Απόφαση αριθμ. 23/278/2016

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 237/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 29566/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, που όρισε τον κ. Γκότση Γεώργιο για το χειρισμό υπόθεσης που αφορούσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Μαμουζέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34881/29-08-2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Γκότση Γεωργόυ, με το οποίο ζητά τον ορισμό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα προβεί στην απαιτούμενη επίδοση τριών δικογράφων κύριας παρέμβασης του Δήμου προς αυτούς που απευθύνεται, σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι θα παραλάβουν και θα επιδώσουν εμπρόθεσμα τα τρία δικόγραφα κύριας παρέμβασης του Δήμου και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τους δικαστικούς επιμελητές στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης-Αλεξάνδρα Ψυρρή και Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσιους δικαστικούς επιμελητές του Δήμου Κορινθίων ως εξής:

α)Τον δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης-Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο της κύριας παρέμβασης του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά Εμμανουήλ Μαμουζέλου στον Α.Ο.Σ.Α.Κ. (Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας), που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός Περιάνδρου, αριθμ. 40.

β)Την δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα της κύριας παρέμβασης του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά Εμμανουήλ Μαμουζέλου, στον Εμμανουήλ Μαμουζέλο του Γεωργίου, κάτοικο Κάτω Άσσου Κορινθίας, και στον Ευθύμιο Γαμβρούλη του Μάριου, κάτοικο Άσσου Κορινθίας.

Οι ως άνω πληρεξούσιοι δικαστικοί επιμελητές θα πρέπει να συνεργαστούν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Γκότση Γεώργιο, Κολοκοτρώνη 50, τηλ. 27410 85106 και 6973 052647.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/278/2016.-

Leave a Comment