Απόφαση αριθμ. 7/46/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 05-09-2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της υπ’ αριθμ. 35346/01-09-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη, 6) Κων. Δημητρόπουλος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 46η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος για χορήγηση μίας θέσης στάσης-στάθμευσης οχημάτων χρηματαποστολής για το κατάστημα Κορίνθου της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κολιάτσου στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 31921/02-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «αίτηση για χορήγηση μιας θέσης στάσης-στάθμευσης οχημάτων χρηματαποστολής για το Κατάστημα Κορίνθου της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κολιάτσου στην Κόρινθο»

 

Με την αρ. 28295/11-07-2016 αίτηση προς τον Δήμο, το Κατάστημα Κορίνθου της Τράπεζας Πειραιώς επί της οδού Κολιάτσου 63 και Περιάνδρου στην Κόρινθο αιτείται την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Κολιάτσου για τις ανάγκες των χρηματαποστολών.

Έπειτα από αυτοψία μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας, η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί άδεια για χορήγηση μιας θέσης στάσης-στάθμευσης οχήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηματαποστολών της υπ’όψη Τράπεζας, σε εύρος συνολικού πλάτους δυόμιση (2,50) μέτρων και μήκους έξι (6) μέτρων πλησίον της Τράπεζας επί της οδού Κολιάτσου, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης θέσης στάσης-στάθμευσης, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από την Δημοτική Αρχή και θα διαγραμμιστούν στο οδόστρωμα οι διαστάσεις που θα καταλαμβάνει το όχημα με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης με έξοδα της ενδιαφερομένης υπηρεσίας κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  2. Η χορηγούμενη θέση θα αφορά μόνο τις χρηματαποστολές και μετά το πέρας των χρηματαποστολών θα τοποθετούνται στο οδόστρωμα κώνοι ή πινακίδες (φράγματα) και δεν θα επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας η στάθμευση οχημάτων των στελεχών της Τράπεζας. Θα μένει κενό και ισχύει μόνο για τις χρηματαποστολές.

  3. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα:

1.αρ. 28295/11-07-2016 αίτηση.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης θέσης στάσης-στάθμευσης οχημάτων χρηματαποστολής για το Κατάστημα Κορίνθου της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κολιάτσου στην Κόρινθο, με τις εξής προϋποθέσεις:

1.Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης θέσης στάσης-στάθμευσης, να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που να αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από την Δημοτική Αρχή και να διαγραμμιστούν στο οδόστρωμα οι διαστάσεις που θα καταλαμβάνει το όχημα με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης με έξοδα της ενδιαφερομένης υπηρεσίας κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

2.Η χορηγούμενη θέση να αφορά μόνο τις χρηματαποστολές και μετά το πέρας των χρηματαποστολών να τοποθετούνται στο οδόστρωμα κώνοι ή πινακίδες (φράγματα) και να μην επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας η στάθμευση οχημάτων των στελεχών της Τράπεζας. Να μένει κενό και ισχύει μόνο για τις χρηματαποστολές.

3.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/46 /2016 . 

Leave a Comment