Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση ‘’Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώναςστη Τ.Κ. Κόρφου

  

                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ορθή επανάληψη    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/29.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 301/2016
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση ‘’Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας’’ από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών – Καλλιθέας στη Τ.Κ. Κόρφου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34284/23-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα  (31) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Παρτσινέβελος Κων/νος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
19.   Ζώγκος Ανδρέας
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος,
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
23.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
24.    Κορδώσης Χρήστος
25.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
28.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
29.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στην αρχή του 1ου ΗΔΘ
30.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
31.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1.       Σούκουλης Ανδρέας
2.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση ‘’Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας’’ από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών – Καλλιθέας στη Τ.Κ. Κόρφου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 34761/29-08-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 33190/11.08.2016 έγγραφό του, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών – Καλλιθέας διοργανώνει τα τελευταία 33 έτη, τον  Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής θάλασσας ΚΟΡΦΟΣ, με προορισμό τον Κόρφο της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας.
Ο αγώνας ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2016, τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα προβληθεί από τα εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, με αποτέλεσμα την προώθηση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας αλλά και την ουσιαστική διαφήμιση και προώθηση της περιοχής του Κόρφου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση για την απονομή επάθλων στους συμμετέχοντες αθλητές στην Τ.Κ. Κόρφου, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 21:00.
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.       Την ηχητική – φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.       Την  μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 1.320,00€.
3.       Την παράθεση μπουφέ σε διακόσιους (200) αθλητές, έως του ποσού 1.147,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.067,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 33039/10-08-2016εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 3.067,00€για την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων, στα πλαίσια του 33ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής θάλασσας ΚΟΡΦΟΣ με προορισμό τον Κόρφο της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, εκδήλωσης για την απονομή επάθλων στους συμμετέχοντες αθλητές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.    Ηχητική – φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.    Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 1.320,00€.
3.    Παράθεση μπουφέ σε διακόσιους (200) αθλητές, έως του ποσού 1.147,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.067,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 3.067,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 301/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment