ΤΥΔΚ. Το τίμημα 980.000 δραχμές εξοφλήθηκε στις 28/12/2001, με το υπ’  αριθμ. 329/17-12-2001 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας.

 

14. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Το οικόπεδο αγοράστηκε από τον Σπυρίδωνα Σιαμούρη για την διάνοιξη δρόμου και πλατεία το 2013 επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού με το 5124/3-6-2013 συμβόλαιο της συμβ/φου Ελένης Νίτερου σύμφωνα με την 521/30-11-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων σε επικαιροποίηση της 117/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τενέας με τίμημα 20.000 € (Τόμος 103/Αριθμ. 298/5-6-2013 Β΄ Υποθ. Κορίνθου).Στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα εμβαδού 108,08 τ.μ., σύμφωνα με το α/Μάρτιο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Σπυρ. Μαγγίνα.Η εξόφληση του τιμήματος έγινε με το υπ’ αριθμ. 538/16-10-2013 χρηματικό ένταλμα του Δήμου Κορινθίων και εξοφλήθηκε στις 6/11/2013.

 

15. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-3366/6-6-2006 συμβόλαιο αγοράς της συμβ/φου Χιλιομοδίου Ελένης Νίτερου αξίας 38.150 € από τον Ηλία Αθ. Μπίτζιο επί δημαρχίας Γεωργίου Βασιλάκου με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τόμος 95/Αριθμ. 499/11-7-2006 Β΄ Υποθ/κείου Κορίνθου).Το τίμημα 38.150 € εξοφλήθηκε στις 3/11/2006, με το υπ’  αριθμ. 297Ε/19-10-2006 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας.

-Το νέο νεκροταφείο άρχισε τη λειτουργία του το 2012 επί δημαρχίας Αλέξ. Πνευματικού, παράλληλα με τη λειτουργία του κορεσμένου παλιού νεκροταφείου.

-Τοπογραφικό Σπ. Μαγγίνα α/17-3-2003.

 

16. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Επί δημαρχίας Χρ. Χασικίδη έγινε αγορά επιπλέον έκτασης (αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα)  3.173 τ.μ. με τίμημα 12.999,78 € από την Ελένη Μιχ. Μέξια για αντιπυρική ζώνη του σκουπιδότοπου με το συμβόλαιο 4031/12-5-2008 της συμβ/φου Ελένης Νίτερου (69/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τενέας) σύμφωνα με το α/3ο.2007 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Γαλάνη  (Τόμος 98/Αρ. 266/14-5-2008 Υποθ. Κορίνθου), με την αίρεση σε 3 μήνες να εξοφληθεί το τίμημα με συμβολαιογραφική πράξη.

 

17. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Η αγορά του αγροτεμαχίου εμβαδού 13.567,23 μ2 έγινε με το 1818/21-7-2001 συμβόλαιο της συμβ/φου Ελένης Νίτερου αξίας 13.567.230 δραχμών από τον Παναγιώτη Αχιλ. Κορδώση επί δημαρχίας Νικολάου Ταγαρά με προϊόν δανείου ΤΠΔ (50/2001 απόφαση δημοτικού συμβουλίου). (Τόμος 90/Αρ. 136/25-7-2001 Υποθ. Κορίνθου), σύμφωνα με το Τοπογραφικό διάγραμμα Ευθυμίου Πέππα α/12.2.2001 με θεώρηση από την ΤΥΔΚ.Το τίμημα 13.567.230 δραχμές εξοφλήθηκε στις 21/11/2001, με το υπ’  αριθμ. 308/14-11-2001 χρηματικό ένταλμα Δήμου Τενέας,

 

18. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Με το 6354/16-2-1982 συμβόλαιο του συμβ/φου Κλεωνών Κων. Δελφάκη αγοράστηκε από τον Πέτρο Λίτσα  οικόπεδο εμβαδού 557 τ.μ. για την δημιουργία πλατείας στο κέντρο του χωριού επί προεδρίας Κων/νου Αργυρόπουλου (1/24-1-1982 πράξη κοινοτικού συμβουλίου). Στο οικόπεδο υπήρχε υπό ανέγερση κτίσμα. (Τόμος 66/Αριθμ. 489/26-2-1982).

 

19.Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-1979/11-12-2001 συμβόλαιο συμβ/φου Χιλιομοδίου Ελένης Νίτερου αγοράς αγροτεμαχίου των Σαραμαντή Αθανασίου και Ματθαίου από το  Δήμο Σαρωνικού (επί Δημαρχίας Πέτρου Λέκκα) αξίας 10.272,92 τ.μ. για αθλοπαιδιές και παιδική χαρά (Τόμος 91/Αριθμ. 6/25-4-2002 Υποθ. Κορίνθου)

 

20. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Αγοράστηκε με τις 91/23-6-2009 και 149/16-5-2012 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Άσσου-Λεχαίου και Κορινθίων αντίστοιχα, με τίμημα 55.000 € επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού και αντιδημαρχίας Χαρ. Καμπούρη από την Αναστασία Μπαλτά (συμβόλαιο 17771/6-8-2014 συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λάου) (καταχώρηση  στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου  με αριθμό κτηματολογικού φύλλου ΚΑΕΚ 280140236093 και αριθμό καταχώρησης 1133/14-8-2014).

-Το τίμημα εξοφλήθηκε 3/12/2014 με ένταλμα του Δήμου Νο.494/20-9-2014.

 

21. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-15758/2-4-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού με το οποίο ο Δήμος Κορινθίων επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού (303/2007  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκριθείσα με την 2794/4-4-2008 απόφαση της Γεν. Γραμματείας Περιφέρειας Πελοποννήσου) αγόρασε αγροτεμάχιο συμπληρωματικό εμβαδού  188,56 τ.μ. από τον Ιωάννη Αθαν. Δούρο  στην είσοδο του νεκροταφείου , σύμφωνα με το α/Αύγ. 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού της ΔΤΥ Δήμου Παναγιώτη Δεληγιώργη , με τίμημα 2.000 € (Μεταγραφή Τόμος 562/Αρ. 49021-1-2010 Α΄ Υποθ. Κορίνθου).

 

22. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Η αγορά του οικοπέδου εμβαδού 2.007,04 τ.μ.  έγινε επί δημαρχίας Θωμά Θωμαϊδη το 2001  από τους  1)Αναστασία σύζ. Αναστασίου Σκούρτη (Λελέκου), 2)Αναστάσιο Σκούρτη με το υπ’  αριθμ. 10185/9-10-2001 συμβόλαιο της συμβ/φου Ειρήνης Λάου (τόμος 499/αρ. 64/12-10-2001 Α΄ Υποθ/κείου Κορίνθου) με τίμημα 17.000.000 δραχμές (51.650,77 €) σύμφωνα με το  α/3ο.2000 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις 145/2000 και 35/2001 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

 

23. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Το 2010 έγινε αγορά έκτασης εμβαδού 819 τ.μ. από τους κληρον. Κων. Κόλλια (Ελένη, Χριστίνα, Πολυτίμη, Αριστέα) με τίμημα 13.000 € με το 3534/2-11-2010 συμβόλαιο της συμβ/φου Ζευγολατειού Μαρίας Ειρήνη επί προεδρίας Αναστασίου Καραβοκύρη και Δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού, σύμφωνα με την 123/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το α/10ο.2004 τοπογραφικό Μιχ. Βελέντζα (Τόμος 567/Αριθμ. 165/9-11-10 Α΄Υποθ. Κορίνθου). Το τίμημα εξοφλήθηκε στις 8/7/2011 με τα υπ’ αριθμ. 808,809,810,812/24-6-2011 χρηματικά εντάλματα ποσού 3.250 € έκαστο.)

 

24. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-9040/7-11-1996 συμβόλαιο συμβ/φου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη  αγοράς αγροτεμαχίου εμβαδού 5.317,86 τ.μ. από τους 1)Μαρία Παν. Μπινιάρη 2)Χρήστο Μπινιάρη επί προεδρίας Γεωργίου Βλάχου με τίμημα  60.000.000 δραχμές από δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τόμος 458/Αριθμ. 129/11-11-1996)

 

25. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.    

-Με το 11464/11-8-1964 συμβόλαιο του συμβ/φου Κορίνθου Σπυρ. Γαρούφη αγοράστηκε αγροτική άγονη και ξηρική έκταση εμβαδού 24.450 μ2 στη θέση «Πύλη ή Υπώρειαι» , οριζομένου με ρέμα , βράχον , δρόμον φρουρίου και Μπεκαίους , με τίμημα 29.000 δραχμές και καταβολή σε δύο ισόποσες δόσεις την 1/10/1964 και 1/10/1965,  επί προεδρίας Κων/νου Ιωάν. Κριεμπάρδη  από τους Δημήτριο Θωμά  Μπάκουλη και Γεώργιο Θωμά  Μπάκουλη με την επιβεβαίωση-αναγνώριση της  Μαρίας Μπάκουλη σύζ. Δημ. Ζερβού σύμφωνα με τις 22/1964 και 56/1964 αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου εγκριθείσες με τις 10540/21-3-1964 και 28480/11-8-1964 αποφάσεις Νομάρχου Κορινθίας  (Τόμος 247/Αριθμ. 200/14-8-1964)

 

26. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Με την 4420/8-1-2004 συμβολαιογραφική πράξη  της συμβολαιογράφου Δήμητρας Καβέτσου εξοφλήθηκε το τίμημα € 14.674 προς τον Κων/νο Γιάννου (Μεταγραφή Τόμος 518/Αρ.63/18-2-2004 Α΄Υποθ. Κορίνθου)

 

27. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Συμβόλαιο 881/3-8-1992 συμβ/φου Κορίνθου Δήμητρας Καβέτσου με το οποίο ο Δήμος Κορινθίων επί δημαρχίας Παναγιώτη Δαλακλείδη (2/19/29-1-1992 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκριθείσα με την 3148/26-2-1992 απόφαση Νομαρχίας Κορινθίας) αγόρασε  από τους 1)Χαράλαμπο Παναγιωτακόπουλο και 2)Κων/νο Παπαδημητρίου έκταση 10.347,90 τ.μ. και 9.865,45 τ.μ.  αντίστοιχα (σύνολο 20.213,35 τ.μ.), αφαιρουμένου του απαλλοτριωθέντος τμήματος υδραύλακος  παρά του ΑΟΣΑΚ 447,81 τ.μ., μετά της επ’  αυτού γεωτρήσεως  εμβαδού 36 τ.μ., με τίμημα 50.000.000 δραχμές συνολικά.

 

28. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-4010/1-11-2007 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Κορίνθου Παναγιώτας Φιλιππίδη με το οποίο ο Δήμος Κορινθίων επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού (120/12-4-2006 και 368/2006 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκριθείσα με την 12169/18-8-2006 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου) αγόρασε το συγκεκριμένο γήπεδο εμβαδού 3.677,49 τ.μ. από τους κληρον. Ρουμελιώτη  (1)Αικατερίνη χήρα Σαράντου Ρουμελιώτη , 2)Παναγιώτης Ρουμελιώτης, 3)Μαρίνα Ρουμελιώτη, 4)Γεωργία χήρα Κων/νου Μπεξή, 5)Σταυρούλα σύζ. Βασιλ. Μπεμπονή, 6)Ανδριανή σύζ. Νικ.  Ντάκα) για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου, με τίμημα 250.000 € , σύμφωνα με το α/2ο.2006 τοπογραφικό διάγραμμα του Παναγ. Σαρμά. Το τίμημα καθορίστηκε από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (μεταγραφή τόμος 549/αριθμ. 316/6-11-2007 Α΄ Υποθ. Κορίνθου)

 

28. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Συμβόλαιο αγοράς 16144/12-6-2008 συμβ/φου Κορίνθου Αντωνίου Ρομπόκου αξίας 58.600 € με το οποίο ο Δήμος Κορινθίων επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού  αγόρασε οικόπεδο εμβαδού 504 τ.μ. από τον Ιωάννη Δημ. Μπινιάρη , με τίμημα 58.600 € σύμφωνα με τις 195/2007 και 304/2007 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και το α/2ο.2007 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για δημιουργία πρασίνου  και αύλειου χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξυλοκέριζας. (Μεταγραφή Τόμος 553/Αρ. 143/26-6-2008 Α΄ Υποθ. Κορίνθου).

Ποσό για αμοιβή συμβολαιογράφου έως 80,00€ και ποσό έως 20,00€ για έξοδα  μεταγραφής της πράξης στο Α΄ υποθηκοφυλακείο Κορίνθου.

 

29. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης.

-Με το 12696/20-12-1996 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κορίνθου Δημητρίου Καλλίρη η κοινότητα Άσσου επί προεδρίας Βασιλείου Κακιζή (88 και 93/1996 αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου) αγόρασε έκταση εμβαδού 1.634,59 μ2 από την Παναγιώτα σύζ. Ματθ. Δοναδίκη το γένος Ιωάννου Πρέστου με τίμημα 21.000.000 δραχμές , σύμφωνα με το α/12ο.1995 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Κακιζή, για την ανέγερση νηπιαγωγείου (Τόμος 459/Αριθμ. 95/20-12-1996 Υποθ. Κορίνθου). Το τίμημα καταβλητέο σε τρεις (3) δόσεις (9.000.000 δραχμές 20/12/1996, η δεύτερη 6.000.000 δραχμών μέχρι τέλος Ιουλίου 1997 και η τρίτη 6.000.000 δραχμών μέχρι τέλος Ιανουαρίου 1998).

  

 Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστούν πληρεξούσιοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι θα συντάξουν εξοφλητικές πράξεις τιμήματος ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για τα ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα ακίνητα του Δήμου Κορινθίων και για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό συμβολαιογράφων ως εξής:

 

1)την συμβολαιογράφο κ. Κόλλια Ζωή για τα συμβόλαια με αριθμούς 7196/4-8-2014, 6765/28-11-2012, 10062/23-6-2006 και 10188/5-12-2006,

2)την συμβολαιογράφο κ. Γκέλη Μαρία για τα συμβόλαια με αριθμούς 4221/12-10-2012 και 2829/4-12-2008,

3)την συμβολαιογράφο κ. Τέσση Ευγενία για το συμβόλαιο με αριθμό 9425/31-12-2014,

4)την συμβολαιογράφο κ. Νίττερου Ελένη για τα συμβόλαια με αριθμούς 1861/6-9-2001, 2085/8-4-2002, 1819/21-7-2001,1891/2-10-2001, 1892/2-102001, 5124/3-6-2013, 3366/6-6-2006, 4031/12-5-2008, 1818/21-7-2001, 6354/16-2-1982 και 1979/11-12-2001,

5)την συμβολαιογράφο κ. Λαού Ειρήνη για τα συμβόλαια με αριθμούς 17771/6-8-2014, 15758/2-4-2009 και 10185/9-10-2001,

6)την συμβολαιογράφο κ. Ειρήνη Μαρία για το συμβόλαιο με αριθμό 3534/2-11-2010,

7)τον συμβολαιογράφο κ. Τζελέπη Ιωάννη για το συμβόλαιο με αριθμό 9040/7-11-1996,

8)την συμβολαιογράφο κ. Καπετανοπούλου Ευαγγελία για το συμβόλαιο με αριθμό 11464/11-8-1964,

8)την συμβολαιογράφο κ. Καβέτσου Δήμητρα για τα συμβόλαια με αριθμούς 4420/8-1-2004 και 881/3-8-1992, 

9)την συμβολαιογράφο κ. Φιλιππίδη Παναγιώτα για το συμβόλαιο με αριθμό 4010/1-11-2007,

10)τον συμβολαιογράφο κ. Ρομπόκο Αντώνιο για το συμβόλαιο με αριθμό 16144/12-6-2008,

11)τον συμβολαιογράφο κ. Καλλίρη Δημήτριο για το συμβόλαιο με αριθμό 12696/20-12-1996 και

12)την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της επιτροπής ακινήτων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ., και Πανταζή Βασ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσιους συμβολαιογράφους του Δήμου Κορινθίων ως εξής:

 

1)την συμβολαιογράφο κ. Κόλλια Ζωή, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητικές πράξεις τιμήματος ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για τα συμβόλαια με αριθμούς 7196/4-8-2014 (β΄ Υποθ/κείο Κορίνθου), 6765/28-11-2012 (Υποθ/κείο Σολυγείας), 10062/23-6-2006 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου) και 10188/5-12-2006 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου),

2)την συμβολαιογράφο κ. Γκέλη Μαρία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητικές πράξεις τιμήματος ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για τα συμβόλαια με αριθμούς 4221/12-10-2012 (Υποθ/κείο Σολυγείας) και 2829/4-12-2008 (Υποθ/κείο Σολυγείας),

3)την συμβολαιογράφο κ. Τέσση Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 9425/31-12-2014 (Υποθ/κείο Σολυγείας),

4)την συμβολαιογράφο κ. Νίττερου Ελένη, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητικές πράξεις τιμήματος ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για τα συμβόλαια με αριθμούς 1861/6-9-2001 (Υποθ/κείο Κορίνθου), 2085/8-4-2002 (Υποθ/κείο Κορίνθου), 1819/21-7-2001 (Υποθ/κείο Κορίνθου),1891/2-10-2001 (Υποθ/κείο Κορίνθου), 1892/2-10-2001 (Υποθ/κείο Κορίνθου), 5124/3-6-2013 (β΄ Υποθ/κείο Κορίνθου), 3366/6-6-2006 (β΄ Υποθ/κείο Κορίνθου), 4031/12-5-2008 (Υποθ/κείο Κορίνθου), 1818/21-7-2001 (Υποθ/κείο Κορίνθου), 6354/16-2-1982 (Υποθ/κείο Κορίνθου) και 1979/11-12-2001 (Υποθ/κείο Κορίνθου),

5)την συμβολαιογράφο κ. Λαού Ειρήνη, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητικές πράξεις τιμήματος ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για τα συμβόλαια με αριθμούς 17771/6-8-2014 (Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου), 15758/2-4-2009 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου) και 10185/9-10-2001 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου),

6)την συμβολαιογράφο κ. Ειρήνη Μαρία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 3534/2-11-2010 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου),

7)τον συμβολαιογράφο κ. Τζελέπη Ιωάννη, στον οποίο δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 9040/7-11-1996 (Υποθ/κείο Κορίνθου),

8)την συμβολαιογράφο κ. Καπετανοπούλου Ευαγγελία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 11464/11-8-1964 (Υποθ/κείο Κορίνθου),

8)την συμβολαιογράφο κ. Καβέτσου Δήμητρα, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητικές πράξεις τιμήματος ακινήτων και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για τα συμβόλαια με αριθμούς 4420/8-1-2004 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου) και 881/3-8-1992 (Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου), 

9)την συμβολαιογράφο κ. Φιλιππίδη Παναγιώτα, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 4010/1-11-2007 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου),

10)τον συμβολαιογράφο κ. Ρομπόκο Αντώνιο, στον οποίο δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 16144/12-6-2008 (α΄ Υποθ/κείο Κορίνθου),

11)τον συμβολαιογράφο κ. Καλλίρη Δημήτριο, στον οποίο δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το συμβόλαιο με αριθμό 12696/20-12-1996 (Υποθ/κείο Κορίνθου) και

 

  Η αμοιβή των ανωτέρω συμβολαιογράφων θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α.  111376/31.12.2011 (ΦΕΚ 13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

  Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/197/2016.-

Leave a Comment