Απόφαση αριθμ. 7/45/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 05-09-2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της υπ’ αριθμ. 35346/01-09-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη, 6) Κων. Δημητρόπουλος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 45η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λ. Ιωνίας) με αρ. 25 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 16797/16798/16-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Άδεια διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Λ. Ανδρέα Παπανδρέου ( Λ.Ιωνίας) με αρ.25 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 16797/5-5-2016 αίτησης της κ.Ζωής Κ.Αντουλινάκη και της 16798/5-5-2016 αίτησης του κ.Ιωάννη Κ.Αντουλινάκη κατοίκων Κορίνθου, μετά από εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και επί τόπου αυτοψία μηχανικών της υπηρεσίας μας επί της οδού Λ.Ανδρέα Παπανδρέου(Λ.Ιωνίας) με αρ. 25 στον Συνοικισμό Κορίνθου διαπιστώθηκε η ύπαρξη ράμπας εισόδου-εξόδου σε εύρος πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,0 μ.) περίπου, στο πεζοδρόμιο της οδού έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

 

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαγράμμισης– σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του υπ’ όψη χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε ακίνητο επί της οδού Λ.Ανδρέα Παπανδρέου(Λ.Ιωνίας) με αρ. 25 στον Συνοικισμό Κορίνθου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. Θα διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση το οδόστρωμα στο πλάτος της υφιστάμενης ράμπας με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού με έξοδα των ιδιοκτητών.

  2. Εκατέρωθεν της υφιστάμενης εισόδου-εξόδου θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

  3. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Επίσης η υπηρεσία, θεωρεί ότι τα γεωμετρικά στοιχεία της άνω οδού (Οδόστρωμα πλάτους 7 μέτρων με δύο λωρίδες κυκλοφορίας) και τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά δεδομένα (οδός διπλής κατεύθυνσης) επιτρέπουν την είσοδο-έξοδο οχήματος στο άνω χώρο στάθμευσης κατά την κίνηση στην λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα:

1.αρ.16708/5-5-2016 και αρ.16797/5-5-2016 αιτήσεις

2.αρ.5003/25-5-1994 συμβολαιογραφική δήλωση γκαράζ

3.αρ.15219/30-04-2007 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

4.αρ.1082/2007 και 714/1966 άδειες οικοδομής

5.απόσπασμα σχεδίου κάτοψης ισογείου και θεωρημένο (την 26-2-2007) σχέδιο κάλυψης.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης άδειας διαγράμμισης–σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Λ.Ανδρέα Παπανδρέου (Λ.Ιωνίας) με αρ.25 στην Κόρινθο, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Να διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση το οδόστρωμα στο πλάτος της υφιστάμενης ράμπας με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού με έξοδα των ιδιοκτητών.

2.Εκατέρωθεν της υφιστάμενης εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

3.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/45/2016 .

 

Leave a Comment