Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 φιλανθρωπικού σωματείου

                                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 285/2016
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του φιλανθρωπικού σωματείου ‘’Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων & Φίλων των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του φιλανθρωπικού σωματείου ‘’Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων & Φίλων των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την  αριθ. πρωτ. 11047/08-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
“Έχοντας υπόψη:
1.       Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει άρθρο 94 § 3Β. περ. 11.
2.       ΝΔ 1111/1972, (ΦΕΚ 23/Α’/08.02.1972) «Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» άρθρο 20.
3.       Υπ’ αριθ. 7662/1996 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 757/Β’/27.08.1996), «Αναγνώριση Φιλανθρωπικού Σωματείου ως Ειδικού Φιλανθρωπικού».
4.       Υπ’ αριθμ. 11047/22-03-2016 διατύπωση γνώμης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κορινθίας, «Ειδικώς Φιλανθρωπικός» που εδρεύει στο Δήμο Κορινθίων.
 
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κορινθίας, «Ειδικώς Φιλανθρωπικός» που εδρεύει στο Δήμο Κορινθίωνο οποίος έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο ταμείου  31-12- 2015                                    88.675,15€
2. Έσοδα από Νοσηλεία                                                 330.000,00€
3. Έσοδα Από Δωρεές – Συνδρομές                                  54.900,00€
4. Έσοδα Εργαστηρίων                                                       8.000,00€
5. Έσοδα από Περιουσία                                                       400,00€
6. Λοιπά Έσοδα (εκδηλώσεις)                                            2.700,00€
7. Κρατική Επιχορήγηση                                                   80.000,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                          564.675,15€
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
1.       Μισθοί και Εργ. Εισφορές                                       320.000,00€
2.       Επισκευές – Συντηρήσεις                                            8.000,00€
3.       Λειτουργικές Δαπάνες                                                75.000,00€
4.       Αναλώσιμα Υλικά                                                       10.000,00€
5.       Διάφορα Έξοδα                                                          10.000,00€
6.       Έξοδα Εργαστηρίων                                                    8.000,00€
7.       Εξοπλισμός                                                                  8.000,00€
8.       Οφειλές (ΙΚΑ ρύθμιση)                                               37.000,00€
9.       Ταμείο προς εξίσωση                                                 88.675,15€                                                                                                 
        ΣΥΝΟΛΟ                                                                  564.675,15€
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων  έτους 2016 του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κορινθίας», που έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο ταμείου 31-12- 2015                                     88.675,15€
2. Έσοδα από Νοσηλεία                                                 330.000,00€
3. Έσοδα Από Δωρεές – Συνδρομές                                  54.900,00€
4. Έσοδα Εργαστηρίων                                                       8.000,00€
5. Έσοδα από Περιουσία                                                       400,00€
6. Λοιπά Έσοδα (εκδηλώσεις)                                            2.700,00€
7. Κρατική Επιχορήγηση                                                   80.000,00€ 
    ΣΥΝΟΛΟ                                                                      564.675,15€
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
10.    Μισθοί και Εργ. Εισφορές                                       320.000,00€
11.    Επισκευές – Συντηρήσεις                                            8.000,00€
12.    Λειτουργικές Δαπάνες                                                75.000,00€
13.    Αναλώσιμα Υλικά                                                       10.000,00€
14.    Διάφορα Έξοδα                                                          10.000,00€
15.    Έξοδα Εργαστηρίων                                                    8.000,00€
16.    Εξοπλισμός                                                                  8.000,00€
17.    Οφειλές (ΙΚΑ ρύθμιση)                                               37.000,00€
18.    Ταμείο προς εξίσωση                                                 88.675,15€                                                                                                 
        ΣΥΝΟΛΟ                                                                  564.675,15€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 285 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment