Απόφαση αριθμ. 23/276/2016

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 276η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής>>

Με την υπ’ αρ. 20/232/01-08-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 11502016 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0006 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016 » συνολικού ποσού 2.409,64€.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

Το ΧΕΠ 1150/2016 ποσού 2.409,64€ που αντιστοιχεί στην από 8/8/2016 εντολή κατάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 2.409,64€

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα, σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 1150/2016 συνολικού ποσού 2.409,64€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 και την υπ. Αριθμ. 20/233/01-08-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για την κάτωθι δαπάνη, που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Καμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 1150/2016 συνολικού ποσού 2.409,64€ για πληρωμή δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Β.- Απαλλάσσει την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καμπόσου Μαρίνα, ΠΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, από υπόλογο του ποσού των 2.409,64€.

Γ.- Διατηρεί την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καμπόσου Μαρίνα, ΠΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου για την διαχείριση του ποσού των 565,43€ το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 20/6262.0001 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και λοιπές προσωρινές παροχές» και υπολείπεται του συνολικού ποσού των 2.975,07€, του εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.20/232/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι και την 31-10-2016.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/276/2016.-

Leave a Comment