Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ

                                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 287/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 32136/03-08-2016 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
1.       Η εγγραφή 1448 με κωδικό 73857 στην οποία είναι γραμμένη η κ. Λάγιου Θεοφανή  κατοίκου  Σουληνάρι Κορινθίας, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΑ-6316 την 11/02/2013 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Βάσση Δημήτριο του Χρήστου  κάτοικο Κροκιδά 14 Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
2.       Η εγγραφή 567 με κωδικό 12346716 στην οποία είναι γραμμένη η κα  Καρούκη Μαρία κατοίκου Καλλιθέα, Ανδρομάχης 182 , για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΡ-0807 την 17/01/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Τζανέτος Γεώργιος του Αρίστου  κάτοικο Σίνα 81 Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
3.       Η εγγραφή 1451 με κωδικό 12346716 στην οποία είναι γραμμένη η κα  Καρούκη Μαρία κατοίκου Καλλιθέα, Ανδρομάχης 182 , για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΡ-0807 την 11/02/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Τζανέτος Γεώργιος του Αρίστου  κάτοικο Σίνα 81 Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
4.        Η εγγραφή 664 με κωδικό 48864 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Τσάνος Γεώργιος κατοίκου Κορίνθου, Οδ.Ανδρούτσου 32 , για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΕ-9506 την 12/05/2009 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Πανούδη Ευστράτιο-Χρήστο του Τριαντάφυλλου  κάτοικο Σισύφου 8-10 Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
5.       Η εγγραφή 1474 με κωδικό 33302 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Μανταντζής Ιωάννης κατοίκου Εξαμίλια, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΥΗΒ-5427 την 22/12/2013 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Καρατζιά Μαρία του Μιχαήλ  κάτοικο Άνδρου, η οποία και θα χρεωθεί.
6.       Η εγγραφή 1687 με κωδικό 12345877 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Δεληγιώργης Παναγιώτης κατοίκου Αρτάκης 19, Ν.Αρτάκη για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΕΗΜ-0495 την 15/02/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Καραντάση Δήμητρα του Παναγιώτη  κάτοικο Λουτρακίου, Κουλούκη 11, η οποία και θα χρεωθεί.
7.       Η εγγραφή 1807 με κωδικό 12345877 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Δεληγιώργης Παναγιώτης κατοίκου Αρτάκης 19, Ν.Αρτάκη για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΕΗΜ-0495 την 21/02/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Καραντάση Δήμητρα του Παναγιώτη  κάτοικο Λουτρακίου, Κουλούκη 11, η οποία και θα χρεωθεί.
8.       Η εγγραφή 7180 με κωδικό 120981 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Κυπριζλής Γεώργιος κατοίκου Καλός Αγρός, Δράμα για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΙ-7257 την 20/12/2012 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Κούτση Σοφία του Νικολάου  κάτοικο Κορίνθου, Ρ.Φερραίου 3, η οποία και θα χρεωθεί.
9.       Η εγγραφή 7185 με κωδικό 120981 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Κυπριζλής Γεώργιος κατοίκου Καλός Αγρός, Δράμα για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΙ-7257 την 28/12/2012 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Κούτση Σοφία του Νικολάου  κάτοικο Κορίνθου, Ρ.Φερραίου 3, η οποία και θα χρεωθεί.
10.    Η εγγραφή 465 με κωδικό 120981 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Κυπριζλής Γεώργιος κατοίκου Καλός Αγρός, Δράμα για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΙ-7257 την 12/01/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Κούτση Σοφία του Νικολάου  κάτοικο Κορίνθου, Ρ.Φερραίου 3, η οποία και θα χρεωθεί.
11.    Η εγγραφή 1593 με κωδικό 120981 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Κυπριζλής Γεώργιος κατοίκου Καλός Αγρός, Δράμα για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΙ-7257 την 18/02/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Κούτση Σοφία του Νικολάου  κάτοικο Κορίνθου, Ρ.Φερραίου 3, η οποία και θα χρεωθεί.
12.    Η εγγραφή 5249 με κωδικό 120981 στην οποία είναι γραμμένος ο κος  Κυπριζλής Γεώργιος κατοίκου Καλός Αγρός, Δράμα για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΙ-7257 την 11/06/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην Κούτση Σοφία του Νικολάου  κάτοικο Κορίνθου, Ρ.Φερραίου 3, η οποία και θα χρεωθεί.
13.    Η εγγραφή 3644 με κωδικό 12345872 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Γλωσσιώτης Απόστολος κατοίκου Λευκαντί  Βασιλικού, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΕΗΜ-0374 την 24/04/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Μαλάμη Ηλία του Αποστόλου  κάτοικο Βραχατίου, η οποία και θα χρεωθεί.
14.    Η εγγραφή 3887 με κωδικό 12345872 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Γλωσσιώτης Απόστολος κατοίκου Λευκαντί  Βασιλικού, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΕΗΜ-0374 την 09/05/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Μαλάμη Ηλία του Αποστόλου  κάτοικο Βραχατίου, η οποία και θα χρεωθεί.
15.    Η εγγραφή 1976 με κωδικό 12347047 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Πετράτος Γεώργιος κατοίκου Αμφιαράου 122, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΥΗΝ-9849 την 23/02/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας που προσκόμισε είναι όχημα μάρκας NISSANALMERA και χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ και όχι OPEL ΛΕΥΚΟ όπως αναφέρει η κλήση.
16.    Η εγγραφή 8420 με κωδικό 119661 στην οποία είναι γραμμένη η κα Ρεντούλη Βασιλική κατοίκου Ανδρ.Συγγρού 18, Ναύπλιο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΑΡΗ-7284 την 15/11/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας που προσκόμισε είναι όχημα μάρκας HYUNDAI  και όχι VW όπως αναφέρει η κλήση.
17.    Η εγγραφή 144 με κωδικό 12345771 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Κωστόπουλος Γεώργιος κατοίκου Ασίνης Ναύπλιο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΑΡΒ-653 την 07/01/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας που προσκόμισε είναι MOT/TO μάρκας HONDA χρώμα ΒΥΣΣΙΝΙ και όχι LIFAN και χρώμα ΑΣΗΜΙ όπως αναφέρει η κλήση.
18.    Η εγγραφή 1716 με κωδικό 12346618 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Νάκος Αναστάσιος κατοίκου Παρ.Δαβάκη 32, Κιάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΝ-2689 την 21/02/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας που προσκόμισε είναι όχημα μάρκας ΤΟΥΟΤΑ χρώμα ΜΑΥΡΟ και όχι SMART και χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ όπως αναφέρει η κλήση.
19.    Η εγγραφή 882 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 26/05/2010 ποσού 150,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί. 
20.    Η εγγραφή 1033 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 25/05/2010 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
21.     Η εγγραφή 883 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 16/03/2011 ποσού 150,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
22.    Η εγγραφή 3615 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 02/11/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
23.     Η εγγραφή 3937 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 04/11/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
24.    Η εγγραφή 4430 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 11/11/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
25.    Η εγγραφή 4624 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 18/11/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
26.    Η εγγραφή 5113 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 25/11/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
27.    Η εγγραφή 2021 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 12/07/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
28.    Η εγγραφή 2230 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 13/02/2012 ποσού 150,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
29.    Η εγγραφή 2366 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 11/06/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
30.    Η εγγραφή 3776 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 06/02/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
31.    Η εγγραφή 4961 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 14/02/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
32.    Η εγγραφή 5273 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 17/10/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί..
33.    Η εγγραφή 6126 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 10/07/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
34.    Η εγγραφή 6379 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 20/10/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
35.    Η εγγραφή 6745 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 04/07/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
36.    Η εγγραφή 7221 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 19/12/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
37.    Η εγγραφή 1133 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 01/02/2013 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
38.    Η εγγραφή 2542 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 16/03/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
39.    Η εγγραφή 3082 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 16/04/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
40.    Η εγγραφή 4031 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 14/05/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
41.    Η εγγραφή 4820 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 25/05/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
42.    Η εγγραφή 4863 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 04/06/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
43.    Η εγγραφή 4899 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΙ-4747 την 07/06/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ η οποία και θα χρεωθεί.
44.    Η εγγραφή 183 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 12/06/2009 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
45.    Η εγγραφή 340 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 09/02/2009 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
46.    Η εγγραφή 46 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 26/01/2010 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
47.    Η εγγραφή 1249 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 28/04/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
48.    Η εγγραφή 1348 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 29/04/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
49.    Η εγγραφή 1388 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 24/05/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
50.    Η εγγραφή 3000 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 22/10/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
51.    Η εγγραφή 3607 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 01/11/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
52.    Η εγγραφή 4499 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 29/09/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
53.    Η εγγραφή 4545 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-8149 την 15/11/2011 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία KORINTHIANPALACEAE η οποία και θα χρεωθεί.
54.    Η εγγραφή 1123 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ZMB-5606 την 19/08/2003 ποσού 61,50€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία NTIΡΕΝΤ AE η οποία και θα χρεωθεί.
55.    Η εγγραφή 2654 με κωδικό 42881 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ με έδρα Ερμού 2, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΜ-6766 την 23/09/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΚΑΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  η οποία και θα χρεωθεί.
56.    Η εγγραφή 200 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 19/02/2010 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
57.    Η εγγραφή 202 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 01/02/2011 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
58.    Η εγγραφή 2218 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 02/02/2012 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
59.    Η εγγραφή 2416 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 06/02/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
60.    Η εγγραφή 2609 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 31/08/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
61.    Η εγγραφή 1236 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 06/02/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
62.    Η εγγραφή 5412 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-4260 την 18/06/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία MEDICENTER η οποία και θα χρεωθεί.
63.    Η εγγραφή 4694 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-8380 την 06/11/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ η οποία και θα χρεωθεί.
64.    Η εγγραφή 5706 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΧ-8380 την 17/10/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ η οποία και θα χρεωθεί.
65.    Η εγγραφή 160 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΥ-2102 την 07/08/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία και θα χρεωθεί.
66.    Η εγγραφή 124 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΑΡΚ-1728 την 30/01/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Στέφα Ιωάννη ο οποίος και θα χρεωθεί.
67.    Η εγγραφή 1465 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΑΡΚ-1728 την 09/01/2012 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Στέφα Ιωάννη ο οποίος και θα χρεωθεί.
68.    Η εγγραφή 257 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΗ-3146 την 01/09/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην κα Μπαρμποπούλου Αθανασία η οποία και θα χρεωθεί.
69.    Η εγγραφή 257 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΗ-3146 την 01/09/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην κα Μπαρμποπούλου Αθανασία η οποία και θα χρεωθεί.
70.    Η εγγραφή 8340 με κωδικό 43618 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία MERCEDESBENZFINANCEAE με έδρα Θηβαϊδος 20, Κηφισιά Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΤ-9803 την 06/12/2012 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ανήκει στην εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία και θα χρεωθεί.
71.    Η εγγραφή 2018 με κωδικό 40178 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ με έδρα Κάτω Διμηνιό, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΜ-2905 την 06/10/2010 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι είναι ΚΡΜ-2903 και ανήκει στον Γκέλη Νικόλαο του Χαραλάμπους ο οποίος και θα χρεωθεί.
72.    Η εγγραφή 2849 με κωδικό 12346290 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Κυριαζής Κωνσταντίνος, κάτοικο Λευκοθέα Σερρών, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΙ-9271 την 30/03/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι έχει χρεωθεί σαν όχημα ενώ είναι μοτ/το και ανήκει στον Δέδε Ευάγγελο του Ευαγγέλου ο οποίος και θα χρεωθεί.
73.    Η εγγραφή 111 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία  AUTOHELLASAE, με έδρα Λ.Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΟΙ-4093 την 29/11/2012 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι έχει πληρωθεί με το υπ’αρ. διπλότυπο Β 5416/30-11-2012 και χρεώθηκε εκ παραδρομής.
74.    Η εγγραφή 5677 με κωδικό 30121 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία  ΛΗΔΡΑ EΠΕ, με έδρα Ανδρίτσαινας 13, Πειραιάς, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΥΝΗ-9934 την 03/07/2013 ποσού 40,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι έχει πληρωθεί στα ΕΛΤΑ με το υπ’αρ. διπλότυπο  ΕΛΤΑ 967/25-07-2013 και χρεώθηκε εκ παραδρομής.
75.    Η εγγραφή 4557 με κωδικό 79276 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Κεφαλλινός Σπυρίδων, κάτοικος Κυρήνης 1, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΤΡΒ-7487 την 23/02/2012 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις,διότι έχει χρεωθεί δύο φορές εκ παραδρομής.
76.    Η εγγραφή 5399 με κωδικό 12346768 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Μεταξάς Γεώργιος, κάτοικος Αράτου 16, Κιάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΥ-0938 την 27/06/2013 ποσού 20,00€,και οι προσαυξήσεις,  διότι έχει πληρωθεί με το υπ’αρ. διπλότυπο Β 2784/02-07-2013 και χρεώθηκε εκ παραδρομής.
77.    Η εγγραφή 7582 με κωδικό 120369 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Κακογιάννης Αναστάσιος  κάτοικος Κορίνθου, Αγ.Νεκταρίου 18, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΖΥΤ-8898 την 19/05/2012 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην κα Ρούσσου Γιαννούλα η οποία και θα χρεωθεί.
78.    Η εγγραφή 1702 με κωδικό 120369 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Κακογιάννης Αναστάσιος  κάτοικος Κορίνθου, Αγ.Νεκταρίου 18, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΖΥΤ-8898 την 24/04/2012 ποσού 80,00€,και οι προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στην κα Ρούσσου Γιαννούλα η οποία και θα χρεωθεί >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 32136/03-08-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο                      ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 32136/03-08-2016 εισήγηση της Οικονομικής                     Υπηρεσίας
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 287 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment