Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 284/2016
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο»,ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. πρωτ. 17927/12-5-2016 αίτησή της η κα Δέσποινα Τρύφων του Βασιλείου, ζητάει τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κύπρου αριθ. 91 στην Κόρινθο, διότι είναι ΑΜΕΑ.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.  6/40/01-8-2016απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Δέσποινα Τρύφων του Βασιλείου επί της οδού Κύπρου αριθ. 91 στην Κόρινθο, μήκους πέντε μισό (5,50) μέτρων και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρων στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ), στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΑΚΖ-2773) και με τις διαστάσεις δεξιά και αριστερά της ταμπέλας 3,00 μέτρα . στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο πέντε μισό (5,50) μέτρων και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρων.
Επειδή η ισχύς του προσκομιζόμενου στην υπηρεσία δελτίου στάθμευσης είναι μέχρι την 13-12-2016 πριν την παρέλευση της άνω ημερομηνίας η ενδιαφερόμενη για την θέση ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίσει νέο δελτίο σε ισχύ καθώς και να ενημερώσει εγγράφως ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική της αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.
Η άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.
Οι δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης των πινακίδων  καθώς και οι δαπάνες διαγράμμισης θα βαρύνουν την αιτούσα».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17927/12-5-2016 αίτηση της κας Δέσποινας Τρύφων, την αριθμ. 6/40/01-8-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ. 17927/12-5-2016αίτηση της κας Δέσποινας Τρύφων του Βασιλείουκαι παραχωρεί μία θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Κύπρου με αρ. 91 στην Κόρινθο,έως 13-12-2016 σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας,  με τους παρακάτω όρους:
  • Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου (ΑΚΖ-2773) καθώς και ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
  • Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πέντε μισό (5,50) μέτρων και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρων, κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας και με  δαπάνες της αιτούσης,
·     Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται,
·     Σε περίπτωση αλλαγής του αυτοκινήτου θα γραφτεί εκ νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν αίτησης στο Δήμο,
  • Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας παύει να ισχύει η χορηγούμενη άδεια.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 284 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment