αναψυκτηρίου στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/18.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 293/2016
 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων της νέας πλατείας και του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33438/12-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Πατσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησεστο τέλος του ΕΗΔΘ
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
22.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διοργάνωσης εκδήλωσης εγκαινίων της νέας πλατείας και του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.  33827/18-08-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 158 § 3 του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας πλατείας και του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 21:00.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που συνετέλεσε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας. Η πραγματοποίηση από το Δήμο μας της εκδήλωσης των εγκαινίων στα πλαίσια της παράδοσης σε κοινή χρήση της νέας πλατείας και του δημοτικού αναψυκτηρίου στα Αγιαννιώτικα Κορίνθου, συμβάλλει στην προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής μας. Επίσης, η ως άνω διοργάνωση προωθεί την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου μας, καθώς συνδέεται με την καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων.
 
Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.  Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 400 άτομα, ποσού έως 868,00€ με  Φ.Π.Α.
2.     Αμοιβή ορχήστρας και πλήρης ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 2.480,00€ με Φ.Π.Α.
3.     Προμήθεια μαρμάρινης επιγραφής ποσού έως 334,80€ με  Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.682,80€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.862,80€ σε βάρος του ΚΑ 00/6443.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 33827/18-08-2016εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 3.682,80€ για την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης για τα εγκαίνια της νέας πλατείας και του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016.
              Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 400 άτομα, ποσού έως 868,00€ με  Φ.Π.Α.
2.  Αμοιβή ορχήστρας και πλήρης ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 2.480,00€ με Φ.Π.Α.
3.   Προμήθεια μαρμάρινης επιγραφής ποσού έως 334,80€ με  Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.682,80€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 3.682,80€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 293 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment