Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/29.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 304/2016

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για την διεξαγωγή του 11ου Ράλλυ Δαναών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34284/23-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα  (31) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Παρτσινέβελος Κων/νος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
19.   Ζώγκος Ανδρέας
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος,
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
23.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
24.    Κορδώσης Χρήστος
25.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
28.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
29.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στην αρχή του 1ου ΗΔΘ
30.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
31.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1.       Σούκουλης Ανδρέας
2.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για την διεξαγωγή του 11ου Ράλλυ Δαναών», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/141/06-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας, με το οποίο  ζητά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου της διεξαγωγής του “11ου Rally Δαναών 2016” που διοργανώνει το σωματείο “AC3” στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου2016. με παλαιά αυτοκίνητα και τη διέλευσή τους στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/141/06-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΟΚ, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη διεξαγωγή του «33ου RALLYΔαναών 2016» με παλαιά αυτοκίνητα,  που θα πραγματοποιηθεί  την 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2016 καθώς και τη διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με πρόγραμμα αγώνων. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 304/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment