Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κόρινθος, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 37512
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
                    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                    Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                       
                    Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου                         
                    Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 
                    Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
                    Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19ηΣεπτεμβρίου2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
 2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)
 3. Έγκριση έκθεσης του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΕΚ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015
 5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο χρήσης 2016 της ΔΑΕΚ
 6. Έγκριση αμοιβής και αποζημίωσης του Προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΑΕΚ
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου της Δ.Κ. Κορίνθου.
 8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την πληρωμή του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων»
 9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την πληρωμή του έργου «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
 10. Αίτηση Χριστόφορου Πεντλ, για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Πηγάσου 51 στην Κόρινθο
 11. Αίτημα Τράπεζας Πειραιώς για χορήγηση άδειας στάσης –στάθμευσης οχημάτων χρηματαποστολής στην οδό Κολιάτσου, στη Κόρινθο.
 12. Αίτηση «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παλαιάς βρύσης Χιλιομοδίου»
 13. Αίτηση Κ/Ξ Γεώργιου Μουτάφη – Αθ. Δήμα για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου»
 14. Αίτηση Σάββα Καπελλάκου Ε.Δ.Ε. για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου Δ. Τενέας»
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεώργιος» του Δήμου Κορινθίων.
 17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας»
 19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
 20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
 21. Διαγραφή ή μη οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας στους αριθμ. 1/2015 και 43/2014 βεβαιωτικούς καταλόγους
 22. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής.
 23. Κατανομή ποσού 127.280,00 € για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Γ΄κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
 24. Κατανομή ποσού 30.000,00 € στους συλλόγους πυροπροστασίας
 25. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
 26. Διάθεση πιστώσεων
 27. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση στα πλαίσια εθελοντικής δράσης για ΑμεΑ που διοργανώνει η «WHEELING 2 HELP Μ.Κ.Ο.»
 28. Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα «Σπάρταθλον 2016» στη Δ.Κ. Άσσου.
 29. Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση εξειδικευμένου δημοσιογραφικού ταξιδιού με επίκεντρο το γαστρονομικό τουρισμό από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
 30. Έγκριση της αριθμ. 15/2016 (ορθή επανάληψη) μελέτης με τίτλο «Προμήθειες προγράμματος προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων
 31. Αποδοχή αιτήματος σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 32. Αιτήματα συνδημοτών, για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 33. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις Δημάρχου
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment