Απόφαση αριθμ. 24/291/2016

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

 

      Ο  Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 291η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναβολή του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ προϋπολογισμού μελέτης 180.000,00€»  λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/227/01-08-2016 απόφασή της καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 27-09-2016.  Κατόπιν της αριθμ. 227/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35900/06-09-2016 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για τον ως άνω διαγωνισμό, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ στις 09-09-2016 και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ – Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων στις 09-09-2016.  Στις 08-08-2016 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του οποίου η έναρξη ισχύος συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης του (παρ. 1 άρθρ. 379 ν. 4412/2016).  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 376 του ν. 4412/2016, οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η διαδικασία έναρξης λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του.  Και σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.  Συνεπώς, η διαγωνιστική διαδικασία του εν θέματι έργου εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κι ως εκ τούτου ο διαγωνισμός της 27-09-2016 θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου εκδοθούν τα τυποποιημένα έντυπα διακηρύξεων, που θα είναι προσαρμοσμένα στη νέα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων (παρ. 5, 6 και 7α άρθρ. 53 Ν. 4412/2016).

 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την αριθμ. 227/2016 απόφασή της, την αριθμ. 35900/06-09-2016 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Αναβάλλει το διαγωνισμό με ημερομηνία 27-09-2016 για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ προϋπολογισμού μελέτης 180.000,00€, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, και ορίζει την επανάληψή του με νεώτερη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα επανακαθορίζονται οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα διακηρύξεων που θα εκδοθούν και που θα είναι προσαρμοσμένα στη νέα νομοθεσία (Ν. 4412/2016).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/291/2016.-

Leave a Comment