Απόφαση αριθμ. 7/41/2016

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 05-09-2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 35346/01-09-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη, 6) Κων. Δημητρόπουλος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 41η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» – Ελευθερίου Παναγιώτης του Γεωργίου, λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, θέτει δε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’). Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας:

1.- Απόσπασμα κτηματογραφικού χάρτη

2.- Βεβαίωση σχετικά με τις χρήσεις γης

3.- Φωτοτυπία ταυτότητας

Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά του:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου

Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών” που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου, Δήμου Κορινθίων σε οίκημα ιδιοκτησίας Σταύρου Κανέλλου.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του φακέλου του ενδιαφερομένου, εισηγούμεθα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης.

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, τον φάκελο δικαιολογητικών της εν θέματι επιχείρησης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285 του Ν.3463/2006, καθώς και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο κατάστημα της επιχείρησης του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, “Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών”, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου, Δήμου Κορινθίων, σε οίκημα ιδιοκτησίας Σταύρου Κανέλλου.

 

Επισημαίνεται ότι, για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/41/2016 .

 

Leave a Comment