Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

  

                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/29.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 303/2016
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34284/23-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα  (31) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Παρτσινέβελος Κων/νος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
19.   Ζώγκος Ανδρέας
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος,
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
23.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
24.    Κορδώσης Χρήστος
25.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
28.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
29.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στην αρχή του 1ου ΗΔΘ
30.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
31.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1.       Σούκουλης Ανδρέας
2.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης περί «Επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από΄10-08-2016 και 18-08-2016 εισηγήσεις  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής :
Α) << Με το άρθρο 26 παρ. του Ν.Δ. 318/69 ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή. Σύμφωνα δε με το άρθρο παρ. 13ΒΔ 17/5-15/06/1959, προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά αχρεωστήτως εισπραχθέντα από Δήμους επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
1.  Την 16/6/2016 και την 4/7/2016 κατατέθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην Τράπεζα Πειραιώς τα ποσά των 14,00 ευρώ και 27,00 ευρώ αντίστοιχα, συνολικού ποσού 41,00 ευρώ με αιτιολογία κατάθεσης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ. Η οφειλή όμως προοριζόταν για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και η κα Ανδρικοπούλου Παυλίνα ζητά με την υπ’ αριθ. 31622/01-8-2016 αίτησή της την επιστροφή των 41,00 €. Ως εκ τούτου θα πρέπει να της επιστραφεί το ποσό των 41,00 € για το οποίο εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 1207/29-7-2016 Γραμμάτιο Είσπραξης.
2.   Την 19-5-2016 κατατέθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην Εθνική Τράπεζα ποσό των 18,00€ με αιτιολογία κατάθεσης ΠΙΠΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ. Η οφειλή όμως προοριζόταν για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και η κα ΠΙΠΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ζητά με την υπ’ αριθ. 30484/22-7-2016 αίτησή της την επιστροφή των 18,00€. Ως εκ τούτου θα πρέπει να της επιστραφεί το ποσό των 18,00€ για το οποίο εκδόθηκε το υπ’ αρ. 1212/29-7-2016 Γραμμάτιο Είσπραξης. 
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνουν την πίστωση με ΚΑ 8261.0001 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» ποσού 5.000 € >>.
 
Β) << Με το άρθρο 26 παρ. του Ν.Δ. 318/69 ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή. Σύμφωνα δε με το άρθρο παρ. 13ΒΔ 17/5-15/06/1959, προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά αχρεωστήτως εισπραχθέντα από Δήμους επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε την κατωτέρω αίτηση δημότη και τα συνοδευτικά έγγραφα για την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επιστροφής των ποσών που κατέβαλλε αχρεωστήτως.
  1. Την αρ. πρωτ. 21197/31-5-2016 αίτηση του κ .Παπαλέξη Ιωάννη του Εμμανουήλ. Αιτείται την επιστροφή ποσού από πρόστιμο της Πολεοδομίας Κορίνθου που παρακρατήθηκε από τη ΔΟΥ Νίκαιας υπέρ του Δήμου λόγω του ότι η άδεια είχε πληρωθεί κανονικά.
  2. Το αρ. πρωτ. 24842/2687/16/4-7-2016 έγγραφο της Πολεοδομίας Κορίνθου, σύμφωνα με το οποίο βεβαιώθηκε στον κ. Παπαλέξη Ιωάννη πρόστιμο συνολικού ποσού 1.933,90€ εκ των οποίων ποσό 500,00€ εισπράχθηκε από τη ΔΟΥ Νίκαιας. Το εναπομείναν ποσό των 1.433,90€ διαγράφηκε από την Πολεοδομία Κορίνθου λόγω υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν..4014/2011, κατόπιν σχετικής αιτήσεως.
  3. Το αρ. πρωτ. 14607/27-5-2016 έγγραφο της ΔΟΥ Νίκαιας περί επιστροφής του ποσού των 858,51€  που κατασχέθηκε εκ παραδρομής και αποδόθηκε υπέρ Δήμου Κορινθίων. Το κατασχεθέν ποσό αφορούσε σε υπόλοιπο οφειλής (1.433,90€) που έπρεπε να διαγραφεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα (2) . Η επιστροφή έπρεπε να διενεργηθεί από την ΔΟΥ Νίκαιας, ελλείψει όμως εισπράξεων στον ΚΑΕ 60754, η επιστροφή διενεργείται μέσω του Ταμείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1116537/6851/6851/0016/14-12-2001.
  4. Το αρ. πρωτ. 3723/27-05-2016 έγγραφο της ΔΟΥ Νίκαιας προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 858,51€ .   
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού στον δικαιούχο κ. Παπαλέξη Ιωάννη του Εμμανουήλ θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» ποσού 5.000 € >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1 του Π.Δ. 318/69, του άρθρου 24 § 7 εδ.α του Ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
α) Την επιστροφή ποσού 41,00€,στην κα Ανδρικοπούλου Παυλίνα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
β) Την επιστροφή ποσού 18,00€,στην κα Πιπίλου Ελένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
γ) Την επιστροφή ποσού 858,51€,στον κ. Παπαλέξη Ιωάννη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
ΟΙ ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 917,51€ θα βαρύνουν την  εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» ποσού 5.000 € .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 303/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment